Bestaat het Kinderpardon nog?

In achtergronden door Ewoud Butter op 24-01-2017 | 08:03

Tijdens de vorige verkiezingen in 2012 vormde het Kinderpardon een belangrijk item.

Toen de PvdA de onderhandelingen met de VVD startte, haalden de sociaaldemocraten het Kinderpardon binnen in ruil voor een aantal maatregelen op het terrein van integratie die slecht vielen bij de achterban van de PvdA.

Na vier jaar maakte het KRO-NCRV programma De Monitor de balans op. Sinds 2013 blijken van de 1480 kinderen die een aanvraag hebben gedaan, slechts 29 kinderen een verblijfsvergunning te hebben gekregen. In 2016 kreeg nog maar 1 kind een verblijfsvergunning. Bestaat het Kinderpardon eigenlijk nog wel?

De PvdA-top was in 2012 blij met de tijdelijke kinderpardonregeling die de sociaaldemocraten hadden binnengehaald. Deze tijdelijke overgangsregeling betekende dat ruim 1500 kinderen in ons land konden blijven. In ruil hiervoor moest de PvdA van de VVD enkele rechtse maatregelen slikken op het gebied van integratie en immigratie. 

Er kwam vervolgens een definitieve Kinderpardonregeling die de ‘Regeling langdurige verblijvende kinderen’ werd genoemd. Direct was er van partijen als Groenlinks, D66, ChristenUnie, de PvdD en SP veel kritiek op de regeling. Ook kwam er een petitie die door de meerderheid van de burgemeesters was getekend.

Zo was er kritiek op het criterium dat alleen kinderen in aanmerking komen die al die vijf jaar onder toezicht van de rijksoverheid hebben gestaan - toezicht van de gemeentelijke overheid telde niet mee.Daarnaast was er veel kritiek op het meewerkcriterium dat op verzoek van de VVD aan de regeling was toegevoegd: kinderen krijgen geen verblijfsvergunning, wanneer zij zelf of hun ouders in het verleden niet voldoende vrijwillig hebben meegewerkt aan uitzetting. En dat is, zoals ook duidelijk wordt uit de uitzending van De Monitor blijkt een paradoxaal gegeven : om in aanmerking te komen voor permanent verblijf, moet je eerst meewerken aan de uitzetting naar een land dat je als onveilig beschouwt of dat je amper kent. 

Het programma De Monitor concludeert:

Sinds 2013 hebben maar 29 kinderen een status gekregen op basis van het kinderpardon. Terwijl in totaal maar liefst 1480 een aanvraag hebben gedaan. En in 2016 heeft van de 120 aanvragers tot nu toe maar 1 kind een kinderpardon gekregen. De vraag is op basis waarvan? Volgens sommige juristen zouden deze kinderen ook in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsvergunning zónder deze pardonregeling. Kortom: werkt het Kinderpardon wel zoals het is bedoeld?

Lees en bekijk meer in het dossier Kinderpardon van De Monitor.

Het Kinderpardon in de (concept) verkiezingsprogramma's

Enkele partijen besteden in hun (concept) verkiezingsprogramma's aandacht aan het Kinderpardon.

  • De VVD wil de kinderpardonregeling afschaffen. De VVD is tegen een regeling waardoor gezinnen de hoop houden dat zij een vergunning kunnen krijgen, als zij maar lang genoeg met kinderen een illegaal bestaan leiden in Nederland.
  • D66, de ChristenUnie, de SP, de PvdD en GroenLinks willen een verruiming van het kinderpardon, zodat gewortelde kinderen die al langer in Nederland verblijven alsnog een vergunning kunnen krijgen.
  • Wat betreft GroenLinks mogen alle kinderen die in Nederland geworteld zijn en buiten hun schuld nog geen verblijfsstatus hebben, in Nederland blijven. Ook wil GroenLinks dat bij de asielprocedure het belang van kinderen in de Vreemdelingenwet wordt vastgelegd. Verder wil GroenLinks dat er meer geld komt voor de scholing van vluchtelingenkinderen en dat jongeren zonder verblijfsstatus stage kunnen lopen.
  • Ook wat betreft de PvdD worden kinderrechteni n de Vreemdelingenwet vastgelegd. Gewortelde kinderen worden niet uitgezet en krijgen een verblijfsvergunning. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, hoeft geen onderzoek meer gedaan te worden naar het belang van het kind.
  • De SGP vindt dat generale pardonregelingen onwenselijk zijn. De minister heeft de bevoegdheid om indien nodig in individuele gevallen uitzonderingen te maken. Hierbij mag mee gewogen worden of iemand al in Nederland is ‘geworteld’.

Opvallend is dat het Kinderpardon niet voorkwam in de (concept) verkiezingsprogramma's van de PvdA en de PvdA-afsplitising DENK.
De leden van de PvdA hebben dit bij het vaststellen van het programma hersteld. In het definitieve verkiezingsprogramma van de PvdA zal nu ook gepleit worden voor een verruiming van het Kinderpardon. 
De voormalige PvdA'ers Kuzu en Öztürk stemden destijds, net als hun toenmalige PvdA-collega's, in met het regeerakkoord. Toen ze uit de PvdA werden gezet, stemden ze met andere partijen meestal voor een verruiming van het kinderpardon. In het verkizingsprogramma wordt geen aandacht besteed aan het onderwerp. 

Een inventarisatie van de (concept) verkiezingsprogramma's over immigratie, integratie, discriminatie en tegengaan van radicalisering vind je hier


Ewoud Butter is oprichter van Republiek Allochtonië. Hij werkt als zelfstandig onderzoeker en publiceert over o.a. diversiteitsvraagstukken, emancipatie en radicalisering. Meer van en over Ewoud op zijn blog of volg hem op twitter

 

Meer over het kinderpardon hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over achtergrond, ewoud butter, kinderpardon, pvda.

Delen: