Bevolking iets positiever over immigratie en moslims

In achtergronden door Ewoud Butter op 11-12-2013 | 20:50

De Nederlandse bevolking denkt nog steeds negatief over immigratie en moslims. Toch is men, ondanks de economische crisis, hierover positiever gaan denken dan in de periode voor 2008.
Hogeropgeleiden, politiek links georiënteerden en mensen die tevreden zijn, staan positiever tegen immigratie en moslims dan lageropgeleiden, rechts georienteerden en ontevreden mnsen. Dat blijkt uit de Sociale Staat van Nederland, het tweejaarlijkse overzichtsrapport van het SCP.

Hoewel een groot deel van de Nederlanders negatief is over de hoeveelheid migranten in Nederland, is dit aandeel sinds 2002 wel afgenomen.
In 2002 vond nog bijna de helft dat er te veel migranten in Nederland zijn, in 2012/’13 is dat gedaald tot een derde. In 2002 had bijna 60% had bijvoorbeeld liever geen migranten als buren, tegen een derde in 2012/’13. Over een migrant als schoonzoon is men dan ook een stuk terughoudender dan over een migrant als naaste buur. 

Immigratie
Vanaf 2004 vindt ruim 80% dat de overheid zeer tot enigszins soepel moet zijn met het verlenen van vergunningen aan politieke vluchtelingen. Daarentegen steunt een minderheid van de bevolking het toelaten van  economische vluchtelingen en huwelijksmigranten.

Moslims
Over moslims is de Nederlandse bevolking iets positiever gaan denken. Iets meer dan de heft van de bevolking vindt in 2012/2013 dat de meeste moslims respect hebben voor de cultuur en leefwijze van anderen tegen slechts een derde vóór het uitbreken van de crisis.

Bron: SCP (Sociale Staat van Nederland, p. 72)

Lageropgeleiden versus hogeropgeleiden

Lageropgeleiden denken negatiever over immigratie en moslims dan hogeropgeleiden. Zo hebben lageropgeleiden meer weerstand tegen de aanwezigheid van migranten in Nederland dan hogeropgeleiden (49% versus 16%). Ook is onder lageropgeleiden 56% van mening dat de westerse manier van leven en die van moslims niet samengaan, versus 27% van de hogeropgeleiden.

Links versus rechts
Tot slot speelt de politieke oriëntatie volgens het SCP een rol: 'rechtsgeoriënteerden' zijn minder tolerant ten opzichte van migranten dan 'linksgeoriënteerden'.
Van de rechtsgeoriënteerde hogeropgeleiden vindt bijvoorbeeld 35% dat de leefwijze van moslims onverenigbaar is met de westerse leefwijze, tegen 20% van de linksgeoriënteerde hogeropgeleiden.

Tot slot blijkt dat tevreden mensen toleranter zijn tegenover migranten dan ontevreden mensen. 

Socialie Staat van Nederland
In De sociale staat van Nederland (SSN) beschrijft het SCP  niet alleen hoe Nederland en de Nederlanders er nu voor staan, maar ook welke veranderingen zich de afgelopen tien jaar hebben voorgedaan in de kwaliteit van leven en hoe Nederland presteert in vergelijking met de Europese buren. De SSN bestrijkt vele maatschappelijke terreinen: publieke opinie, onderwijs, inkomen en werk, gezondheid en zorg, maatschappelijke en politieke participatie en betrokkenheid, vrijetijdsbesteding, sociale veiligheid en wonen. Door deze uiteenlopende thema's in samenhang te beschrijven, door ze te plaatsen in de economische en demografische ontwikkelingen in onze samenleving en door de trends in de tijd weer te geven komen we tot een beeld van de leefsituatie van de Nederlandse bevolking. Meer lezen? Kijk hier op de site van het SCP

Ewoud Butter is hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Hij heeft ook een eigen blog en is te volgen op twitter

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


Meer over beeldvorming, discriminatie, ewoud butter, immigratie, integratie, islam, islamdebat, moslims, multicultureel onbehagen, onderzoek, scp, sociale staat van nederland, tolerantie.

Delen: