Deel pendelende migranten wil flexibele woonvorm

In achtergronden op 26-08-2013 | 14:24

In juli 2013 kwam het aan de Erasmus Universiteit Rotterdam verbonden onderzoeksinstituut Risbo met een publicatie waarin het pendelgedrag van de drie grootste migrantengroepen in Nederland (Surinamers, Turken en Marokkanen) centraal staat. Onderwerp van onderzoek was ook in welke flexibele woonvormen zij geïnteresseerd zijn. De opdracht voor dit onderzoek werd gegeven door Platform31 en FORUM, die samen al eerder besloten het thema migrantenouderen en transnationaal wonen verder uit te diepen.

Achtergrond: transnationaal wonen
In juni 2009 bracht de VROM-Raad het advies Wonen in ruimte en tijd uit. In dit advies werd een aantal trends in het wonen benoemd. Eén daarvan was ‘transnationaal wonen’. Gaat het bij ‘transnationaal burgerschap’ om burgers die zich verbonden voelen met twee (of meerdere) landen, ‘transnationaal wonen’ betreft burgers die tussen twee landen pendelen en daar wisselend wonen. In Nederland neemt het aantal pendelende migranten sterk toe. Platform31 denkt daarbij in eerste instantie niet zozeer aan hoogopgeleide expats, maar aan oudere migranten die in Nederland in een sociale huurwoning wonen, en regelmatig voor langere tijd afreizen naar het land van herkomst, zonder definitief te remigreren. Het zijn volgens het Platform waarschijnlijk hun kinderen, de sociale zekerheid en de Nederlandse gezondheidszorg die hen aan Nederland binden.

Expertmeeting Transnationaal wonen
Tijdens een in 2010 georganiseerde expertmeeting toetste (een voorloper van) Platform 31 of ‘transnationaal wonen’ een issue was. Dat leek het geval te zijn. Zo zouden vooral Turkse ouderen jaarlijks lang van huis zijn. Ze zoeken familie en kennissen op, gaan op vakantie, overwinteren, doen zaken et cetera. Maar ze laten in Nederland een lege huurwoning achter. Oudere migrantengroepen wonen voor het overgrote deel geconcentreerd in de grote steden. Dat zou betekenen dat in sommige wijken gedurende een deel van het jaar een groot aantal woningen tijdelijke leeg staat. Dat is slecht voor zowel de leefbaarheid als voor de portemonnee. De woonlasten van de pendelaars lopen in Nederland door, terwijl ze elders verblijven. De aanwezigen op de expertmeeting wezen op het belang om te onderzoeken of er mogelijk flexibele woonarrangementen zijn die tegemoet komen aan de situatie en wensen van de eerste generatie migranten die pendelt.

Uitkomsten Risbo-rapport
Het rapport van Risbo is een eerste kleinschalig verkennend onderzoek naar het pendelgedrag van ouderen en de daarbij mogelijk passende flexibele woonvoorkeuren. Het maakt duidelijk dat het aantal en aandeel oudere migranten in Nederland de komende twee decennia fors toeneemt. Ook blijkt een deel van de ondervraagde oudere migranten dat momenteel pendelt, geïnteresseerd in een flexibele woonvorm die aansluit bij het pendelen.

Hoe verder?
Volgens Platform 31 is het de moeite waard deze verkenning met vervolgonderzoek verder te brengen om, nog scherper dan nu, de potentiële markt voor flexibele woonvormen voor pendelaars in beeld te brengen. Voor woningcorporaties en projectontwikkelaars ligt hier in de ogen van het Platform een kans en misschien ook wel voor zorginstellingen. Veel kinderen en kleinkinderen vertellen hetzelfde verhaal. Wanneer vader of opa de vliegtuigtrap afdaalt, verdwijnen veel van zijn gezondheidsklachten, terwijl hun medische consumptie en beroep op geestelijke gezondheidszorg in Nederland relatief hoog is. Transnationaal wonen kan, stelt Platform 31, zo bezien ook een bijdrage leveren aan het terugdringen van de kosten van de gezondheidszorg. Nu nog concrete stappen zetten.

Bron: Platform 31
Publicatie: Transnationaal wonen onder oudere migranten

Meer informatie: Netty van Triest (netty.vantriest@platform31.nl) en/of Radboud Engbersen (radboud.engbersen@platform31.nl)
 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 


 


Meer over forum, marokkanen, migranten, onderzoek, ouderen, pendelen, platform31, risbo, surinamers, transnationaal, turken, wonen.

Delen: