Etnische diversiteit versterkt sociale banden

In achtergronden door Ewoud Butter op 21-06-2011 | 13:29

Op basis van eerder onderzoek in de VS werd tot nu toe verondersteld dat mensen in etnisch diverse samenlevingen minder nauwe banden met anderen onderhouden. Ook zouden ze minder deelnemen aan het sociale leven. Onderzoek gefinancierd door de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) wijst nu echter uit dat de aanwezigheid van niet-Westerse immigranten in Europa geen negatieve gevolgen heeft op de banden tussen mensen. Integendeel: de aanwezigheid van immigranten in een regio komt ten goede aan de sociale banden tussen de mensen in die regio.
Het NWO-onderzoek is in juni gepubliceerd is in het tijdschrift Social Science Research.

Een toename van immigranten in een regio leidt er toe dat autochtonen meer allochtone vrienden en collega’s krijgen. Dit soort contact heeft weer een positieve uitwerking op het onderhouden van nauwe banden met andere autochtonen, ontdekten de onderzoekers.

De onderzoeksresultaten onderstrepen het belang van het stimuleren van interetnisch contact voor de sociale cohesie binnen regio's.
Dit verband gaat echter alleen op als autochtonen zich niet bedreigd voelen door de aanwezigheid van allochtonen in hun regio. Wanneer zij zich wel bedreigd voelen, spreken zij juist minder af met familie en vrienden.

Het ontstaan van gevoelens van etnische dreiging bleek overigens geen verband te houden met de daadwerkelijke aanwezigheid van etnische minderheden in een gebied. De hoeveelheid media-aandacht die wordt besteed aan immigranten, of het politieke klimaat in landen, kan deze gevoelens mogelijk wel beïnvloeden.

Uit het onderzoek bleek dat laagopgeleiden en werklozen vaker gevoelens van etnische dreiging ervaren. Contact met etnische minderheden kan er voor zorgen dat dit soort gevoelens afneemt.

De onderzoekers Michael Savelkoul, Maurice Gesthuizen en Peer Scheepers van de Radboud Universiteit Nijmegen, baseren hun conclusies op een databestand waarin bijna 24.000 personen ondervraagd zijn. Deze respondenten zijn afkomstig uit vijftien Europese landen, waaronder Nederland. Hun onderzoek maakt onderdeel uit van het NWO-onderzoeksprogramma Conflict en veiligheid.

Bron en verder lezen: NWO

Zie ook:

Etnische diversiteit leidt tot minder vertrouwen

Wantrouwen eerder veroorzaakt door armoede dan door etniciteit

Gekleurde buurt remt contacten van niet-westerse migranten met autochtonen

En meer artikelen over segregatie hier

 


Meer over diversiteit, ewoud butter, interetnische contacten, onbehagen, onderzoek, putnam, segregatie, sociale cohesie.

Delen: