Moslimhaat: minstens 174 moskeeen hebben te maken gehad met één of meerdere incidenten

In achtergronden door Ineke van der Valk op 16-12-2014 | 17:16

Van de naar schatting 475 moskeeën in Nederland hebben in ieder geval 174 moskeeën in de afgelopen 10 jaar te maken hebben gehad met één of vaak meerdere ‘incidenten’. Dat blijkt uit onderzoek naar discriminatoire agressie gericht tegen moskeeën door dr. Ineke van der Valk van de Universiteit van Amsterdam.

Zo laat zij weten in een persbericht. Hieronder het vervolg van dit persbericht.

Vernieling, bekladding met discriminatoire leuzen, (pogingen tot) brandstichting, dreigbrieven en het ophangen van een varkenskop ed behoren tot de meest voorkomende incidenten. Een derde van deze moskeeën maakte zulke incidenten minstens jaarlijks of zelfs vaker mee.

Aan een survey onder moskeeën waarin hierover nadere vragen werden gesteld, werd door 86 moskeeën (incl. enkele organisaties) deelgenomen. De respons onder de Turkse moskeeën was opvallend groter (3/4) dan onder de Marokkaanse (1/4). Van deze 86 hebben er 58, ruim twee derde, last gehad van dit soort incidenten. Bij ruim een derde van hen gebeurde dit in het voorgaande jaar, bij bijna een derde in de afgelopen 5 jaar en eveneens bij bijna een derde in de afgelopen 10 jaar.

Bijna 85 % van deze moskeeën deed hiervan melding of aangifte bij de politie. Afgezet tegen de algemene meldingspercentages inzake discriminatie is dit percentage boven verwachting hoog.

Meer dan de helft van degenen die zich tot de politie wendden, was vervolgens echter teleurgesteld over het resultaat: de politie leek niet geïnteresseerd, deed er niets mee of pas laat, of de ondernomen opsporingsactiviteiten leidden niet tot concrete resultaten. De moskeeën die slachtoffer werden, richtten zich vaak niet alleen tot de politie maar ook tot de lokale overheid. Zij gingen met hen in discussie, organiseerden een bijeenkomst met de gelovigen en soms met de buurt, informeerden de pers en organiseerden bewaking.

Deze voorvallen vonden verspreid door het hele land plaats, maar veel vaker in middelgrote of kleine gemeenten dan in de grote steden en vaker onder Turkse moskeeën dan onder Marokkaanse. Dit hangt vermoedelijk samen met een grotere zichtbaarheid van de Turkse moskeeën. Vooral moskeeën
die werken aan nieuwbouw of nog niet lang geleden nieuw werden gebouwd waren relatief vaker mikpunt van agressie. Volgens de ondervraagde moskeebesturen is algemene vijandigheid tegenover moslims/ islam het belangrijkste motief van de agressie (en geen specifieke gebeurtenis of willekeurige agressie). Als het gaat om oorzaken wijzen de moskeebesturen in de eerste plaats naar het gebrek aan kennis over moslims en islam, maar ook naar de berichtgeving in de pers over moslims en naar politieke propaganda tegen moslims. In iets mindere mate ook worden ‘reactie op terroristische incidenten’ genoemd en ‘internationale gebeurtenissen’.

Naast materiele schade melden de moskeeën emotionele schade. De voorvallen hebben vaak een grote impact. Als oplossing brachten zij naar voren dat de publieke opinie beter zou moeten worden geïnformeerd over de islam en dat dialoog en educatie noodzakelijk zijn. Zij deden veel suggesties over wat de moskeeën zelf zouden kunnen doen om meer harmonieuze relaties te bewerkstelligen met de omgeving. De moskeeën zouden een beleid van openheid naar de buitenwereld moeten voeren, open voor de buurt, voor bezoekers, voor instellingen en instanties. Zij wezen ook op de essentiële rol van de media en de politiek die hun verantwoordelijkheid zouden moeten nemen om vooroordelen tegen te gaan en meer objectieve informatie te geven.

Naast de agressie tegen de moskee heeft een deel van de geïnterviewden ook persoonlijk te maken gehad met discriminatoire incidenten (ruim 20 %) en rond de helft kende andere mensen die zulke ervaringen hebben gehad. In twee derde van de gevallen werden die ervaringen echter niet gemeld bij de politie. Dit meldingspercentage is dus veel lager dan het percentage meldingen bij agressie tegen de moskeeën. Vermoedelijk is men eerder geneigd te melden als de agressie een georganiseerd verband treft, maar ook duidt het erop dat incidenten bij moskeeën hoog worden opgenomen door de moslim gemeenschap en niet alleen worden gezien als een daad van discriminatie maar ook van ontheiliging en aantasting van fundamentele rechten.

Meer over het onderzoek is deze week in De Groene Amsterdammer te lezen. Het volledige onderzoeksverslag wordt begin 2015 gepubliceerd. 


Republiek Allochtonië vraagt sinds 2010 aandacht voor geweldsincidenten tegen moskeeen. Geregeld publiceren we een lijst met bij ons bekende incidenten. De laatste door ons gepubliceerde lijst vindt u hier  

Meer over moslimhaat op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over incidenten moskeeen, ineke van der valk, islamofobie, moskee, moskeeen, moslimhaat, onderzoek.

Delen:

Reacties


Frank - 17/12/2014 10:59

rita schriemer
Ik bekritiseer de methode van onderzoek niet. Lees mijn reactie. Mijn opmerking is dat ik die methode niet eens kan bekritiseren, of kan onderschrijven. Mevrouw van der Valk is wetenschapper en dient zich net als alle andere wetenschappers te verantwoorden.

Ineke van der Valk - 17/12/2014 10:41

Zeker kan ik uitleggen hoe ik aan het aantal 174 kom. Ik doe al langer onderzoek naar incidenten bij moskeeën, zie o.a. een hoofdstuk hierover in mijn boek 'Islamofobie en Discriminatie' (AUP,2012).Daarin werd de periode 2005-2010 besproken. Het getal 174 is een optelsom: al bekende zaken uit de periode 2005-2010, aangevuld met ervaringen uit de periode 2011-2014, op basis van deskresearch (veel mediaberichten) en informatie die ik kreeg van (moskee)organisaties plus de uitkomsten van de survey. Op Republiek Allochtonie staat overigens ook een lijst.

rita schriemer - 17/12/2014 10:23

Frank. Waarom direct de methode van onderzoek bekritiseren? Is de boodschap onwelgevallig. Laten we het eens hebben over de inhoud. Wat als het klopt? Zo onaannemelijk klinkt het niet. Moskeeen en moslims hebben te maken met kritiek en negatieve beeldvorming, niet alleen in de publieke opinie. Ze worden persoonlijk aangesproken en beschimpt, en hun gebedshuizen worden beklad of erger. Hoe denk je dat dat voelt?

Frits - 17/12/2014 10:00

Kan mevrouw Van der Valk uitleggen hoe het mogelijk is dat volgens haar 174 moskeeen last hebben gehad van incidenten wanneer slechts 86 moskeeen hebben deelgenomen aan de survey?

Frank - 17/12/2014 08:32

Van der Valk brengt onderzoeksresultaten naar buiten en zwengelt bewust maatschappelijk discussie aan. Dit doet ze echter ruim vóór publicatie van het rapport. Daarmee ontneemt ze andere deelnemers aan het debat de kans haar onderzoek te bekritiseren. Dit is laf, onprofessioneel en onwetenschappelijk.