PEW Research schat het aantal moslims in Nederland te hoog in

In achtergronden door Ewoud Butter op 04-12-2017 | 09:57

Volgens PEW research is op dit moment 7,1% van de Nederlandse bevolking moslim. Dit aandeel zou tot 2050 kunnen stijgen tot 15% van de bevolking wanneer de huidige migratiecrisis doorzet. Dat blijkt uit een rapport dat vorige week is gepubliceerd. Op de rekenmethode van PEW research valt echter wel wat af te dingen.

Volgens het rapport van PEW research maakten moslims in 2016 4,9 procent van de gehele EU-bevolking uit, oftewel bijna 26 miljoen mensen. In Frankrijk is dat 8,8 procent van de bevolking moslim, in Zweden 8,1 procent en in België 7,6 procent, Nederland 7,1 procent en in Duitsland 6,1 procent.

De onderzoekers drie scenario's in kaart gebracht gebaseerd op cijfers over bevolkingsgroei, onderzoeksdata en immigratiedata.

Wanneer er geen meer migratie plaatsvindt, zal de moslimbevolking in Europa toenemen tot 7,4 procent en in Nederland tot 9,1 procent van de bevolking (1,5 miljoen). Deze schatting is vergelijkbaar met de prognose die PEW Research in 2010 maakte. Destijds werd voorspeld dat moslims in 2050 9,4% van de Nederlandse bevolking zouden gaan vormen. 

Wanneer de migratie 'gemiddeld' toeneemt, groeit de moslimbevolking volgens PEW Research in Europa tot 11,2 procent (58,8 miljoen) moslims in 2050 en in Nederland tot 12,5 procent (2,2 miljoen moslims) tellen. Het gaat hierbij vooral om migratie die voortkomt uit economische overwegingen, studie of familiehereniging.

Wanneer de 'migratiecrisis' van de afgelopen jaren zich zou voortzetten, zou het aantal moslims in de EU volgens PEW Research kunnen groeien tot 14 procent van de bevolking en in Nederland tot ruwweg 15 procent (2,8 miljoen).

Klopt dit ook?

Of de voorspellingen van PEW research ook zullen uitkomen is de vraag. De toekomst is uiteraard ongewis: het aantal moslims in Europa in 2050 kan veel lager en ook veel hoger uitvallen. 

Toch valt er wel iets te zeggen over de aannames waarop PEW zich baseert, zeker wanneer het om de Nederlandse cijfers gaat. Ik pik er twee uit:

  1. Volgens PEW-reseacrh krijgt een islamitische moeder gemiddeld 2,6 kinderen, veel meer dan de niet-moslimvrouw, die gemiddeld 1,6 kinderen verwacht. In Nederland zou het vruchtbaarheidscijfer onder moslims op 2,3 liggen en bij niet moslims op 1,7. PEW reseacrh baseert zich hierbij op een niet nader genoemd rapport uit 2003. 
  2. PEW-research baseert de schattingen van het huidig aantal moslims in diverse landen, waaronder Nederland, op het aantal moslims in het land van herkomst.

Vruchtbaarheidscijfers

Met het 'vruchtbaarheidscijfer' wordt het gemiddelde aantal geboren kinderen per vrouw tijdens haar vruchtbaarheidsperiode bedoeld. 

PEW Research schat het vruchtbaarheidscijfer onder Nederlandse moslims op 2,3. Dit is zeer waarschijnlijk fors aan de hoge kant.

Het CBS geeft geen aparte vruchtbaarheidscijfers van moslims, maar wel van de grootste islamitische groepen: de Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en overig niet westerse Nederlanders.  Uit deze cijfers blijkt dat de vruchtbaarheidscijfers onder deze groepen de afgelopen jaren fors zijn gedaald en amper verschillen met autochtone Nederlandse vrouwen. Alleen het vruchtbaarheidscijfer van Marokkaans Nederlandse vrouwen ligt met 2,3 nog duidelijk hoger, maar ook onder die groep is al jaren sprake van een sterke daling. 

Schatting van het aantal moslims op grond van herkomstland

Pew Research schat het percentage moslims in Nederland op grond van het aandeel van moslims in het land van herkomst. Het CBS deed dat toch begin van deze eeuw ook, maar wijzigde deze methode tien jaar geleden. Het CBS schreef hier in 2009 over:

"Zo is aangenomen dat het percentage islamieten onder de hier wonende herkomstgroepen net zo groot is als in het herkomstland. Die aanname lijkt niet reëel. Vooral bij de ‘overig’ niet-westerse allochtonen (anders dan Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen) gaat het vaak om mensen die uit hun land zijn gevlucht. Zij vormen geen representatieve afspiegeling van de bevolking van het herkomstland en zijn niet zelden juist vanwege hun afwijkende geloofsopvattingen vertrokken. (..) Zo rekent bijvoorbeeld zo’n 40 procent van de in Nederland aanwezige Iraniërs zich tot de islam, terwijl het aandeel islamieten in Iran zelf 98 procent is."[1]

Het CBS maakte na 2007 gebruik van de resultaten van het jaarlijkse Permanent Onderzoek Leefsituatie (POLS), waarin het CBS via een enquête vraagt naar de kerkelijke gezindte, inclusief de islam. Deze nieuwe methode leidde tot een lagere schatting van het aantal moslims. Dacht het CBS in 2004 nog dat er 944.000 moslims in Nederland woonden, in 2007 schatte het CBS het totaal aantal Nederlandse moslims lager: op 825.000 moslims, zo'n 5% van de bevolking.

In 2015 maakte het CBS een nieuwe schatting, deze keer op grond van de Enquête Beroepsbevolking (EBB), waaraan in de periode 2010–2014 circa 460 duizend volwassen personen (18 jaar of ouder) hadden meegewerkt. Volgens deze enquête zou 4,9% van de ongeveer 13,5 miljoen Nederlanders boven de 18 jaar, dat zijn 665.000 volwassenen, zichzelf als moslim beschouwen.

In 2016 kwam het CBS in de Religieuze Kaart van Nederland opnieuw tot de schatting dat 4,9% van de volwassen Nederlanders zichzelf als moslim beschouwt. Inclusief de jongeren tot en met 18 jaar zal het aantal moslims dan rond de 1 miljoen (5,9% van de bevolking) liggen. Dat is duidelijk lager dan de 1,2 miljoen moslims (7,2%) waar PEW Research nu van uit gaat. 

Uit het rapport de Religieuze Kaart van Nederland blijkt dat het aandeel volwassenen in Nederland dat zichzelf als moslim beschouwt tussen 2010 en 2015 met 0,4 procent steeg van 4,5 naar 4,9 procent. In dezelfde periode nam het aantal volwassen Nederanders dat zich niet verbonden voelt met een kerkelijke gezindte toe met 5% tot een meerderheid van 50,1% en nam het aandeel volwassen Nederlanders dat zichzelf als christen beschouwt met ruim 5% af. 

Besluit

Een voorspelling over het aandeel moslims in de Nederlandse bevolking in 2050 is al snel koffiedik kijken. Het aandeel moslims zal de komende jaren zeer waarschijnlijk nog stijgen, maar het tempo waarin dat gebeurt is van vele factoren afhankelijk.

Iedere voorspelling moet daarom al snel met de nodige korrels zout genomen worden. Dat geldt ook voor de voorspelling van PEW Research, die gebaseerd is op aannames die niet kloppen.

Zie ook:

Het wil maar niet vlotten met de 'islamisering'

 

 

 


Meer over islam, moslims.

Delen:

Reacties


tibor - 04/12/2017 21:21

Als PEW met cijfers uit 2003 rekent zitten ze er natuurlijk snel naast, dat is 14 jaar geleden! Je ziet aan de vruchtbaarheidscijfers hoe snel de verschillen tussen allochtonen en autochtonen verdwijnt.
Dat geldt natuurlijk voor meer zaken, zo zijn niet alle kinderen van moslims zelf moslim net als niet alle kinderen van christenen zelf christen zijn.
Naast de absolute aantallen kan je je ook nog afvragen hoe gelovig de groepen dan zijn. Als je christen of moslim bent maar maar 1 keer per jaar naar de kerk/moskee gaat is dat toch anders dan als je elke week gaat.

Dank voor het inzicht in de PEW cijfers!