SCP: het gaat goed en niet goed met de integratie

In achtergronden op 10-02-2012 | 11:43

Bij de integratie van minderheden is gelijktijdig sprake van gunstige en ongunstige ontwikkelingen. Dat blijkt uit het Jaarrapport Integratie dat deze week door het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) is gepubliceerd.

Het rapport, onder redactie van dr. Mérove Gijsberts, dr. Willem Huijnk en dr. Jaco Dagevos, is opgesteld door het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), met bijdragen van het CBS, het NIDI en Regioplan Beleidsonderzoek. In het rapport wordt een beeld gegeven van de integratie van niet-westerse migranten. Het gaat dan om thema’s als demografie, onderwijs, werk en inkomen, wonen en wijken, criminaliteit en inburgering. De aandacht gaat in het bijzonder uit naar personen van Turkse, Marokkaanse, Surinaamse en Antilliaanse herkomst, de vier grootste niet-westerse groepen.

Positieve ontwikkelingen

Het SCP noemt de volgende gunstige ontwikkelingen: het opleidingsniveau stijgt onder migranten sneller dan onder autochtone Nederlanders. In het basisonderwijs nemen de leerachterstanden ten opzichte van autochtone leerlingen af. De instroom in het hoger onderwijs (hbo en wo) nam bij studenten van Turkse en Marokkaanse herkomst van de tweede generatie toe van 20% in 1995 tot 40% in 2010.
Het aandeel personen met een functie op hbo- of wo-niveau is onder de tweede generatie Turkse Nederlanders in zeven jaar tijd gestegen van 7 naar 18% en onder de tweede generatie Marokkaanse Nederlanders van 11 naar 21%.
Van de Turkse Nederlanders woont nu 30% in een eigen huis, van de Marokkanen 15% en van de autochtone Nederlanders 62%.
Het inburgeringsbeleid is inmiddels goed op gang gekomen, een groot deel van de inburgeringsplichtigen is bereikt en de slagingspercentages zijn relatief hoog.
Het aandeel Turkse en Marokkaanse Nederlanders dat een huwelijk sluit met een partner uit het herkomstland (migratiehuwelijk) is gedaald van ruim 50% in 2001 naar 20% in 2010.

Negatieve ontwikkelingen

Het SCP zet daar de volgende ongunstige ontwikkelingen tegenover:
De werkloosheid loopt sneller op onder niet-westerse migranten: 23% van de niet-westerse jongeren is (in 2010) werkloos tegen 10% van de autochtone jongeren.
Na een jarenlange daling is de uitkeringsafhankelijkheid onder niet- westerse migranten weer toegenomen. Van de niet-westerse migranten heeft 12% een bijstandsuitkering tegen 2% van de autochtone Nederlanders.
Van alle jongens van Marokkaanse herkomst is 65% tussen hun twaalfde en drieëntwintigste levensjaar wel eens aangehouden op verdenking van criminaliteit. Onder de andere niet-westerse groepen ligt dit rond de 50%. Van autochtone jongens in deze leeftijd is 25% wel eens aangehouden.

In 2011 is ruim 11% van de Nederlandse bevolking van niet-westerse herkomst (1,9 miljoen personen). Twee derde van hen behoort tot een van de vier grote herkomstgroepen. Turkse Nederlanders vormen met 389.000 de grootste groep, gevolgd door Marokkaanse (356.000), Surinaamse (345.000) en Antilliaanse Nederlanders (141.000). De omvang van de vier grote niet-westerse groepen is sinds 2000 met 250.000 personen toegenomen. Deze toename wordt voor 80% veroorzaakt door geboorten. Immigratie is bij deze groepen dus minder van belang geworden. In 2010 was het migratiesaldo (immigratie – emigratie) van de vier grote niet-westerse groepen in totaal 2000 personen.
We zien een stijgende lijn in de immigratie uit de landen van de Europese Unie (het meest uit Polen). In de afgelopen jaren is het aantal immigranten uit Polen steeds groter geweest dan het aantal immigranten uit Turkije, Marokko, Suriname en de Antillen samen.

Bron: Persbericht SCP


SCP-publicatie 2012-3, Jaarrapport integratie 2011. Mérove Gijsberts, Willem Huijnk, Jaco Dagevos (red.), Den Haag, Sociaal en Cultureel Planbureau, januari 2012, ISBN 978 90 377 0565 2, prijs € 31,50.
De publicatie is verkrijgbaar bij de (internet)boekhandel of te raadplegen of te bestellen via de website: www.scp.nl.


Meer over arbeidsmarkt, cbs, criminaliteit, integratie, jaarrapport integratie 2011, onderwijs, onderzoek, scp.

Delen: