Wat schrijven de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's over het kinderpardon en bed-bad-brood?

In achtergronden door Ewoud Butter op 05-03-2017 | 10:21

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen aan het begin van deze reeks een kans maakten op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Hier deel 7: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het kinderpardon en over de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers?

Kinderpardon

Het Kinderpardon was tijdens de vorige Tweede Kamerverkiezingen een belangrijk item. Patijen als PvdA, Sp, GroenLinks, D66, ChristenUnie en Partij voor de Dieren maakte zich hard voor een ruimere pardonregeling voor kinderen die in Nederland geworteld waren.  

De PvdA-top was in 2012 blij met de tijdelijke kinderpardonregeling die de sociaaldemocraten na de kabinetsformatie hadden binnengehaald. Deze tijdelijke overgangsregeling betekende dat ruim 1500 kinderen in ons land konden blijven. In ruil hiervoor moest de PvdA van de VVD enkele rechtse maatregelen slikken op het gebied van integratie en immigratie. 

Er kwam vervolgens een definitieve Kinderpardonregeling die de ‘Regeling langdurige verblijvende kinderen’ werd genoemd. Direct was er van partijen als Groenlinks, D66, ChristenUnie, de PvdD en SP veel kritiek op de regeling. Ook kwam er een petitie die door de meerderheid van de burgemeesters was getekend.

Zo was er kritiek op het criterium dat alleen kinderen in aanmerking komen die al die vijf jaar onder toezicht van de rijksoverheid hebben gestaan - toezicht van de gemeentelijke overheid telde niet mee.Daarnaast was er veel kritiek op het meewerkcriterium dat op verzoek van de VVD aan de regeling was toegevoegd: kinderen krijgen geen verblijfsvergunning, wanneer zij zelf of hun ouders in het verleden niet voldoende vrijwillig hebben meegewerkt aan uitzetting. En dat blijkt, zoals ook duidelijk wordt uit een recente uitzending van De Monitor,  een paradoxaal gegeven : om in aanmerking te komen voor permanent verblijf, moet je eerst meewerken aan de uitzetting naar een land dat je als onveilig beschouwt of dat je amper kent. 

Het programma De Monitor concludeert:

Sinds 2013 hebben maar 29 kinderen een status gekregen op basis van het kinderpardon. Terwijl in totaal maar liefst 1480 een aanvraag hebben gedaan. En in 2016 heeft van de 120 aanvragers tot nu toe maar 1 kind een kinderpardon gekregen. De vraag is op basis waarvan? Volgens sommige juristen zouden deze kinderen ook in aanmerking zijn gekomen voor een verblijfsvergunning zónder deze pardonregeling. Kortom: werkt het Kinderpardon wel zoals het is bedoeld?

Lees en bekijk meer in het dossier Kinderpardon van De Monitor.

Het Kinderpardon in de verkiezingsprogramma's

In de verkiezingsprogramma's van PVV, CDA, 50PLUS, VNL, DENK en Artikel1 wordt geen aandacht besteed aan het kinderpardon. Hieronder een overzicht van de partijen die wel aandacht aan het onderwerp besteden. 

Kinderpardonregeling afschaffen of verruimen?

 • De VVD wil de kinderpardonregeling afschaffen. De VVD is tegen een regeling waardoor gezinnen de hoop houden dat zij een vergunning kunnen krijgen, als zij maar lang genoeg met kinderen een illegaal bestaan leiden in Nederland. De VVD vindt dat voorkomen moet worden dat alleenstaande minderjarige vreemdelingen het slachtoffer worden van slechte keuzes van hun ouders of van mensensmokkelaars. Daarom wil de VVD dat kinderen zo snel mogelijk worden herenigd met hun familie in het land van herkomst, of worden ondergebracht in een opvangvoorziening in het land van herkomst.
 • De SGP vindt dat generale pardonregelingen onwenselijk zijn. De minister heeft de bevoegdheid om indien nodig in individuele gevallen uitzonderingen te maken. Hierbij mag mee gewogen worden of iemand al in Nederland is ‘geworteld’.
 • De PvdA wil dat gewortelde kinderen van wie de ouders een aanvraag hebben ingediend tot verblijf (asiel of regulier humanitair), die vijf jaar in het land in beeld zijn geweest en waarvan ouders beschikbaar waren voor terugkeer, in aanmerking komen voor een kinderpardon. 
 • D66, de ChristenUnie, de SP, de PvdD en GroenLinks willen een verruiming van het Kinderpardon, zodat gewortelde kinderen die al langer in Nederland verblijven alsnog een vergunning kunnen krijgen.

Aanpassing vreemdelingenwet

 • De PvdA pleit een betere borging van de positie en rechten van kinderen in de vreemdelingenwet. Kinderen die op Nederlands grondgebied als stateloos geboren worden, dienen volgens de PvdA de Nederlandse nationaliteit te verkrijgen.
 • De PvdD en GroenLinks willen dat kinderrechten, zoals vastgelegd in het Internationaal Verdrag inzake de Rechten van het Kind (IVRK), in de Vreemdelingenwet vastgelegd. Beide partijen willen gewortelde kinderen niet uitzetten en een verblijfsvergunning geven. Wanneer een kind vijf jaar of langer in Nederland verblijft, hoeft er wat betreft de PvdD geen onderzoek meer gedaan te worden naar het belang van het kind.
 • De SP is voor een wet die het verblijfsrecht voor in Nederland gewortelde kinderen regelt. Vreemdelingendetentie wordt alleen als uiterst redmiddel toegepast en we sluiten geen kinderen op.
 • Verder wil GroenLinks dat er meer geld komt voor de scholing van vluchtelingenkinderen en dat jongeren zonder verblijfsstatus stage kunnen lopen.

Uitgeprocedeerde asielzoekers en bed-bad-broodregeling 

Wie geen asiel krijgt, moet zo snel mogelijk het land verlaten. Dat vinden de meeste partijen. In de praktijk blijft een groep uitgeprocedeerde asielzoekers toch in Nederland, onder andere omdat ze niet altijd geaccepteerd worden in het land van herkomst. In sommige gemeenten kunnen deze asielzoekers gebruik maken van een zogenaamde bed-bad-broodvoorziening. Wat schrijven de politieke partijen over dit onderwerp?

 

 • Gedwongen terugkeer
 • De PvdA en de VVD willen harde afspraken maken met landen van herkomst over het terugnemen van hun onderdanen. Landen die onvoldoende meewerken ontvangen sancties.
 • De SGP wil dat er meer geld en mankracht komen voor gedwongen terugkeer van vreemdelingen. Het moet bijvoorbeeld makkelijker worden om asielzoekers vast te zetten voor overdracht naar een andere lidstaat of voor terugkeer naar een veilig land. Ook wil de SGP de lijst met veilige landen uitbreiden, zodat de uitzetting naar deze landen versneld kan gebeuren.
 • De PvdA wil vroegtijdig, met maatwerk, een terugkeerplan opstellen met aandacht voor scholing, werk en gezondheid, en in samenwerking met ngo’s en diasporaorganisaties.
 • Het CDA wil steun geven aan herkomstlanden die na het herstel van de vrede meewerken aan de terugkeer van hun landgenoten; landen die niet meewerken krijgen geen ontwikkelingshulp en komen niet in aanmerking voor handelsverdragen of andere vormen van samenwerking.
 • De ChristenUnie en D66 willen samenwerken met andere Europese landen om verplichte terugkeer naar meer landen van herkomst mogelijk te maken. De ChristenUnie wil verder, met in achtneming mensenrechtenverdragen, bilaterale samenwerkingsafspraken afspraken opnemen over de bereidheid om uitgeprocedeerde vreemdelingen terug te nemen. 

Bed-bad-brood

 • Wat betreft de VVD moeten uitgeprocedeerde asielzoekers het land verlaten. Ook gemeenten moeten hieraan gehoor geven, door gemeentelijke opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen te beëindigen. Gemeenten die uitgeprocedeerde asielzoekers en illegalen toch opvang bieden en daarmee deze mensen valse hoop geven, moeten hiervoor een boete krijgen.
 • De PvdA stelt dat ieder vrij is in het verstrekken van bed, bad en brood op humanitaire basis.
 • D66, de SP, de PvdD en de ChristenUnie vinden dat tegemoet gekomen moet worden aan de wensen van gemeenten voor een (kleinschalige) 'bed-bad-broodregeling' en dat voorkomen moet worden dat vluchtelingen over straat moeten zwerven. De PvdD vindt dat gemeenten daarvoor hulp van het Rijk moeten krijgen. 
 • D66 vindt het belangrijk om uitgeprocedeerde asielzoekers naast bed, bad en brood ook begeleiding geboden wordt, zodat hen een toekomstperspectief wordt geboden voor terugkeer naar het land van herkomst en hen een kans wordt geboden om een menswaardig bestaan te leiden.
 • GroenLinks wil dat de overheid ervoor zorgt dat gemeenten voorzieningen inrichten waar uitgeprocedeerde asielzoekers opvang, inkomen en begeleiding ontvangen.
 • GroenLinks vindt dat wie niet teruggestuurd kan worden, een tijdelijke verblijfsvergunning moet krijgen. Als terugkeer na drie jaar nog steeds onmogelijk is, wordt deze omgezet in een permanente verblijfsstatus.
 • De ChristenUnie wil een verblijfsvergunning na een jaar verstrekken wanneer iemand aantoonbaar heeft gewerkt aan vertrek naar land van herkomst en “buiten schuld” toch niet kan terugkeren. 

In de verkiezingsprogramma's van de overige partijen wordt geen aandacht besteed aan de positie van uitgeprocedeerde asielzoekers. 

Hoe vluchteling-vriendelijk zijn verkiezingsprogramma's van de partijen?

VluchtelingenWerk heeft een handig overzicht gemaakt. Kijk daarvoor hier

Tot slot 

Dit overzicht is nadrukkelijk geen recensie en ook geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Het overzicht bevat een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem in hun verkiezingsprogramma agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben. 

De partijen die niet in niet overzicht zijn genoemd, besteden er, voorzover ik heb gezien, in hun programma's geen aandacht aan. Dit betekent niet dat ze over deze onderwerpen geen mening hebben. Ze vonden het in ieder geval niet belangrijk genoeg om er in hun programma aandacht aan te besteden. 

Bevat dit overzicht fouten? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl


Ook verschenen:

 1. Wat willen de partijen doen tegen etnisch profileren?
 2. De verkiezingsprogramma's en de vrijheid van godsdienst
 3. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over Zwarte Piet en het slavernijverleden?
 4. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en arbeidsmarktdiscriminatie
 5. De partijprogramma's over mensen met een beperking
 6. Welke partijen willen wat doen tegen discriminatie?

Lees ook: Welke Nederlanders met een niet-westerse migratieachtergrond maken kans op een Kamerzetel?


Kijk alle overzichten hier

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk2017, achtergrond, bed-bad-brood, bedbardbrood, kinderpardon, uitgeprocedeerde asielzoekers, verkiezingen, verkiezingsprogramma, verkiezingsprogramma's.

Delen: