Wat staat er in verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en arbeidsmarktdiscriminatie?

In achtergronden door Ewoud Butter op 23-02-2017 | 08:44

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen een kans maken op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 4: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en het aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt?

Alle Nederlanders moeten, ongeacht hun achtergrond, gelijke kansen hebben op werk en inkomen. Een diverse samenleving zou ook zichtbaar moeten zijn bij de overheid, semi-overheid en in het bedrijfsleven. 

Hiervan is nog lang geen sprake. De werkloosheid onder Nederlanders met een niet westerse migratieachtergrond is bovendien bijna drie keer zo hoog als onder autochtone Nederlanders (15,2% tegenover 5,6%).  De zwakke arbeidsmarktpositie van Nederlanders met een migratieachtergrond blijkt ook uit het relatief hoge aantal flexibele banen (37% versus 24% bij autochtone Nederlanders). Het SCP verklaart dit door verschillen in opleiding, leeftijd, netwerken en werkervaring, maar ook door discriminatie. (Meer artikelen over dit onderwerp kijk hier)

Wat schrijven politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's over diversiteitsbeleid en hoe willen ze discriminatie op de arbeidsmarkt bestrijden?
 

1. Diversiteitsbeleid
 

Geen aandacht

CDA, PVV, VNL, 50PLUS en SGP besteden geen aandacht aan dit onderwerp. 

Meer diversiteit

PvdA, D66, GroenLinks, de SP, de ChristenUnie, DENK, Artikel1, de PvdD en de VVD pleiten voor meer diversiteit bij onder andere de overheid en overheidsinstellingen.

 • De VVD vindt diversiteit in het eigen belang van organisaties omdat ze dan beter presteren, maar vindt dat je diversiteit niet kunt afdwingen via wetten. De VVD is tegen wettelijk verplichte quota voor bijvoorbeeld het aantal vrouwen, allochtonen of arbeidsgehandicapten dat organisaties in dienst moeten nemen. 
 • De PvdA wil dat instituties zoals de politie, het UWV, het onderwijs en zorginstellingen een herkenbare afspiegeling zijn van de diversiteit van onze samenleving. De PvdA wil transparantie creëren over de etnische diversiteit van gemeenschappelijke instituties.
 • De PvdD overheid wil dat de overheid ervoor zorgt  dat het ambtenarenapparaat een evenwichtige afspiegeling is van de samenstelling
  van de bevolking.
 • De ChristenUnie wil meer diversiteit bij de politie

concrete doelen en/of quota

 • De SP vindt dat overheidsorganisaties zoveel mogelijk een goede afspiegeling moeten zijn van de samenleving. Zij voeren actief beleid en stellen concrete doelen om dit te bereiken. In hun jaarverslag leggen zij daarom verantwoording af over het gevoerde diversiteitsbeleid voor vrouwen, mensen met een arbeidsbeperking, migranten en lesbische vrouwen, homoseksuele mannen, biseksuelen, transgenders en intersekse personen (lhbti-ers).
 • GroenLinks vindt dat de overheid een actief voorkeursbeleid moet gaan voeren bij de invulling van vacatures voor een goede afspiegeling van de samenleving, met name in publieke topfuncties. De etnische diversiteit van het personeel van de (Rijks)overheid wordt vergroot. Alle overheidsinstanties formuleren tijdgebonden streefwaarden voor betere weerspiegeling van etnische diversiteit in personeelsbestanden, ook voor de hoogste leidinggevende functies
 • D66 wil dat de overheid een actief diversiteitsbeleid gaat voeren, rapporteert over de samenstelling van haar personeelsbestand en afspraken maakt met vakbonden en werkgevers met duidelijke doelen en zelfverplichting. D66 wil investeren in kennisopbouw over en verbreiding van effectief diversiteitmanagement. Ook wil D66 dat in het onderwijs meer aandacht komt voor diversiteit en gelijkwaardigheid. Daarnaast vindt D66 dat organisaties als politie, defensie en publieke omroep en de PABO’s in hun toelatingsbeleid meer nadruk moeten leggen op diversiteit.
 • DENK en Artikel1 zijn voorstander van diversiteitsquota voor vrouwen en mensen met een migrantenachtergrond en mensen met een beperking als bewindspersonen en overheidspersoneel. DENK wil een diversiteitsquotum van 10% voor meer mensen met migrantenachtergrond in de top van grote ondernemingen in Nederland. Artikel1 wil dat overheidsorganen in 2022 een weerspiegeling zijn van de etnische diversiteit van de bevolking

Diversiteitsmanagers

 • Artikel1 stelt voor dat de overheid bij al haar diensten diversiteitsmanagers aanstelt, die o.a.toezien op strenger optreden tegen discriminatie, inclusief leeftijdsdiscriminatie en racisme, bij overheden en op de arbeidsmarkt.

Overheidsaanbestedingen

 • GroenLinks en PvdA willen dat deelnemers aan overheidsaanbestedingen die in hun personeelsbeleid aantoonbaar aan diversiteitsbeleid doen, positief te waarderen in het proces van gunnen van opdrachten. Artikel1 wil dat de overheid het Diversity Rating System (DRS, Owen Venloo)hanteert voor bedrijven en organisaties waarmee het zaken doet.
   

2. Discriminatie op de arbeidsmarkt


Geen aandacht

VVD, PVV, CDA, SGP, 50PLUS, PvdD, 50PLUS en VNL doen geen concrete voorstellen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

Wel voorstellen

SP, GroenLinks, Artikel1,PvdA, DENK, ChristenUnie, D66 doen in hun verkiezingsprogramma's wel concrete voorstellen om discriminatie op de arbeidsmarkt tegen te gaan. 

Actief beleid

 • D66 vindt dat discriminatie uiteindelijk wordt opgelost op de werkvloer en in de dagelijkse omgang tussen werkgevers en werknemers en werknemers onderling. Maar de overheid kan volgens D66 het goede voorbeeld geven door een actief diversiteits- en antidiscriminatiebeleid. 

Arbeidsinspectie

 • De SP, GroenLinks en de PvdA willen dat de arbeidsinspectie meer middelen en mogelijkheden krijgt om discriminatie op de arbeidsmarkt aan te pakken.

Waarschuwing en ontslag

 • Artikel1 wil dat overheidsdienaren die discrimineren een waarschuwing ontvangen en na een tweede overtreding ontslagen worden. Er is geen plek in defensie, politie, onderwijs en kinderopvang voor mensen met discriminerende gedragingen; 

Naming and shaming bedrijven

 • De SP wil bedrijven die discrimineren benoemen en veroordelen, de PvdA pleit voor ‘naming and shaming’ van de ergste overtreders en GroenLinks wil dat bedrijven die veroordeeld zijn voor discriminatie tijdelijk worden uitgesloten van overheidsaanbestedingen.

Mysterie-sollicitanten of loksollicitaties

 • GroenLinks pleit voor de inzet van mystery-sollicitanten en DENK is voorstander van het laten uitvoeren van loksollicitaties, zodat gecontroleerd kan worden op discriminatie bij werving. 

Anoniem solliciteren

 • D66 is voor experimenten om te komen tot neutrale sollicitatie- en promotieprocedures. De ChristenUnie wil anoniem solliciteren mogelijk maken en GroenLinks stelt voor dat de overheid bij de eigen vacatures het voortouw neemt bij het gebruik van anoniem solliciteren. De PvdA wil dat anoniem solliciteren de norm wordt bij alle overheden en (semi) publieke instellingen.

Tot slot 

Dit overzicht is nadrukkelijk geen recensie en ook geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Het overzicht bevat een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem in hun verkiezingsprogramma agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben. 

De partijen die niet in niet overzicht zijn genoemd, besteden er in hun programma's geen aandacht aan. Dit betekent niet dat ze over deze onderwerpen geen mening hebben. Ze vonden het in ieder geval niet belangrijk genoeg om er in hun programma aandacht aan te besteden. 

Bevat dit overzicht fouten? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl


Eerder verschenen:

 1. Wat willen de partijen doen tegen etnisch profileren?
 2. De verkiezingsprogramma's en de vrijheid van godsdienst
 3. Wat staat er in de verkiezingsprogramma's over Zwarte Piet en het slavernijverleden?


Kijk alle overzichten hier

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier


Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk17, #tk2017, achtergrond, arbeidsmarktdiscriminatie, discriminatie, diversiteit, ewoud butter, verkiezingsprogramma, verkiezingsprogramma's.

Delen:

Reacties


mw. R.A.Eijkelboom - 26/02/2017 11:03

De rechtse partijen laten het weer eens afweten, als het om 't aanpakken van discriminatie op de arbeidsmarkt gaat! Ronduit triest.

bart - 24/02/2017 12:45

Tellen Wilders, jesse klaver, jinek enzovoort dan OOK voor DENK en artikel1 als aandachtsgroep? Dat zijn namelijk OOK "mensen met een migrantenachtergrond".