Welke partijen willen wat doen tegen discriminatie?

In achtergronden door Ewoud Butter op 01-03-2017 | 07:38

Door Ewoud Butter

In aanloop naar de verkiezingen kijken we naar de aandacht die politieke partijen in hun verkiezingsprogramma's besteden aan onderwerpen die gerelateerd zijn aan diversiteit, inclusiviteit, integratie en immigratie. Hierbij wordt gekeken naar de 13 partijen die volgens de peilingen aan het begin van deze reeks een kans maakten op een zetel in de Tweede Kamer. Daarnaast kijken we, op verzoek van diverse lezers, naar het programma van Artikel1.

Vandaag deel 6: wat staat er in de verkiezingsprogramma's over het tegengaan van discriminatie?

Een kwart van de inwoners van Nederland maakte binnen een jaar tenminste één voorval mee dat als discriminerend werd ervaren. Binnen groepen met een migratieachtergrond (Turkse, Marokkaanse, Surinaamse, Antilliaanse Nederlanders en migranten uit Midden- en Oost-Europa) had een derde tot de helft  discriminatie in de openbare ruimte ervaren. Van de werkzoekende migranten heeft 20 tot 40% discriminatie ervaren bij het zoeken naar werk en bijna twee op de drie moslims rapporteert ten minste één discriminatie-ervaring in het afgelopen jaar.

Dat bleek uit het rapport Ervaren Discriminatie van het SCP in Nederland dat op 24 januari 2014 is verschenen. Discriminatie blijkt uit tientallen artikelen op Republiek Allochtonië is een groot probleem waar alle Nederlanders mee te maken kunnen hebben, maar die minderheden vaker treft.  Bij discriminatievoorzieningen is vooral sprake van een toename van meldingen van de discriminatie van moslims.

Wat willen de politieke partijen doen tegen discriminatie?

De PVV is de enige partij die geen aandacht besteed aan discriminatie in haar partijprogramma. Tegelijkertijd kun je stellen dat het programma stijf staat van de discriminatie (van moslims).

Aandacht voor specifieke groepen

Alle andere partijen besteden wel aandacht voor discriminatie en vragen specifieke aandacht voor één of meer minderheden.

 • Tien partijen willen wat doen tegen discriminatie van mensen met een beperking: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, CDA, ChristenUnie, PvdD, SP, DENK en Artikel1. Kijk voor een uitgebreide bespreking van de plannen die partijen hebben om de positie van mensen met een beperking of langdurig zieken te versterken hier.
 • De bestrijding van antisemitisme wordt door 9 partijen genoemd: PvdA, D66, CDA, GroenLinks, CristenUnie, SGP, DENK, VNL en Artikel 1.
 • Zeven partijen vragen aandacht voor moslimhaat en moslimdiscriminatie: PvdA, D66, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, DENK en Artikel 1.
 • Zeven partijen bespreken leeftijdsdiscriminatie: PvdA, D66, GroenLinks, ChristenUnie, 50PLUS, DENK en Artikel1.
 • Zes partijen vragen aandacht voor discriminatie van LHBT's: VVD, PvdA, D66, GroenLinks, PvdD en Artikel 1. DENK spreekt alleen over homofobie en de SP, D66, GroenLinks en de PvdD vragen daarnaast ook aandacht voor mensen met een intersekse conditie.  
 • In de programma's van 6 partijen wordt gesproken over racisme: PvdA, GroenLinks, SP, ChristenUnie, DENK en Artikel 1 
 • PvdA, GroenLinks en Artikel1 zijn de drie partijen die aandacht vragen voor alle minderheden. DENK volgt op kleine afstand omdat ze geen aandacht besteden aan transgenders en mensen met een intersekse conditie. 

 

Wat willen de partijen concreet doen?


Verschillende partijen willen discriminatie ‘hard aanpakken’, bestaande wetten toepassen en handhaven, maar welke concrete voorstellen worden er gedaan?

Verandering wetgeving

Artikel 1 van de grondwet

 • GroenLinks, de SP, de PvdD en Artikel1 stellen voor dat in artikel 1 van de Grondwet over gelijke behandeling expliciet wordt gemaakt dat ook discriminatie op grond van homo- en heteroseksuele gerichtheid, genderidentiteit niet is toegestaan. GroenLinks en de SP willen hier ook op grond van leeftijd en handicap aan toevoegen. De ChristenUnie wil dat artikel 1 van de grondwet wordt uitgebreid met handicap of geaardheid. Artikel1 wil discriminatie op grond van nationaliteit toevoegen.

Overige wetgeving

 • De PvdA, GroenLinks en D66 willen een wettelijk verbod op (trans)genderdiscriminatie in de Algemene wet gelijke behandeling opnemen. GroenLinks wil ook discriminatie van mensen met een intersekseconditie expliciet verbieden. 50PLUS wil dat leeftijdsdiscriminatie via alle wet- en regelgeving, landelijk en lokaal, onmogelijk wordt. Artikel1 wil discriminatie op grond van nationaliteit ook toevoegen aan artikel 137 van het Wetboek van Strafrecht.


Verlagen drempel om discriminatie te melden

 • GroenLinks wil dat de nationale aanpak van discriminatie en racisme wordt versterkt. Aan antidiscriminatievoorzieningen wordt meer bekendheid gegeven, de drempel voor melden van discriminatie wordt verlaagd.
 • De PvdA wil laagdrempelige online meldpunten  
 • Artikel 1 wil groepsbelediging en oproepen tot geweld op sociale media zoals Facebook, in de eerste plaats tegengaan door convenanten met de platforms.

Politie, justitie, handhaving, opsporing

 • DENK pleit voor het invoeren van een Racismepolitie door 1000 agenten op te leiden als discriminatie experts. Ook de PvdA pleit voor meer inzet op de bestrijding van discriminatie door meer gespecialiseerde agenten.
 • De PvdA en GroenLinks willen dat het voor slachtoffers gemakkelijker wordt melding te doen bij de politie en dat de politie en het Openbaar Ministerie meer armslag krijgen om de daders van racisme en discriminatie op te sporen en te vervolgen.
 • Artikel 1 wil dat de strafrechtketen (Openbaar Ministerie, politie en gemeenten) meer expertise en middelen krijgt voor het bestrijden van discriminatie. Ook wil Artikel 1 dat de overheid bij al haar diensten diversiteitsmanagers aanstelt, die o.a. toezien op strenger optreden tegen discriminatie

Straffen

 • DENK pleit voor het invoeren van een zogenaamd R-register voor aantoonbaar discriminerende uitingen, zodat werken bij de overheid voor mensen die discrimineren in vergrote mate onmogelijk wordt. Artikel 1 wil overheidsdienaren die discrimineren een waarschuwing geven en na een tweede overtreding ontslaan. Er is geen plek bij defensie, politie, onderwijs en kinderopvang voor mensen met discriminerende gedragingen.
 • GroenLinks en de PvdD willen een hogere strafmaat voor discriminerend geweld, bedreigingen en intimidatie en stelt voor dat alle politieregio’s geweld tegen homo’s, lesbiennes, biseksuelen, transgender en intersekse personen gaan registreren.
 • Racisme moet volgens de PvdA als hate-crime worden behandeld, waardoor de straffen voor de daders verhoogd kunnen worden. 
 • DENK en Artikel 1 zijn voor het opleggen van een Educatieve Maatregel Discriminatie (EMD) na veroordelingen voor discriminatie, zodat racisten hun leven kunnen beteren.
 • de PvdA wil de mogelijkheid creëren om uitgaansgelegenheden die het te bont maken, hun exploitatievergunning te kunnen afpakken.
 • DENK wil verder een contacttaakstraf invoeren, waarbij mensen die discrimineren verplicht in contact moeten treden met de groep mensen die zij hebben gediscrimineerd.

Diversiteitsbeleid, tegengaan van discriminatie op de arbeidsmarkt en etnisch profileren

Wat de partijen willen doen aan diversiteitsbeleid en tegen arbeidsmarktdiscriminatie kun je hier lezen. 

Wat partijen willen doen tegen etnisch profileren lees je hier.

Tot slot 

Dit overzicht is nadrukkelijk geen recensie en ook geen stemwijzer met de standpunten van de partijen over bepaalde stellingen. Het overzicht bevat een inventarisatie van de onderwerpen die de partijen zelf als probleem in hun verkiezingsprogramma agenderen en de oplossingen die ze daarbij in gedachten hebben. 

De partijen die niet in niet overzicht zijn genoemd, besteden er in hun programma's geen aandacht aan. Dit betekent niet dat ze over deze onderwerpen geen mening hebben. Ze vonden het in ieder geval niet belangrijk genoeg om er in hun programma aandacht aan te besteden. 

Bevat dit overzicht fouten? Mail ze naar info@republiekallochtonie.nl


Ook verschenen:

 

 

Factchecks

Kloppen de uitspraken van politici of niet? Kijk op Stellingchecker.nl

 

Kijk alle overzichten hier

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

Ewoud Butter is politicoloog en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer van Ewoud op zijn blog, op deze site of volg hem op twitter


Update 2 maart

1. Ten onrechte had ik in eerste instantie over het hoofd gezien dat SP en CDA ook aadacht besteden aan discriminatie van mensen met een beperking. Dat is op 2 maart hersteld.

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 

 

 


Meer over #tk17, #tk2017, achtergrond, discriminatie, verkiezingsprogramma, verkiezingsprogramma's.

Delen: