Welke partijen zeggen in hun verkiezingsprogramma’s iets over gehandicapten, en wat beloven ze?

In achtergronden door Ewoud Butter op 25-02-2017 | 09:35

Het Platform Gehandicapten Zuidoost (PGZO) streeft naar een inclusieve samenleving, waarin ook gehandicapten en chronisch zieken zelfstandig en met behoud van eigen regie kunnen meedoen. Het PGZO strijdt voor goede toegankelijkheid, goede zorg en goede bejegening.

Ronald Blonk van het PGZO onderzocht in hoeverre de politieke partijen in hun verkiezingsprogramma’s deze doelen delen en steunen. Hieronder zijn verslag.

Werkwijze

Ik heb ik uit alle verkiezingsprogramma’s de relevante paragrafen en stellingen verzameld, en daarin weer gezocht naar toezeggingen voor concrete maatregelen. Die info heb ik ondergebracht in twee bloemlezingen met de letterlijke teksten uit de programma’s. De ene ingedeeld per partij (pdf), de andere verzameld per onderwerp (pdf). 

Ook heb ik de resultaten verwerkt in een schema. Om partijen op het gebied van beleid voor gehandicapten en chronisch zieken te kunnen vergelijken heb ik punten toegekend. 

Een kleine toelichting per onderwerp

VN-verdrag
Afgelopen jaar is het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap door Nederland geratificeerd.
In dit verdrag is vastgelegd dat gehandicapten gelijkwaardig zijn, dezelfde grondrechten hebben als iedereen, en volwaardig mee moeten kunnen doen aan alle aspecten van de samenleving. Door ratificatie verplicht Nederland zich werk te maken van integrale toegankelijkheid, en concrete stappen te nemen om de achterstelling en uitsluiting van gehandicapten en chronisch zieken te bestrijden.
De implementatie van dit verdrag is besproken in de tweede kamer, en het plan van aanpak is teleurstellend. De nadruk wordt gelegd op redelijkheid, en noodzakelijke aanpassingen lijken niets te mogen kosten.
Terwijl gehandicapten, en wij, als gehandicaptenorganisatie vooral behoefte hebben aan duidelijkheid.
Toegankelijkheid komt niet vanzelf. Daar zijn heldere, wettelijk vastgelegde regels en toegankelijkheidsrichtlijnen voor nodig, zoals die ook al vastgelegd zijn voor veiligheid. En daarnaast is er behoefte aan concrete maatregelen om ontoegankelijkheid en uitsluiting aan te kunnen pakken.
Wie in het verkiezingsprogramma aangeeft het VN-verdrag concreet toe te willen passen, bijvoorbeeld door er echt voor te gaan zorgen dat toegankelijkheid de norm wordt, krijgt twee punten. Wie het verdrag belangrijk noemt krijgt 1 punt, maar de SGP die in het verdrag alleen steun ziet voor de bescherming van de ongeboren vrucht, en er verder niets over zegt krijgt alleen een eervolle vermelding, en geen punten.

Toegankelijkheid
Wat, onder andere, genoemd wordt door een aantal partijen:

  • Alle (openbare) gebouwen en de openbare ruimte toegankelijk voor iedereen.
  • Gebarentaal erkennen als officiële taal
  • Informatie beschikbaar voor iedereen, ook voor blinden en slechtzienden en voor mensen met een verstandelijke beperking.

Werk
Wij zien een verplicht quotum als belangrijk instrument om er voor te zorgen dat werkgevers meer gehandicapten in dienst nemen. Wie in het programma zegt dit quotum af te willen schaffen verliest een punt.

Onderwijs
Regulier onderwijs, met extra ondersteuning, als het kan, aangepast onderwijs als het moet.

Sport
Één partij noemt het belang van de toegankelijkheid van sport voor gehandicapten.

Zorg
Bij sommige partijen heel concrete toezeggingen, bij andere enorm uitgebreide visionaire verhalen, waar nauwelijks concrete zaken in benoemd worden, en alles er tussen in.
Ik heb gekeken naar concrete maatregelen waarbij mensen hun zelfstandigheid en eigen regie behouden.
En vanzelfsprekend scoort iedereen de marktwerking in de zorg terug wil dringen, en wie daarvoor het huidige zorgverzekeringsstelsel overhoop wil gooien of afschaffen scoort natuurlijk ook.
Ook partijen die de eigen bijdrage en eigen risico wil afschaffen of beperken krijgen een punt.

PGB
Een goed geregelde PGB, zonder overbodige administratieve rompslomp is een heel goed instrument om mensen zelf de regie te laten houden over hulp en hulpmiddelen die noodzakelijk zijn om een zo zelfstandig mogelijk leven te kunnen leiden. Een eigen bijdrage voor die hulp en hulpmiddelen ervaren wij als extra belasting bovenop de overige kosten die je moet maken met een handicap of chronische ziekte, en als boete op ziek zijn.
Partijen die het daarin met ons eens zijn scoren punten.

Mantelzorg
Mantelzorg is geen keuze. Het overkomt je.
Dat moet niet bestraft, maar ondersteund worden.
Wie tegen de kostendelersnorm is scoort.

Grondwet
Uitbreiding van Artikel 1 van de Grondwet met handicap en geaardheid (of seksuele gerichtheid) juichen we toe.
Op dit moment is het, volgens artikel 120 van de Grondwet, rechters expliciet verboden om wetten te toetsen aan de Grondwet, waardoor de Grondwet weinig meer betekent dan een morele richtlijn. Alleen door dit artikel af te schaffen wordt het onmogelijk wetten aan te nemen die in strijd zijn met de grondwet.
Aangezien dit meer een punt van algemeen belang is levert dit bij mij geen punten op.

De scores van partijen per onderdeel

Klik voor een grote versie van dit schema hier

De totaalscores per partij

De ChristenUnie scoort de meeste punten (13,5 punten), op de voet gevolgd door GroenLinks (13). Op enige afstand volgen de SP (11), de PvdA (9,5), de PvdD (7,5),  Artikel1 (7), D66 (6), 50PLUS (5,5), CDA (4,5), Vrijzinnige Partij (4), SGP (3,5), DENK (3), Piratenpartij (3), De Burger Beweging (2), Nieuwe Wegen (1,5), VVD (1), PVV (1), Forum voor Democratie (1) en VNL (0.5).

Klik voor een grotere versie van dit plaatje hier

Voor een overzicht van de standpunten per partij kunt u dit document bekijken.

Voor een overzicht van de standpunten per onderwerp kunt u dit document bekijken.


Ronald Blonk (PGZO),  www.platformgehandicapten.com


Kijk alle thematische overzichten van verkiezingsprogramma's hier

Meer over artikelen over de Tweede Kamerverkiezingen leest u hier

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

Republiek Allochtonië wordt op vrijwillige basis onderhouden. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!

 


Meer over #tk17, #tk2017, achtergrond, gehandicapten, mensen met een beperking, PGZO, ronald blonk, verkiezingsprogramma's.

Delen: