De grootste groep immigranten wordt gevormd door.....

In feiten door Ewoud Butter op 08-09-2015 | 20:02

...in Nederland geboren personen die terugkeren naar Nederland. Deze groep vormt al jaren de grootste groep immigranten. In 2014 waren zij met 29 duizend personen goed voor 16 procent van de immigratie. Daarnaast kwam 13 procent uit Polen. Immigranten uit Syrië, Duitsland en de voormalige Sovjet-Unie vormden elk 4 tot 5 procent van het totaal in 2014. De grootste stijging in het aantal immigranten kwam op naam van de Syriërs. Hun aantal steeg van 2 duizend in 2013 naar bijna 9 duizend in 2014. Voorlopige cijfers geven aan dat deze stijging zich in 2015 voortzet.

Zowel de immigratie als de emigratie bereikte een recordhoogte in 2014. Er werden 183 duizend immigranten bijgeschreven in het bevolkingsregister, en bijna 148 duizend emigranten verlieten ons land. Per saldo nam de bevolking in 2014 door migratie met 35 duizend personen toe. Dat meldt het CBS.

De immigratie van de vier traditionele groepen (Turken, Marokkanen, Surinamers en Antillianen/Arubanen) daalt al een aantal jaren. In de jaren 2000-2004 vormden deze groepen samen nog 15 tot 20 procent van de totale immigratie naar Nederland. Sinds 2010 is dit aandeel gedaald naar 6 tot 8 procent. Geen van deze vier groepen kwam in 2014 in de top 10 van grootste immigrantengroepen voor.

Wat opvalt is dat steeds meer Turken Nederland verlaten. In 2014 waren dat er ruim 5 duizend, een verdubbelding ten opzichte van de 2,5 duizend in 2009. Tegelijkertijd neemt het aantal Turken dat naar Nederland komt langzaam af. Het resultaat van deze twee bewegingen is dat het aantal Turken sinds 2012 door migratie per saldo afneemt: er vertrekken meer Turken dan er naar Nederland komen. Er is sprake van een negatief migratiesaldo.
In 2014 kwamen er 2373 mensen uit Marokko en vertrokken er 1605 naar Marokko..

Naar Israel emigreerden van 2010 tot 2012 meer mensen dan dat mensen uit Israel zich in Nederland vestigden. In 2013 en 2014 was er weer sprake van een positief migratiesaldo. Tegenover de 477 mensen die uit Israel naar Nederland migreerden, staan 341 mensen die naar Israel vertrokken.

Immigranten
Van de in het buitenland geboren personen vormen de Polen de grootste groep immigranten. In 2014 vestigden zich 24 duizend Polen in Nederland, ruim 3 duizend meer dan in 2013. Ook het aantal Polen dat Nederland verlaat vertoonde een stijgende trend. In vijf jaar tijd is de emigratie van Polen verdubbeld, van 6 duizend in 2009 naar 12 duizend in 2014. Per saldo kwamen er in 2014 door migratie 12 duizend Polen bij.

Andere grote groepen immigranten kwamen in 2014 uit Syrië (8.619 mensen), Duitsland (8.077), de voormalige Sovjet Unie (6.653), India (5 249), China (5.190), Bulgarije (5.022), het Verenigd Koninkrijk (5.022), Roemenië (4.514) en de Verenigde Staten (4.311).

Emigranten
Ook onder de emigranten vormen in Nederland geboren personen de grootste groep. Jaarlijks verlaten 45 duizend hier geboren personen ons land. Deze groep bestaat voor 60 procent uit autochtonen en voor 40 procent uit tweedegeneratieallochtonen, die meestal naar het geboorteland van hun ouders emigreren.

Tsunami uit islamitische landen?

Was er in 2014 sprake van massale immigratie uit moslimlanden waar vooral de PVV voor waarschuwt? Flip van Dyke definieerde eerder moslimlanden als landen waarvan tenminste 50% van de bevolking moslim is. Het zijn er 47. De lijst is afkomstig van het Amerikaanse onderzoeksinstituut PEW en – bij twijfel – van de CIA. Het leidt tot deze lijst.

Hieruit blijkt dat er in 2014 30.782 mensen afkomstig uit een 'islamitisch land' naar Nederland migreerden. Dat is ongeveer 16% van het totaal aantal immigranten.

Omdat er ook 16304 Nederland verlieten, is het netto migratiesaldo uit moslimlanden 14.478. Dat is een verdubbeling in vergelijking met 2013, maar nog fors lager dan aan het eind van de vorige eeuw zoals uit onderstaande grafiek blijkt. Overigens hoeven niet alle mensen uit moslimlanden ook daadwerkelijk moslim te zijn.

 

 

Bron: CBS Alle cijfers kunt u hier vinden.

 

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over cbs, cijfers, emigratie, ewoud butter, factcheck, immigratie, onderzoek.

Delen:

Reacties


Jetteke de Visser - 09/09/2015 09:33

Hartelijk dank voor de cijfers; dit hebben we nodig anders blijven we steken in gissen en onzekerheid. Dit neemt veel angst weg! Dank!