Factsheet over de situatie in de Rif, Noord Marokko

In feiten door Ewoud Butter op 08-06-2017 | 14:55

Door: Rif Alert

De situatie van de gevangengenomen en/of moedwillig verdwenen demonstranten in de Rif is zorgelijk. Naast het feit dat zij van een aantal zaken valselijk worden beschuldigd, zoals schade toebrengen en ambtenaren in functie bedreigen en het aannemen van gelden uit het buitenland, worden zij ook nog eens berecht via ondeugdelijke wetgeving, die zelf indruist tegen de rechten van de mens. Een opsomming:

Op vrijdag 26 mei 2017 trachtte de politie de woordvoerder Nasser Zafzani van de volksbeweging in de Rif te arresteren. Zafzani had die vrijdag zijn onvrede geuit over de inhoud van de preek in een moskee in Al Hoceima. Deze imam veroordeelde de protesten van de volksbeweging en noemde deze fitna (onrust). Zafzani heeft deze imam te verstaan gegeven dat deze niet de politieke boodschapper van de overheid mag zijn. Even later werd een arrestatiebevel tegen hem uitgevaardigd. Volgens het OM belemmerde Zafzani en anderen de godsdienstvrijheid, hetgeen strafbaar is en waarop een straf van tussen de 6 maanden en 3 jaar en een geldboete staan.

Zijn medestanders hebben die vrijdag zijn arrestaties weten te voorkomen. Die nacht is de politie overgegaan tot de arrestatie van tussen 20 en 300 mensen. Overheidsinstanties spreken van 20 tot 40 arrestaties. Mensenrechtenorganisaties schatten het aantal tussen 100 en de 300 arrestaties en/of moedwillige verdwijningen; deze hebben plaats gevonden in 39 steden en dorpen rond Al Hoceima. Volgens een communiqué van de overheid zouden ‘de verdachten’ de binnenlandse veiligheid in gevaar hebben gebracht. Ook zouden zij ‘geld uit het buitenland hebben ontvangen, om propaganda te voeren die de eenheid van de staat bedreigt en de loyaliteit van de burgers aan de staat doet wankelen’.

De regeringscoalitie beschuldigde de protestbeweging in eerste instantie ook van separatisme. Zo verklaarde Rachid Talbi Alami, lid van het politiek bureau van de “National Rally of Independents’(RNI) dat er sprake was van ‘Onregelmatigheden die geleid werden door een groep oproerkraaiers van buiten’. Khalid Naceri, lid van het politiek bureau van de Partij voor Vooruitgang en Socialisme (PPS) beschuldigt de demonstranten ervan sociale eisen te gebruiken als voorwendsel om problemen te veroorzaken. De beschuldiging kwam de regeringscoalitie op flinke kritiek uit het hele land te staan.
Deze beschuldigingen zijn tegengesproken door Zafzani, die tegenover de pers te kennen gaf ‘Als we die redenering volgen, zouden alle Riffijnen achter de tralies zitten. De Rif overleeft al 60 jaar dankzij het geld van emigranten.' Veel mensen uit het verarmde gebied zijn naar Europa getrokken’. Ook dat de beweging naar onafhankelijkheid zou streven, sprak hij tegen. Wij hebben alleen sociale eisen naar voren gebracht, zoals toegang tot voorzieningen als gezondheidszorg en onderwijs, ook investeringen die werkgelegenheid opleveren en tegen corruptie en de militarisering van de regio, die al sinds 1958 bij koninklijk decreet van kracht is en politie en leger legitimeert om wegversperringen op te zetten en willekeurig de bevolking te controleren.

Vervolgens bezocht op 22 mei 2017 een delegatie van zeven ministers Al Hoceima en werd beloofd te investeren in de regio. Zo komt er extra geld voor leraren, voor schoolgebouwen en ook voor uitbreiding van de - al bestaande - faculteit voor hoger onderwijs. Ook zou het ziekenhuis een afdeling oncologie krijgen. Omdat deze beloften in 2015, als vervolg op de ontwikkelingen rond de zogenaamde Arabische Lente, al waren gedaan, werden zij niet geloofd. Tot onderhandelingen met de vertegenwoordigers van de volksbeweging kwam het niet. En de protesten gingen door.
Op 27 mei, brachten drie  mensenrechtenorganisaties waaronder ADMDH gezamenlijk een verklaring uit waarin zij hun zorgen uitten en de vrijlating eisten van alle gevangenen.

 • Zij verwerpen elke vorm politisering van religie en zien de oplossing in de invoering van secularisme en scheiding van geloof en staat, om zo democratische ruimte te creëren voor de bevolking om te geloven wat zij wil in overeenstemming met internationale rechten van de mens.
 • Zij zijn van mening dat de staat de verantwoordelijkheid draagt voor de mensen in het gebied, om hun ambities en wensen kenbaar te kunnen maken voor een fatsoenlijk bestaan en tegen tirannie en marginalisering zonder angst en dreiging.
 • Ten slotte is zij van mening dat repressie geen oplossing is, maar een indicatie van corruptie, tirannie, het onmogelijk maken van werkelijke oppositie, etc.
 • Op maandag 29 mei 2017, is de leider van de Volksbeweging Nasser Zafzani gearresteerd. Volgens regeringsbronnen werd hij met meerdere mensen die hem begeleidden gearresteerd en afgevoerd naar Casablanca. Hij is gearresteerd op grond van het belemmeren van het eerdergenoemde vrijdaggebed. Zafzani verklaarde dat hij tijdens zijn arrestatie zowel lichamelijk als psychisch is mishandeld. Inmiddels is een aantal mensen voorgeleid en hebben verklaringen afgelegd. Op foto’s is te zien dat de arrestaties niet zachtzinnig verliepen.

Rechten van de mens in Marokko

 • Het is bekend dat de mensenrechtensituatie in Marokko slecht is. Dit blijkt uit het Wereldrapport 2017, waarin kritiek wordt geuit op de onafhankelijkheid van de rechtspraak, repressie door politie en veiligheidsdiensten en tegenwerking van niet- gouvermentele organisaties (NGO's) Ook hebben mensenrechtenorganisaties als Amnesty International en Human Rights Watch geen toegang tot Marokko.
 • Op 19 mei 2015 meldde Amnesty International in haar rapport over Marokko dat er tussen 2010 en 2014, 173 vermoedelijke gevallen van folterpraktijken in Marokkaanse gevangenissen hebben plaatsgevonden. Om bekentenissen af te dwingen maken de Marokkaanse veiligheidsdiensten gebruik van het slaan van gevangenen, waterboarding en psychologisch en seksueel geweld. Het rapport maakt duidelijk dat mensen zodra zij gearresteerd zijn, het risico lopen gefolterd te worden.
 • In juni 2015 heeft Marokko twee onderzoekers van Amnesty International opgepakt, ondervraagd en het land uitgezet. Voorafgaand aan hun uitzetting werden de twee urenlang verhoord in Rabat en Oujda.
 • Marokko kent volgens een rapport van Advocaten Zonder Grenzen ondeugdelijke wetgeving. Zo is in hoofdstuk 4 van het wetboek van strafrecht, de strafbaarstelling van belediging en geweld tegen ambtenaren in functie opgenomen, ook als dit niet in de openbaarheid geschiedt. Door niet specifek te defniëren wat daar onder verstaan wordt, is het aan de aanklager om dit te bepalen. Dit maakt het onmogelijk om overheidsinstanties te bekritiseren of aan te klagen. Deze clausules ondermijnen niet alleen de vrijheid van meningsuiting maar ook de neutraliteit van de wetgeving.


De 21 eisen van de volksbeweging Hirak

 1. Vervolging van de echte (politieke) verantwoordelijken in de zaak Mohsin Fikri zonder zondebokken. Hier draagt het OM de volledige verantwoordelijk voor.
 2. Het onderzoek moet volledig transparant verlopen en alle details van het onderzoek moeten bekend worden gemaakt.
 3. Heropening van de zaak van 20 februari 2011 waarbij 5 jongeren mishandeld en vermoord werden en vervolgens achtergelaten in een brandend bankgebouw om hen als daders aan te wijzen.
 4. Opheffen van het decreet 1-58-381 dat de Rif tot een militair gebied verklaart waardoor er een grote militaire aanwezigheid in het gebied is en de bewoners het gevoel van tweederangsburger bezorgt.
 5. Vervolgen van de vastgoed- en visserijlobby in het gebied die zich schuldig maken aan corruptie en.
 6. Stoppen met landonteigening in de Rif door de autoriteiten onder het mom van gemeenschappelijk belang ten bate van commerciële bedrijven. Met dit handelen geven de autoriteiten uiting aan deportatiepolitiek en dat moet afgelopen zijn.
 7. Alle bestuurders in het gebied dienen competent en integer te zijn en moeten mensenrechten in woord en daad respecteren.
 8. Beleidsontwikkeling en initiëren programma’s zodat jongeren werk hebben en emigratie daardoor wordt beperkt.
 9. Investeren in het ziekenhuis in Al Hoceima dat in alle opzichten in zeer slechte staat is.
 10. Bouw van een ziekenhuis dat qua omvang voldoet aan de huidige demografische groei in de Rif.
 11. Investeren in het centrum voor oncologie in het gebied zodat burgers niet hoeven af te reizen naar steden als Rabat en Fes waardoor ze op kosten worden gejaagd. Met name omdat het merendeel van kankerpatiënten in Marokko, om evidente redenen, uit de Rif komt.
 12. Heropenen van vele gesloten gezondheidscentra in plattelandsgebieden waar de basisinfrastructuur ontbreekt om telkens naar de stad te gaan.
 13. Onderzoek naar en oplossing voor de opvallend hogere prijzen van levensmiddelen in Al Hoceima.
 14. Herziening van het percentage van vis dat geëxporteerd mag worden uit de Rif. Het hoge exportpercentage maakt het visgebied speelbal van de visserijlobby.
 15. Aanjagen van de lokale maakeconomie door een gunstig klimaat te creëren voor fabrieken die vis verwerken waar de lokale bevolking, net als vroeger, kan werken.
 16. Het stimuleren van kleine boeren die door de geringe regen al jaren moeilijke tijden doormaken.
 17. De Nekor-vallei weer tot vruchtbaar landbouwgebied maken i.p.v. een vastgoedarena.
 18. Het opzetten van een universiteit in het gebied met daarbij behorende faculteiten.
 19. Laat de aanwezige banken verplicht een lokaal investeringsbeleid voeren.
 20. Hervorming van het belastingstelsel waarmee investeren in het gebied toegankelijker wordt.
 21. Laat de autoriteiten verantwoordelijkheid dragen voor de veiligheid van burgers in het gebied.

 

Rif Alert is een beweging van (Marokkaanse) Nederlanders die zich betrokken voelen bij en zich zorgen maken over de situatie in het Marokkaanse Rifgebied en solidair zijn met de protestbeweging daar. Op 8 juni zal Rif Alert tijdens een persconferentie haar plannen toelichten.

Update:

Hier het Actieplan van Rif Alert

Demonstratie

Op zondag 17 juni organiseert Rif Alert een demonstratie uit solidariteit met de Rif op de Dam in Amsterdam.

Meer info:
E-mail: riffalert@gmail.com

Zie ook:

Meer factsheets en factchecks op Republiek Allochtonië hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 

 


Meer over De Rif, factsheet, hirak, Marokko, Rif, Rif Alert.

Delen:

Reacties


Ahmed - 09/06/2017 20:42

Salamolijkom
Vandaag heeft de lange arm imaam van in moskee Alihsaan in amsterdam tijdens vrijdag gebed de vreedzame protesten in Arif als fitna gepreekt. Schande, moskee gangers stonden niet op omdat ze bang zijn voor het regime. Deze imaam waarschijnlijk tijdens ramadan door de overheid in dezemoskee geplaatst.
Het kabinet moet hier wat van vinden. Belachelijk voor woorden, dat marokko hier in nederland mensen tegen elkaar opzet. Groot kans dat volgende vrijdag de situatie in deze moskee zal escaleren en uit de hand zal lopen.

De preek is gefilmd, zie de link

https://youtu.be/1MrHxQjA1-k