Verdubbeling van het aantal meldingen van moslimdiscriminatie

In feiten door Ewoud Butter op 05-10-2016 | 14:20

Bij de antidiscriminatievoorzieningen, de politie, en de meldpunten internetdiscriminatie kwamen in 2015 bijna twee keer zoveel meldingen van moslimdiscriminatie binnen als in 2014.

In totaal nam het aantal meldingen van discriminatie afgelopen jaar met 5% af. Net als in voorgaande jaren betroffen de meeste meldingen discriminatie op grond van herkomst of ras. Het aantal meldingen in deze categorie nam wel iets af, net als het aantal meldingen van antisemitisme.

Dat blijkt uit Discriminatie cijfers in 2015, een rapport over registraties van discriminatie-incidenten door de politie, en meldingen bij antidiscriminatievoorzieningen en andere organisaties in Nederland, waaronder het College voor de Rechten van de Mens. Het is de eerste keer dat op landelijk niveau een gezamenlijk jaarrapport over discriminatie is verschenen. Hieronder de gezamenlijke cijfers van de Anti-discriminatievoorzieningen (ADV’s), de politie en de internetmeldpunten Meldpunt Internet Discriminatie (MiND) en Meldpunt Discriminatie Internet (MDI).

Totaal aantal discriminatiemeldingen

Het totaal aantal meldingen nam in 2015 met 5% af van 12356 naar 11652.
Bij de ADV's was sprake van een afname met 11% en het aantal meldingen bij de politie daalde met 4%. Alleen het nog jonge internetmeldpunt MiND kende een forse toename van het aantal meldingen.

Totaal aantal meldingen
  2014
2015
politie 5721 5506
ADV's 5152 4561
MiND 304 652
MDI 1179 933
Totaal 12356 11652

Cijfers: Discriminatie in Cijfers/ Ewoud Butter

Discriminatie op herkomst

De meeste discriminatieregistraties, ruim 43%, ging net als voorgaande jaren over de discriminatiegrond herkomst. In het rapport
wordt onder ‘discriminatie op grond van herkomst’ ook discriminatie op grond van huidskleur en etniciteit verstaan. Dit komt overeen met het juridische begrip (discriminatie op grond van) ‘ras’. Ook discriminatie van woonwagenbewoners valt onder discriminatie op grond van herkomst. Veel van deze incidenten en meldingen hadden betrekking op huidskleur. Een kleiner deel van de meldingen gaat over discriminatie

In absolute zin was er sprake van een afname dit soort meldingen (6106 in 2014, 5041 in 2015), vooral bij politie en ADV’s.  Ook het aandeel van dit type meldingen nam af van 49% naar 43%. De afname kan niet worden verklaard door de 'minder Marokkanen' uitspraak van Wilders in 2014. De 4.562 meldingen die in 2014 bij de ADV’s binnenkwamennaar aanleiding van deze uitspraak zijn niet meegeteld. De aangiften en meldingen die over dit incident bij de politie binnenkwamen tellen in 2014 als één.

Aandeel discriminatie op grond van herkomst
  2014
2015
politie 52,2% 40,2%
ADV's 45,9% 43,1%
MiND 52,3% 44,3%
MDI 50,4% 61,3%
Totaal 49,4% 43,3%

Cijfers: Discriminatie in Cijfers/ Ewoud Butter

De jaarrapporten van het MDI geven een indruk van het aandeel van het meldingen op grond van herkomst over een langere termijn. Het MDI hanteert verschillende categorieen onder de categorie discriminatie op grond van herkomst/ras: anti-zwart racisme of afrobie, discriminatie van Marokkaanse Nederlanders, Turkse Nederlanders,  autochtone Nederlanders, Aziatistische Nederlanders, Roma en Sinti, asielzoekers en vluchtelingen en overige afkomst. In onderstaande grafiek zijn de cijfers van deze subcategorieeen bij elkaar opgeteld.

Cijfers: MDI/Ewoud Butter


Antisemitisme

Het totaal aantal meldingen van antisemitische incidenten nam in vergelijking met 2014 af van 864  naar 720. Bij de politie was sprake van een toename, maar bij de ADV’s, de meldpunten voor discriminatie op internet (en ook het CIDI ) was juist een daling te zien in het aantal registraties. In 2014 was het aantal meldingen relatief hoog vanwege de oorlog in Gaza. 
 

Aandeel antisemitisme
  2014
2015
politie 6,3% 7,8%
ADV's 2,9% 2,3%
MiND 10,2% 7,1%
MDI 27,8% 15,2%
Totaal 7,0% 6,2%


 

 

 

 

 

Cijfers: Discriminatie in Cijfers/ Ewoud Butter

Ook in dit geval om een idee te krijgen van langer lopende trends het aandeel antisemitische meldingen bij het MDI, dat al jaren samenwerkt met het CIDI en traditioneel veel meldingen van antisemitisme ontvangt. 

Cijfers: MDI/Ewoud Butter

Zie ook: Neemt het antisemitisme in Nederland toe of af?

Moslimdiscriminatie

Het aantal meldingen van moslimdiscriminatie nam daarentegen fors toe en verdubbelde bijna van 610 naar 1151. De politie, ADV’s en meldpunten voor discriminatie op het internet registreerden allen in 2015 meer discriminatie-ervaringen van moslims vanwege hun geloof. Bij het meldpunt Meld Islamofobie kwamen in 2015 158 meldingen binnen. De toename van het aantal meldingen kan waarschijnlijk verklaard worden uit de oorlog in Syrië, het debat over de komst van vluchtelingen en de angst voor terroristische aanslagen.

Aandeel moslimdiscriminatie
  2014
2015
politie 3,6% 8.0%
ADV's 3,2% 5,3%
MiND 6,6% 21,8%
MDI 18,6% 35,4%
Totaal 4,9% 9,9%

Cijfers: Discriminatie in Cijfers/ Ewoud Butter


Moslimdiscriminatie wordt door de meeste meldpunten nog maar sinds kort geregistreerd. Alleen het MDI registreert moslimdiscriminatie al sinds het begin van deze eeuw. Uit de registraties van het MDI blijkt dat het aandeel meldingen moslimdiscriminatie nog niet eerder zo hoog was.

Cijfers: MDI/Ewoud Butter

Zie ook Factcheck: neemt moslimhaat toe in Nederland?

Relativering

Tot slot de relativering die ik altijd bij deze cijfers plaats: het aantal keren dat melding wordt gedaan bij een discriminatiemeldpunt geeft op zijn hoogst een grove indicatie van de mate van discriminatie. Neemt het aantal meldingen toe, dan hoeft dat nog niet te betekenen dat discriminatie toeneemt en omgekeerd: neemt het aantal meldingen af, dan betekent dat nog niet dat discriminatie afneemt.
Het aantal keren dat melding wordt gedaan van discriminatie is onder andere afhankelijk van de meldingsbereidheid die beïnvloed wordt door de actualiteit, campagnes om melding te maken, maar ook door het vertrouwen dat potentiële melders hebben in de instelling waarbij ze melding kunnen doen. Over het algemeen is bekend dat de meldingsbereidheid over alle vormen van discriminatie erg laag is ( 1 op de 8 discriminatie-ervaringen worden ergens gemeld). Om hier meer inzicht in te krijgen zal het onderzoek naar ervaren discriminatie van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) volgens het kabinet in 2017 herhaald worden. Zie hier meer over het vorige onderzoek van het SCP naar ervaren discriminatie.

Ewoud Butter is onderzoeker, schrijver en hoofdredacteur van Republiek Allochtonië. Meer op zijn blog of volg hem op twitter.

 

Meer over discriminatie  hier.

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen. Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. .

 

 

 


Meer over adv, antisemitisme, discriminatie, ewoud butter, factcheck, mdi, mind, moslimhaat, mosliomdiscriminatie, onderzoek, politie.

Delen: