Collectief: meer aandacht voor islamofobie

In opinie op 09-06-2012 | 11:25

Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) heeft een oproep gestuurd aan politieke partijen. Hierin vraagt het collectief de partijen meer aandacht te besteden aan het bestrijden van islamofobie bij de komende verkiezingen. Zo laat het CTID weten in een mail die ook aan Republiek Allochtonie is gestuurd.

Het CTID, een samenwerkingsverband van niet nader genoemde religieuze en niet- religieuze maatschappelijke organisaties en individuen, stelt dat er de laatste jaren sprake is geweest van een toename van intolerantie, polarisatie, radicalisering en islamofobie. "Mensen met een islamitische achtergrond krijgen te maken met stigmatisering, buitensluiting, geweld en ongelijke behandeling, hetgeen leidt tot polarisatie en een tweedeling binnen de maatschappij. De islam wordt gelijkgesteld aan terrorisme, radicalisering en wangedrag," aldus het CTID. Volgens het samenwerkingsverband zou uit onderzoek blijken dat er sprake is van een negatief klimaat ten opzichte van mensen met een islamitische achtergrond. Ook zou het geweld tegen moskeeën en personen, alsook het aantal islam gerelateerde discriminatiemeldingen gestaag toenemen.

Hieronder, integraal, de oproep van het CTID, zoals die werd verstuurd door het Euromediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Emcemo).

De afgelopen jaren heeft een ongekende verandering plaatsgevonden in het politieke en maatschappelijke klimaat, hetgeen heeft geresulteerd in een groei van populisme, radicalisering en islamofobie. Deze veranderingen dreigen niet alleen een gevaar te worden voor de democratische rechtsstaat maar brengen tevens een tweedeling in de maatschappij teweeg, waarbij groepen mensen tegenover elkaar komen te staan. Wij constateren dat vanuit de politiek ruimschoots aandacht gegeven wordt aan het voorkomen en bestrijden van de radicalisering onder moslims, homofobie en antisemitisme.

Daarentegen doet de politiek weinig of niets aan bestrijding van islamofobie en wordt deze zelfs getolereerd onder het mom van vrijheid van meningsuiting. Hiermee wordt het basisprincipe van gelijkheid tussen burgers geschonden ten nadele van de sociale cohesie en worden de Nederlandse burgers met een islamitische achtergrond buitengesloten en gestigmatiseerd, waardoor het vertrouwen van deze groep in de Nederlandse rechts- staat en de politiek afneemt. Dat verklaart voor een groot deel de matige deelname aan de verkiezingen van deze groep. Het ontkennen van deze problematiek door de politieke partijen geeft verkeerde signalen af naar groepen burgers. Ten eerste legitimeert deze ontkenning impliciet islamofobie en moedigt deze vorm van discriminatie op grond van godsdienst aan. Ten tweede voelen burgers met een islamitische achtergrond zich niet erkend als volwaardige burgers en voelen zich niet ondersteund om mee te doen in de maatschappij. Ineke van der Valk gaat hierop dieper in, in het onder- zoek dat zij uitvoerde in opdracht van het Euro Mediterraan Centrum voor Migratie en Ontwikkeling (Van der Valk (2012) Islamofobie en Discriminatie, AUP). Zij toont hierin aan dat het aantal geweldsincidenten tegen moskeeën en personen groeit. Tussen 2005 en 2010 werden bijvoorbeeld 117 gewelddadige acties tegen moskeeën gemeld, waaronder bekladding, het besmeuren met bloed en het deponeren van (delen van) schapen en varkens.

Naast het geweld tegen moskeeën is er sprake van een groeiend aantal discriminatiemeldingen van personen met een islamitische achtergrond.

In het licht van de komende verkiezingen doet het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie (CTID) een oproep aan alle politieke partijen om islamofobie als onderwerp in hun partijprogramma op te nemen, en maatregelen te nemen ter voorkoming en bestrijding van dit probleem. Hiertoe worden aan de politiek de volgende vragen gesteld:

1. Waar homofobie en antisemitisme volop in de belangstelling staan, wordt de term islamofobie binnen de politiek niet gebruikt. Waarom is dit thema niet relevant? Wat is het standpunt van uw partij hierover? Is dit niet in strijd met de principes van de democratie, die gelijkheid van burgers voorstaat? Vindt u dat islamofobie net als antisemitisme en homofobie strafbaar moet zijn?
2. Het niet opnemen van anti-islamofobie in de partij- programma’s geeft aan dat de effecten van deze problematiek niet serieus genomen worden. Is uw partij zich ervan bewust dat de effecten van islamofobie en stigmatisering leiden tot discriminatie op de arbeidsmarkt, het vinden van een stageplek, het deelnemen aan het uitgaansleven, het gebruik maken van de openbare ruimte etc. voor Nederlandse moslims?
3. Het gedoogkabinet heeft in de Nederlandse maat schappij een sfeer gecreëerd van polarisatie en anti-islamgevoelens. Hoe heeft uw partij het experi menteren met dit gedoogkabinet door de islamofobe partij PVV ervaren? Welke lessen heeft uw partij hieruit getrokken? Hoe kijkt uw partij aan tegen deelname aan een dergelijke constructie?

Tevens doet het CTID hierbij een aantal aanbevelingen richting de politiek:
1. Er moet meer onderzoek komen naar islamofobe
radicalisering en vooral ook naar uitingen daarvan
op internet.
2. Het is noodzakelijk dat een onafhankelijk interdisciplinair
team van deskundigen de ontwikkelingen op het gebied van racisme, radicalisering en extremisme duurzaam volgt, in kaart brengt en analyseert.
3. In plaats van te spreken over discriminatie op grond van religie kan beter gesproken worden over etnisch- religieuze discriminatie. Deze moet door de bestaan de antidiscriminatie voorzieningen apart geregistreerd worden, zoals nu al het geval is bij antisemitisme.
4. De politiek mag niet wegkijken van het bestaande probleem, maar dient belangrijke democratische waarden als gelijkheid, tolerantie, diversiteit en antidiscriminatie hoog te houden.
5. Er dienen constructieve oplossingen gevonden te worden voor sociale problemen waarmee veel burgers met een migratieachtergrond nog steeds te kampen hebben.
Het Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie roept de politieke partijen op niet langer het probleem van islamofobie te onderschatten en actief maatregelen te nemen om het toenemend aantal uitingen van islamo- fobie te voorkomen en te bestrijden.

Over het CTID

Uitgangspunten van het CTID:
• Een tolerante samenleving waarin plaats is voor iedereen ongeacht afkomst, religie, geslacht, leeftijd en seksuele gerichtheid.
• De erkenning van gelijke rechten voor mannen en vrouwen.
• De Grondwet als basis voor een rechtvaardige samenleving.
• Tegen elke vorm van extremisme van alle religies en ideologieën..
• Voor een multiculturele samenleving gebaseerd op respect.
• Tegen discriminatie, homofobie en antisemitisme

Activiteiten van het CTID
• Meldpunt
• Een meldpunt islamofobie en discriminatie
• Registratie en monitoring van klachten, islamofobe uitspraken, berichtgeving in de media
• Juridische ondersteuning
• Debatten
• Conferenties

Website
• Het verstrekken van informatie

Educatieve vorming
• Voorlichtingsactiviteiten • Trainingen

Rapportage
• Jaarlijkse rapportage van de stand van zaken

Het CTID is een samenwerkingsverband van verschillende religieuze en niet- religieuze
maatschappelijke organisaties en individuen.

Link:

Islamofobie en discriminatieMeer over #tk2012, Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie, ctid, discriminatie, islamofobie, politiek.

Delen:

Reacties


Max - 16/09/2012 07:43

De islam haten is niet de moslims haten. De islam is geen ras, noch een persoon.De islam wordt beoefend door verschillende volkeren van verschillende rassen en nationaliteiten. Een ideologie kan niet beledigd worden of gevoelens hebben. Er mag zowel kritiek zijn op de totalitaire islamideologie als op het nazisme, het socialisme, het communisme of het liberalisme.Iedereen heeft het recht de godsdiensten te bekritiseren, te haten, te minachten, en ze leugenachtig, reactionair, belachelijk, onnozel of gevaarlijk te vinden.De islam heeft sinds Mohammed stand gehouden door tegenstanders en critici te vermoorden, en uitsluitend lofzangen toe te staan. Dat maakt duidelijk hoe bang de islam is voor het vrije woord. Ik zie Geert Wilders als een soort klokkenluider die waarschuwt voor de gevaren van de radicale islam.Ik vind het vreemd dat mensen Geert Wilders als een groter gevaar zien dan de radicale islam. Radicale moslims zijn toch degenen die mensen vermoorden? Ga maar lekker slapen Nederland.

Edgar van Lokven - 10/06/2012 08:29

OMG. Een collectief dit keer, nog wel van 'niet nader genoemde [...] maatschappelijke organisaties en individuen.' Klinkt spannend, vooral dat 'niet nader genoemde...' Even scrollen voor de afzender van deze indrukwekkende bijdrage aan het publieke debat: EMCEMO - Abdou Menebhi dus. De man grossiert in platforms en collectieven van niet nader genoemde organisaties en individuen. Kun je zo allemaal nog wel uit elkaar houden Abdou? Al die collectieven en platforms van je?

Shabnam Theunissen - 09/06/2012 20:09

Lijkt mij een goed initiatief. Alleen islamofobie zou ik eerder islamhaat noemen of anti-islamisme (vgl. antisemitisme). Niemand is bang voor homo's of moslims, er is wel sprake bij redeloze haat bij sommige mensen. Dus islamofoob en homofoob vind ik te zwak utgedrukt. Het is: islamhaat en homohaat.

vanhetgoor - 09/06/2012 16:21

Voer voor psychologen! Let op, ik leg het één keer uit. Een iemand die lijdt islamofobie is bang voor de islam. Dat wil zeggen als er al zo iemand zou bestaan. Zelf twijfel ik heel ernstig of het mogelijk is om voor de islam bang te zijn. Maar er zijn ook mensen met angst voor pleinen (Agorafobie) angst voor spinnen (arachnafobie) dus heel misschien is het ook wel mogelijk om angst voor de islam te hebben.

Zelf twijfel ik er aan, en ik vermoed dat het geen angst is, maar afschuw. Dat is iets anders. De islam is bekend om het geritualiseerde onrecht naar vrouwen toe, veel mensen zijn hier niet van gediend. Niet veel mensen weten dat een neger wel moslim mag worden maar dat hij volgens de hadith nooit in de islamitische hemel zal komen, die blijft voor hem gesloten. Dat is een tweede vorm van discriminatie. Er zijn ook mensen die zich ergeren aan het gedrag van moslims, neem bijvoorbeeld het feit dat stelen van moslims voor een moslim niet geoorloofd is, dan wordt in sommige gebieden op de wereld de hand afgehakt. Maar steelt een moslim van een niet-moslim dan moet hij 20% van de buit naar de moskee brengen (dit staat in de koran) en dan is er geen vuiltje aan de lucht. Dit zelfde verschil in behandeling geldt overigens ook voor verkrachting, roof en moord. Dat is een derde vorm van ongelijkheid, oftewel discriminatie. Er zijn heel veel mensen die zich hier aan ergeren, maar bang is men hier niet voor. Men ergert zich aan de discriminatie. Vrouwen, negers, en niet-moslims.

Maar er is geen angst. Wel is er een afschuw van de discriminatie. Verschillende behandeling van verschillende mensen, terwijl juist een gelijke behandeling van verschillend mensen het uitgangspunt behoort te zijn.

Angst voor de islam is een psychologische aandoening die behandelt dient te worden, net als pleinvrees, hoogtevrees.

Discriminatie is iets waar de islam zich in tal van hun spel-regels schuldig aan maken. Er is een ongelijke behandeling tussen de moslimse man en zijn vrouw, moslim en jood, of moslim en normaal beschaafd persoon. Nota bene wordt in de koran opgeroepen om mensen van het joodse geloof uit te moorden. Stenen zullen spreken: " Oh profeet, achter mij zit een jood verborgen, houw hem neer!" Als dat geen oproep te moord is dan weet ik het niet! Als dat geen discriminatie is dan weet ik het niet.

Dat Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie is geen lang leven beschoren, zodra er een handige jood een aanklacht indient tegen ditzelfde Collectief tegen Islamofobie en Discriminatie dan moet dit comité zichzelf moeten opheffen omdat de beide taken die men zich gesteld heeft in tegenspraak met elkaar zijn. Per definitie dient ieder beschaafd mens zich verre te houden van de islam. Het is een ziekelijk samengeraapt zootje van oplichters en slachtoffers van oplichters. De haat en de discriminatie druipt er af. Er wordt gehakt en geslagen. De rechten van de mens worden met voeten getreden. Met geen mogelijkheid bestaat de kans dat de islam te combineren is met een beschaafde maatschappij waarin elke mens zijn rechten heeft. De islam is een bron van discriminatie. De mensen hebben hier met recht een afkeer van. Dit is geen discriminatie, want de strijd tegen discriminatie is ook de strijd tegen de islam.