De imam en het meisje

In opinie door Bart Voorzanger op 07-12-2011 | 22:40

Tekst: Bart Voorzanger

Een imam van wie we niet precies weten wat hij vindt en waarom mag volgens velen vanwege wat hij vindt ons land niet bezoeken. Dat is op zich al raar. Raarder wordt het nog als je bedenkt dat er tal van mensen met minstens even laakbare opinies op hoog niveau worden verwelkomd, en helemaal dwaas als je stilstaat bij de psychologische gevolgen van zo’n verbod.

Een meerderheid van de tweede kamer wil dat een Marokkaanse imam een visum wordt geweigerd omdat hij een omstreden uitspraak over het trouwen met jonge meisjes deed.

De eerste voor de hand liggende vraag is wat deze imam dan precies gezegd heeft. Nederlandse kranten suggereren dat hij seks – uiteraard binnen het huwelijk – met een negenjarige propageert. Maar volgens de voorzitter van de moskee die hem inviteerde, pleitte hij slechts voor de mogelijkheid van een ‘huwelijkscontract’ waarbij zo’n negenjarige een der partijen was, en was zo’n contract iets anders dan het eigenlijke huwelijk. De meest voor de hand liggende interpretatie daarvan is dat het gaat om een contractueel vastgelegd voornemen tot een huwelijk. Hoe dan ook, als de voorzitter gelijk heeft, is er van een oproep tot kinderverkrachting geen sprake. Misschien moet die onduidelijkheid eerst maar eens worden opgelost, en aangezien ik geen Arabisch spreek, kan ik dat helaas niet voor u doen.

De tweede voor de hand liggende vraag is of deze imam iets deed, en bij een eventuele komst naar Nederland mogelijk opnieuw zal doen, dat strijdig is met de Nederlandse wet. Als de moskeevoorzitter gelijk heeft, is dat evident niet het geval. Maar ook als de imam pleitte voor de mogelijkheid van een huwelijk met een negenjarig meisje, en wellicht zelfs voor de vrijheid van het betrokken echtpaar dat huwelijk te consumeren, is van strijdigheid met de wet nog geen sprake. De meest welwillende interpretatie – en in zulke gevallen gaat ieder fatsoenlijk mens uit van de meest welwillende interpretatie – is dan dat de imam ervoor pleit de nu geldende wetten te veranderen, en dat moet iedereen in een democratie altijd mogen. Als zo’n pleidooi serieus genoeg is, leidt het tot een discussie waarin alle redenen voor de geldende wetgeving nog eens tegen het licht worden gehouden, en het is heel verstandig dat zo nu en dan eens te doen.

Anders wordt het pas als de imam ons expliciet opriep de geldende wetten aan onze laars te lappen, negenjarige meisjes te trouwen en ze te dwingen tot seksueel verkeer. Zo’n oproep zou op z’n minst laakbaar, en mogelijk onwettig zijn.

De derde voor de hand liggende vraag is of wat deze imam deed voldoende reden is hem een visum te weigeren. Nederland wordt regelmatig bezocht door lieden die in eigen land dingen deden die botsen met onze wetten. Denk bijvoorbeeld aan Amerikaanse hoogwaardigheidsbekleders die toestemming gaven voor de executie van een of meer niet zelden op dubieuze gronden veroordeelde gevangenen die dan ook nog eens opvallend vaak zwart zijn, of aan Chinese hoogwaardigheidsbekleders die opdracht gaven tot het opsluiten en erger van kunstenaars of journalisten met een het regime onwelgevallige mening. Natuurlijk zijn er verschillen: het gaat bij Amerikanen en Chinezen om bezoekers die economisch van groot belang zijn, en dat is de imam natuurlijk niet. Bovendien zullen die Amerikanen en Chinezen zich wel drie keer bedenken voor ze hier expliciet bepleiten wat ze thuis zonder aarzeling doen.

Eerlijk gezegd heb ik voor een imam zonder zulke opportunistische scrupules – althans wat dát betreft – meer respect.

Op de achtergrond speelt bij dit soort affaires natuurlijk altijd het idee dat de islam gesticht is door een pedofiele profeet. Mohammed zou getrouwd zijn met de toen negenjarige Aïsha. Velen, ook veel moslims, menen dat dit in de koran staat. Ten onrechte. Het idee is ontleend aan de ‘traditie’: een enorme berg van zeer korte verhaaltjes, vignetjes, over Mohammed en de mensen uit zijn directe omgeving. Die vignetjes zijn lang mondeling overgedragen en pas enkele eeuwen na het ontstaan van de islam vastgelegd met – per vignet! – een complete reeks van mondelinge overdragers: ‘A hoorde van B, die van C gehoord had dat D vertelde …’ enzovoort. De zo verzamelde verhaaltjes zijn lang niet altijd met elkaar in overeenstemming en er is een hele methodologie ontwikkeld om vast te stellen hoe betrouwbaar individuele vignetjes zijn. Waterdicht is zo’n methode natuurlijk nooit.

Er zijn vignetjes die in onderling samenhang suggereren dat Aïsha een jaar of negen was toen ze vrouw van Mohammed werd. Of dat huwelijk meteen geconsumeerd werd is dan overigens nog altijd de vraag. Maar interessanter is dat ándere vignetjes suggereren dat de vrouw in kwestie veel eerder geboren moet zijn dan doorgaans wordt aangenomen – zoveel eerder zelfs dat ze bij haar huwelijk mogelijk zelfs al zo ongeveer een ook in onze ogen huwbare leeftijd had bereikt. Er is dus alle ruimte voor een theologische discussie, en hoe die ook uitvalt, er blíjft altijd reden om niet al te stellig te beweren dat Mohammed een uiterst minderjarig meisje trouwde.

Laten we wel zijn, áls je wilt dat zo’n imam van gedachten verandert dan zul je hem met theologische argumenten moeten overtuigen. Visa weigeren en dreigen met justitiële maatregelen garanderen maar een ding: een hardnekkig vasthouden aan het eigen gelijk. Zo gaat dat met ideologische overtuigingen. Misschien is dat ook de reden dat velen zo heftig voor zulke maatregelen pleiten: ze zijn veel te blij met zo’n daverend argument voor hun stelling dat de islam een achterlijke godsdienst is om het risico te willen lopen dat de imam van gedachten verandert.

Dit artikel is van filosoof Bart Voorzanger en eerder verschenen op zijn eigen weblog. Eerdere blogs van Bart Voorzanger die op Republiek Allochtonie zijn verschenen vindt u onder de tag bart voorzanger 

 


Meer over Al-Maghraoui, as soenna, bart voorzanger, pedofilie, visum.

Delen:

Reacties


Bart Voorzanger - 13/12/2011 21:23

"Een filosoof die respect heeft voor een imam, het moet niet gekker worden!" Beste Vanhetgoor, ik heb respect voor iedereen, imam of niet, tot duidelijk is dat iemand dat respect niet verdient. Dat laatste zou hier het geval kunnen zijn, maar dat moet dan wel eerst blijken. Overigens sprak ik alleen mijn respect uit voor openhartigheid, en dat is weer net even iets anders.
Beste Edgar, uit de media maak ik op dat de man in Marokko nu juist niet vervolgd en veroordeeld is; kennelijk lezen we verschillende kranten? Los daarvan: in Marokko veroordeeld zijn, zegt me niet alles; daarvoor heb ik net te weinig vertrouwen in het rechtssysteem van naar mijn idee net iets te dictatoriale landen. Maar ik kom inderdaad niet expliciet op voor de rechten van negenjarigen. Ik blog geen open deuren.

vanhetgoor - 10/12/2011 10:42

Een filosoof die respect heeft voor een imam, het moet niet gekker worden! Een imam namelijk verkondigt de standpunten van de islam, en iedereen weet dat er met de islam op tal van gebieden zeer veel zaken mis zijn. Binnen de islam is er geen mogelijkheid tot wijsbegeerte, er is een doctrine en daar moet aan worden voldaan. Er is binnen de islam geen mogelijkheid tot interpretatie van de leerstellingen of analyse van gedrag van de voorgangers.

Laten we voor de aardigheid eens de pedofilie onder de loep nemen. Omdat de Heilige Profeet van Allah op zijn oude dag nog een huwelijkscontract met het zes jarige meisje sloot, daarom mag elke moslim dat zelfde doen. Mohammed is het voorbeeld, de rest van de moslims mag volgen. Na het huwelijkscontract werd het huwelijk geconsumeerd toen het meisje negen jaar was. Een meisje van zes kan met geen enkele mogelijkheid een contract tekenen, omdat zij de consequenties en de strekking ervan niet kan inzien. Een contract met een meisje van zes jaar is dus niet rechtsgeldig. Doordat een meisje van zes geen wettelijk geldig contract kan tekenen zijn de gevolgen van dit contract ook niet door het meisje te begrijpen en goed te keuren.

Hieruit volgt dat het meisje van negen, bij het consumeren van het huwelijk dus feitelijk wordt verkracht. Omdat zij geen weloverwogen toestemming heeft kunnen geven, omdat zij op haar zesde jaar een contract sloot waar zij de gevolgen niet van kon voorzien. Misschien ten overvloede, een meisje van negen jaar is lichamelijk NIET volgroeid, penetratie is daardoor niet gezond. Het is niet voor niets dat de wetten in de beschaafde wereld seks met kinderen verbieden. Het is niet alleen moreel verwerpelijk, ook lichamelijk is het fout, het is schadelijk voor het kind. Het is lichamelijk schadelijk maar ook emotioneel!

Een man die propageert dat volwassen mannen met kinderen van negen jaar het bed mogen delen is fout bezig. Daar kan een man die wijsbegeerte tot hobby heeft geen respect voor hebben. Ik zou Bart Voorzanger aanraden om een andere hobby te kiezen, de wijsbegeerte is aan hem niet besteed, als er een conflict komt tussen de ingenomen standpunten en wat moreel gezien wenselijk is dan is dat geen wijsheid.

Edgar van Lokven - 08/12/2011 07:57

Tien alinea's heeft Bart nodig om duidelijk te maken dat hij te weinig weet over de omstreden imam om tot een zinnig oordeel te kunnen komen over zijn visumaanvraag. Bart, in het artikel ga je voorbij aan informatie dat, blijkens publicaties in de media, de imam in kwestie in Marokko is vervolgd en veroordeeld. Het is nu aan BuZa om, wanneer een visum door deze man wordt aangevraagd, te onderzoeken in hoeverre de gedragingen van deze man in het verleden een gevaar kunnen opleveren voor de rechtsorde en de goede zeden in Nederland. Dat onderzoek is bepalend of meneer wel of geen visum krijgt.

De opvatting dat omdat Nederland ook aan andere dubieuze figuren visa verstrekt deze imam ook een visum zou moeten krijgen, getuigt van een pathologische redenering. In de trand van 'omdat mijn buurman steelt en daarmee weg komt, is het mij ook toegestaan om te stelen'. Ik vind het een filosoof onwaardig.

Nog bonter maak je het, Bart, wanneer je huwelijkscontracten met negen jarige meisjes goed praat omdat 'het hier wellicht maar gaat om een huwelijkscontract en niet om een echt huwelijk' en '...het echtpaar de vrijheid heeft om het huwelijk te consumeren.' Het gaat mij hier niet om de kwestie of deze opvatting zou moeten leiden tot het weigeren van een visum. Het gaat mij om de opvatting zelf. Bart, hoe kan een negenjarige 'in vrijheid' één der partijen in een overeenkomst zijn? Overeenkomsten worden gesloten tussen handelingsbekwame mensen die de gevolgen van hun handelen kunnen overzien. Een kind van negen kan dat niet. Het is vrijwel ondenkbaar dat een kind van negen vrijwillig een huwelijk sluit met een oude(re) man. Het is zeer wel denkbaar dat haar ouders dat voor haar doen. Vrijheid en zelfbeschikkingsrecht worden hier met voeten getreden. Kinderen verdienen daartegen bescherming, Bart!

Bart, wat deze samenleving nodig heeft zijn mensen die opkomen voor de rechten van het kind en voor het recht op zelfbeschikking van het individu. Wat deze samenleving kan missen zijn mensen die schimmige figuren zoals deze imam en zijn volgelingen de helpende hand toesteken.