'Dreigingsniveau substantieel door jihadgang en radicalisering'

In opinie op 13-03-2013 | 16:40

Vandaag heeft de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) het dreigingsniveau voor terrorisme verhoogd van beperkt naar substantieel. De kans op een aanslag in Nederland of op Nederlandse belangen in het buitenland is gestegen. Belangrijke redenen hiervoor zijn volgens de NCTV signalen van (door)radicalisering van jongeren in Nederland en toename van het aantal jihadreizigers naar Syrië en andere landen in het Midden-Oosten en Afrika.

Bij een substantieel dreigingsniveau is de kans dat een aanslag in Nederland zal plaatsvinden volgens de NCTV reëel. Ook kan er sprake van zijn dat er nieuwe trends of fenomenen worden ontdekt waar dreiging vanuit kan gaan.Het dreigingsniveau kan bovendien worden verhoogd naar substantieel als er aanslagen geweest zijn in andere, met Nederland vergelijkbare landen, als er radicalisering en rekrutering op grote schaal plaatsvindt of als Nederland geregeld wordt genoemd in verklaringen van serieus te nemen terroristische netwerken. De NCTV benadrukt dat bovengenoemde dreigingen ter illustratie dienen en niet uitputtend zijn.

NCTV: redenen voor verhoging dreigingsniveau
De omvang van jihadgang vanuit Nederland naar Syrië en andere gebieden in het Midden-Oosten en Afrika is snel gestegen. Het gaat inmiddels om ongeveer 100 personen. DAarmee is Nederland 'hoflleverancier'van Europa. Velen sluiten zich aan bij jihadistische strijdgroepen. Het overgrote deel van de strijders zou in Syrië zitten en de meesten hebben zich volgens de NOS aangesloten bij de extremistische Jabhat al-Nusra-beweging. Al-Nusra streeft naar het vestigen van een islamitische staat in Syrië zodra president Bashar al-Assad is verdreven. Er is een risico dat jihadreizigers in de conflictgebieden expertise en strijdervaring opdoen en bij terugkomst in Nederland een dreiging vormen, omdat zij radicaal, getraumatiseerd en in hoge mate geweldsbereid zijn geraakt. Ook kunnen zij een dreiging vormen tegen westerse belangen in de conflictgebieden zelf en bestaat de mogelijkheid dat zij andere geestverwanten uit Nederland aansporen hen te volgen.
 
Daarnaast zijn er meer signalen van (jihdistische) radicalisering van kleine groepen jongeren in Nederland.. De groei van het aantal jihadreizigers is een van de indicatoren daarvoor. Ook blijkt dat de doorradicalisering naar geweldsbereidheid soms zeer snel kan verlopen. Tegelijkertijd moet worden vastgesteld dat de aandacht van politiek, bestuur en samenleving voor de gevaren van radicalisering in de afgelopen jaren is afgenomen, omdat al geruime tijd weinig radicalisering werd waargenomen. Het strijdtoneel in Syrië, dat nabij en eenvoudig bereikbaar is, heeft dit beeld doen veranderen.

Tot slot baren ook de ontwikkelingen in diverse landen van Noord-Afrika en het Midden-Oosten zorgen. In verschillende landen is een complex proces naar democratisering op gang gekomen. Schaduwzijde hiervan is dat jihadistische organisaties zich daar nu ook tamelijk ongehinderd kunnen manifesteren. De voorheen uiterst repressieve veiligheidsapparaten zijn niet langer bij machte of bereid die organisaties te bestrijden. Sommige jiihadistische organsiaties hebben westertse doelen op het oog.

Aanpak volgens NCTV
Om de veiligheidsrisico’s zoveel mogelijk te onderkennen en in te dammen hebben operationele diensten, zoals AIVD en politie, hun alertheid verhoogd en inspanningen geïntensiveerd. Er zijn reeds mogelijkheden gecreëerd om het afreizen naar jihadistische trainingskampen en strijdgebieden tegen te gaan en de risico’s van teruggekeerde personen tijdig te onderkennen en in te dammen. Het gaat daarbij om inlichtingen en onderzoek, opsporing en vervolging, vreemdelingenrechtelijke maatregelen en bestuurlijke aanpak op lokaal niveau.

Op dat lokale niveau kan naast de strafrechtelijke- en vreemdelingrechtelijke mogelijkheden, de burgemeester in de lokale driehoek een specifieke aanpak inzetten op een risico-persoon en zijn omgeving. Deze aanpak is gericht op het verminderen van de dreiging die van de betrokken persoon uitgaat, bijvoorbeeld omdat hij/zij anderen radicaliseert, mobiliseert of rekruteert. Inlichtingen- en veiligheidsdiensten en politie zullen waar mogelijk concrete informatie over personen voor dit doel aan het lokaal bestuur beschikbaar stellen. Daarnaast zet het lokale bestuur in op samenwerking met lokale gemeenschappen, vanuit een gedeelde zorg over de radicalisering en jihaddeelname van jonge mensen. Een belangrijke rol hierbij ligt ook in het gericht benutten van de middelen die het integratiebeleid van zowel SZW als van gemeenten biedt, zoals het stimuleren van burgerschaps-competenties op scholen.

De wens tot samenwerking met de lokale gemeenschappen werd al opgepikt door het Contactorgaan Moslims en Overheid (CMO), dat vorige week haar bezorgdheid uitsprak en aangesloten organisaties en imams informeerde over de situatie met de oproep hieraan aandacht te besteden. 

Bron: NCTV

Meer over radicalisering op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons werk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.Meer over aivd, dreigingsniveau, jihadistische organisaties, jihadreizigers, midden-oosten, nctv, radicalisering, syrie, terrorismebestrijding.

Delen: