Europese migrantenorganisaties pleiten voor cordon sanitair racistische partijen

In opinie op 21-05-2014 | 11:05

Migrantenorgansiaties uit heel Europa roepen politieke partijen op om niet samen te werken met racistische en neo-fascistische partijen in het Europees parlement.

Dat is te lezen in een verklaring die deze maand is opgesteld tijdens een internationale conferentie in Stockholm. De organisaties pleiten voor een multicultureel Europa, waar beleid gebaseerd is op de beginselen van gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, sociale integratie en de waarborging van gelijke kansen. Ze dringen aan op de bescherming van de rechten van migranten.

Hieronder de volledige, in het Nederlands vertaalde verklaring, die is uitgegeven door het Turks-Nederlandse arbeidersvereniging HTIB. De HTIB was één van de Nederlandse organisaties die in Stockholm aanwezig was.

Wij – migranten, vluchtelingen en maatschappelijke organisaties, werkend en wonend in Europa – zijn bijeengekomen tijdens de Peoples Global Action “Global Economy in Crisis, Bringing Migrants Rights to Development & Crisis Situations”, in Stockholm, 9 – 11 mei 2014.

In het licht van de diepgaande crisis in Europa, delen we gezamenlijk de visie van het herwinnen van een werkelijke democratische samenleving, waarin alle volkeren hun rechten kunnen uitoefenen, waaronder migranten, vluchtelingen en de diverse minderheden die deel uitmaken van Europa. Als migranten en vluchtelingen zijn we transnationale sociale actoren en leveren we een belangrijke bijdrage aan economische, politieke en culturele ontwikkeling.

In plaats van een "Fort Europa" met zijn versterking en uitbreiding van de grenzen en betonnen muren, zowel in regelgeving als virtueel, die de vrijheid van verkeer beperkt, het recht om te migreren en het recht op asiel, willen we een multicultureel Europa, waar beleid gebaseerd is op de beginselen van gelijkheid, rechtvaardigheid, solidariteit, sociale integratie en de waarborging van gelijke kansen.

Wij verzoeken u dringend om in uw verkiezingscampagne voor de Europese Parlement onze belangrijkste wensen en eisen op te nemen betreffende de rechten van migranten en vluchtelingen. Het zijn onderwerpen die wij blijvend met u willen bespreken, ook nadat u als lid van het Europese Parlement bent verkozen.

We zijn ernstig bezorgd over de toename van racistische en neofascistische organisaties en partijen en hun groeiende vertegenwoordiging in het Europese parlement. Wij dringen aan op een cordon sanitaire van deze partijen en een boycot van het racistische beleid waar deze partijen voor staan.

We sluiten ons daarom aan bij de uitgangspunten van de Campagne voor de rechten op burgerschap. Deze campagne zet zich in voor de bevordering van de bewustwording van politieke en culturele rechten en is gericht op publieke opinie, politieke partijen en Europese instellingen, met het doel een richtingverandering van het Europese beleid inzake immigratie en asiel.

In het bijzonder nodigen wij de kandidaten voor de Europese Parlementsverkiezingen van 2014, om zich te engageren in het nastreven van de volgende doelstellingen:

1. Ratificatie van het VN-Verdrag van 18/12/1990 " inzake de rechten van alle migrerende werknemers en hun gezinsleden "

Zo'n 23 jaar na de adoptie van het Verdrag door de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties is dit Verdrag nog door geen enkel Europees land geratificeerd. Daarnaast is het van essentieel belang dat ook het ILO Verdrag 143, het Verdrag inzake de rechten van Arbeidsmigranten en ILO Verdrag 189, Decent Work for Domestic Workers wordt geratificeerd.


Wij roepen de lidstaten van de Europese Unie op deze Verdragen te ratificeren zodat er een consequent en universeel raamwerk aanwezig is om de mensenrechten van migranten en hun gezinsleden te garanderen.

2. Waarborgen van het stemrecht bij lokale en Europese verkiezingen

Een aanzienlijk aantal burgers in Europa zijn uitgesloten van de mogelijkheid om actief deel te nemen aan de samenleving waarin zij wonen. Er is dringend behoefte aan EU harmonisatie van nationale wetgeving om het stemrecht van niet-EU ingezetenen bij lokale en Europese en verkiezingen te regelen. De ernstige discriminatie in de uitvoering van het meest elementaire recht op democratische participatie wordt hiermee aangepakt.

3. Erkenning van het Europese burgerschap

Er is dringende behoefte aan EU harmonisatie van de nationale wetgevingen betreffende het verwerven van het staatsburgerschap in het land van verblijf, voor migranten en permanent ingezetenen, inclusief “de kinderen van de immigratie” die in Europa zijn geboren of naar Europa zijn gekomen op een zeer jonge leeftijd en hun educatie hier hebben gevolgd. Voor hen betekent dit een bevordering van gelijkheid en sociale integratie, waarbij inbegrepen is het recht om de eigen moedertaal te leren.

4. Garantie van het recht om legaal Europa te bereiken

Een dringende noodzaak ligt er voor de Europese Unie om een immigratiebeleid te voeren die het mogelijk maakt voor vrouwen, mannen en kinderen van andere continenten legaal en veilig naar Europa te kunnen komen, zonder het gevaar hun leven te verliezen. Het is vooral belangrijk om: a) disproportionele criteria voor visa beleid in te trekken, b) het Dublin III akkoord te hervormen en de verplichting af te schaffen om asiel aan te vragen in het eerste land van aankomst en c) beschermde toegangmogelijkheden te creëren voor mensen die internationale bescherming zoeken.

5. Het migratiebeleid moet op de mensenrechten gebaseerd zijn

Het immigratiebeleid moet gebaseerd zijn op de beginselen van mensenrechten en rekening houden met de universeel vastgestelde normen voor de bescherming van arbeidsrechten en de wezenlijke vraag naar buitenlandse arbeidskrachten. Het is desastreus om de toegang en de rechten van hoogopgeleide niet- EU arbeidskrachten te bevoorrechten boven de toegang en de rechten van de arbeidskrachten voor de lager geschoolde sectoren van de arbeidsmarkt, terwijl de behoefte aan niet-EU arbeidskrachten in de laatst genoemde sectoren even groot is.

6. Garantie van de persoonlijke vrijheid en de sluiting van detentiecentra

In alle landen van de Europese Unie zijn detentiecentra waar migranten opgesloten worden in afwachting van hun uitzetting. Deze centra zijn gesloten en worden bewaakt door de politie en andere wetshandhavers, met inbegrip van particuliere bedrijven. De persoonlijke vrijheid van de gedetineerden wordt ernstig beperkt. Deze centra stellen migranten bloot aan een onmenselijke en vernederende behandeling. Wij eisen onvoorwaardelijke toegang van maatschappelijke organisaties en journalisten tot deze detentiekampen. Wij eisen een onmiddellijke sluiting van de detentiecentra in alle EU landen.

7. Het recht op een waardige asielprocedure

Er zijn grote verschillen in procedure voor de ontvangst van migranten, asielzoekers en vluchtelingen, kenmerkend door een groot verschil in normen van gastvrijheid. Een standaardisering en harmonisering van de opvangprocedures is noodzakelijk, ook om de aanwezigheid van migranten en asielzoekers over het grondgebied van de Europese Unie in evenwicht te brengen en de sociale en beroepsmatig integratie in de samenlevingen te vergemakkelijken. De procedures moeten transparant zijn voor asielzoekers.

8. Zorgen voor een gelijke toegang tot de sociale voorzieningen

De toegang voor migranten tot onderwijs, gezondheidszorg, sociale uitkeringen en sociale zekerheid, met inbegrip van het meenemen van pensioenen en andere sociale verzekeringen bij terugkeer naar het land van herkomst, moet gewaarborgd zijn in alle landen van de Europese Unie. We dringen bij de Europese Unie aan om initiatieven te nemen ter voorkoming van en bescherming tegen institutionele discriminatie die leiden tot ongelijke behandeling.

9. Initiëren publiek debat over xenophobia, racisme en islamofobie .

Wij dringen er op aan dat de EU regeringen en instituties een wezenlijk grotere inspanning leveren ter versterking van de preventie, het monitoren, het veroordelen en het stoppen van alle vormen van negatieve stigmatisering en discriminatie en het aanzetten tot racisme tegen migranten, vluchtelingen en minderheden, zoals dit nu bedreven wordt door personen in de politiek, instituties en media.

10. Bescherming van de rechten van het kind

Alle EU-landen moeten de rechten van minderjarigen van niet-EU afkomst beschermen op basis van gelijke behandeling met ingezetenen in de landen van verblijf en transit. In geen geval mogen minderjarigen migranten worden vastgehouden en uitgezet. En in geen geval mag hun persoonlijke vrijheid en ontwikkeling worden beperkt.


Wij wijzen u in deze tijd van campagne op deze ernstige kwesties en we kijken ernaar uit om samen met u deze kwesties de komende 5 jaar van het Europese Parlement op te lossen.


Vergadering van Europese Migrantenorganisaties, Stockholm 11 mei 2014

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.


 


Meer over europa, migranten, migrantenorganisaties.

Delen: