Genadeloze frame in buurtkrant de Brug

In opinie door Roemer van Oordt op 05-11-2013 | 16:30

Tekst: Roemer van Oordt

Femke Halsema gebruikte haar telefoon eind september driftig om te reageren op een artikel in een huis-aan-huis maandblaadje uit Amsterdam Oost. Dán moet er wat aan de hand zijn. En ja hoor, er stond een dodelijke frame in de kop, met daarin de woorden onduidelijkheid, subsidie, besteding, sociale sector, clubs en onvindbaar. Auw!
Reacties bleven niet beperkt tot getwitter van enkele prominente en minder prominente bewoners van het stadsdeel. Flink wat organisaties reageerden online of per brief en de deelraadpolitiek liet zich evenmin onbetuigd. Kamervragen werden, anders dan in 2011, nog net niet gesteld.

Voor diegene die de achtergrond missen; het artikel lijkt in eerste instantie te gaan over de digitale vindbaarheid van gesubsidieerde ‘clubs’ in de sociale sector uit Amsterdam Oost, waaronder nogal wat migrantenorganisaties. Conclusie van de auteur: veel van hen zijn online on(volledig)zichtbaar terwijl dat volgens de stadsdeelwethouder wel moet, en er zelfs een speciale stichting (Cybersoek) is opgericht en gefinancierd om hen daarbij te helpen.

Frame
Maak een afspraak met elkaar en regel het, zou je zeggen. Maar er is meer aan de hand. De commotie ontstond omdat de auteur in de kop al flink wat meer ‘framed’ dan een al dan niet bijgehouden website. In het stuk probeert ze - na een onvruchtbare speurtocht die zou moeten leiden naar één van de organisaties en wat onbeantwoorde belletjes - ook de gebrekkige fysieke en/of telefonische bereikbaarheid van de organisaties aan te tonen. Belangrijker, het artikel ademt boven alles een sfeer van schemerigheid over wat de ‘onderzochte’ organisaties doen met het geld dat ze van het stadsdeel krijgen. Zo wordt eerst geconcludeerd dat ze online niet of onvoldoende te vinden zijn, om vervolgens de draak te steken met wat wél op internet voorhanden is. Door deze mix wordt in essentie hun bestaan(srecht) ter discussie gesteld.

Reacties
Het mag geen verbazing wekken dat de gewraakte organisaties niet blij waren met het artikel. Na een paar felle 'over-en-weer-reacties', die zo tekenend zijn voor de hedendaagse manier van communiceren, duurde het door de frequentie van verschijning helaas een maand voor we de schriftelijke inbreng (via een digitaal linkje!) mochten lezen.

De interpretatie die de auteur in het vervolgartikel geeft aan die reacties wijkt nogal af van mijn lezing. Om te beginnen zet ze bijna alle reacties al weg door de toonzetting ervan ‘boos’ te noemen. Ik vond ze eerlijk gezegd juist vaak verrassend mild en vooral inhoudelijk opvallend sterk. Die inhoudelijke argumentatie wordt overigens wel opgesomd, maar zonder er vervolgens op in te gaan. Los van het belang van digitale zichtbaarheid (dat door een paar organisaties gemotiveerd werd betwijfeld en waarvan anderen aantoonden dat wél te zijn) gaan veel reacties in op de reden van hun beperkte bereikbaarheid voor ‘de buitenwacht’ en op de negatieve gevolgen die het artikel op de beeldvorming over hun organisaties heeft.

Zo gaven meerdere organisaties aan prioriteit te willen en moeten geven aan de uitvoering van activiteiten, géén secretaresse van 9 tot 5 in dienst te kunnen nemen, bestuursleden te hebben die (gelukkig) 5 dagen werken en/of getroffen te zijn door de bezuinigingen op additioneel personeel dat in het verleden de bulk van het administratieve werk (waaronder telefoon en mail/website) voor zijn of haar rekening nam. Daarnaast vragen veel organisaties zich in hun weerwoord af waarom de Brug de online zichtbaarheid of telefonische bereikbaarheid tot iets maakt dat groter is dan hun jarenlange inzet voor geïsoleerde bewoners in de buurt, kwetsbare jongeren uit achterstandsgezinnen, of interreligieuze- en interculturele dialoog.

Op al deze inhoudelijke argumenten komt geen enkel antwoord. Wat er feitelijk gebeurt is dat een journalist iets om welke reden dan ook groter maakt dan het is, vervolgens de argumenten niet wil horen waarom het niet groter is dan het is om het uiteindelijk zelf wel weer te versmallen tot de oorspronkelijke vraag; in dit geval de online zichtbaarheid van ‘clubs’ in de sociale sector.

Politiek

Het merendeel van de deelraad eiste naar aanleiding van het artikel in de Brug dat alle gesubsidieerde organisaties in de sociale sector voor het einde van het jaar hun online zichtbaarheid op orde hebben. Dat heeft verantwoordelijk wethouder Lieke Thesingh inmiddels op straffe van gevolgen voor het komende jaar toegezegd. En passent liet ze ook weten de organisaties te controleren door het bezoeken van de activiteiten en het beoordelen van de jaarverslagen. Dat ging de VVD-fractie in de deelraad niet ver genoeg. Zij gaan zelf een onafhankelijk onderzoek starten naar ‘de subsidiestromen’ - werkelijk volstrekte peanuts op de begroting. Een spoeddebat in de deelraad met de wethouder (inclusief ambtelijke ondersteuning) was het gevolg.

Het artikel in de Brug heeft daarmee geleid tot een hoop kostbare ambtelijke en politieke rompslomp, waarbij weer eens met een olifant op een mug wordt geschoten. Daar zijn ze in Amsterdam Oost goed in. Het stadsdeel investeert de laatste jaren aanzienlijk minder in migrantenorganisaties dan dat het kwijt is aan de eigen ambtenarij, het politieke apparaat of allerlei onafhankelijke onderzoeksbureaus om te controleren of die inmiddels vaak minder dan vier nullen door deze organisaties wel ‘effectief’ worden besteed. Zo'n genadeloze 'subsidieframe' in een buurtkrant werkt dat proces in de hand.

Bruggenbouwers

Wat mij betreft doet de Brug zijn naam in het vervolg meer eer aan. Want geloof me, bruggen tussen verschillende bevolkingsgroepen bouw je niet met websites en een beetje subsidie, maar met structurele vrijwillige inzet en overtuiging. Dat hebben veel van de organisaties die door de frame in deze artikelenreeks onder vuur liggen de afgelopen decennia meer dan genoeg bewezen.

Roemer van Oordt is redacteur van Republiek Allochtonië


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook. Republiek Allochtonië (voorheen Allochtonenweblog) bestaat 7 jaar. Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door ons te steunen.

 Meer over de brug, femke halsema, frame, lieke thesingh, migrantenorganisaties, online, roemer van oordt, stadsdeel oost, subsidiebeleid, websites.

Delen:

Reacties


bertus - 07/11/2013 15:10

Gaat natuurlijk helemaal nergens over. Kleine budgetten op de grote stadsdeelbegroting. Symboolpolitiek van de bovenste plank.
Wat De Brug met dit artikel doet is inderdaad rellerig en gericht op effectbejag. Laten we beginnen aan de grotere gesubsidieerde instellingen meer openheid te vragen, laten de financien van het stadsdeel transparanter worden en laten we vooral ophouden met het verdacht maken van migrantenorganisaties.
Lees oko het uitstekende stuk van Ewout Butter op deze site: http://www.republiekallochtonie.nl/de-zin-en-onzin-van-migrantenorganisaties
En van het blad De Brug zou ik wel willen weten waarom ze een krant die inhoudelijk volledig gericht is op IJburg ook buiten die wijk verspreiden. Heeft dat commerciele redenen? Een journalistieke logica kan ik er niet echt achter ontdekken.

Babel Marlene - 05/11/2013 21:06

De vrijwillige organisaties zetten zichzelf (persoonlijk in, soms ten koste van het gezin; werken heel hard in A'dam oost en voelen zich verantwoordelijk voor wat betreft het samenleven en/of wonen van groepen in dit stadsdeel. Hun inzet laat langzaam maar zeker zien dat er iets gebeurt binnen dit stadsdeel. Er zijn mensen die een dergelijke ontwikkeling niet willen zien, en zoeken altijd een stok om de hond te slaan. Ontwikkelingen in positieve zin worden niet gezien, het levert hen geen stemmen op, echter de negatieve kant op scherp zetten, dat levert iets op. Journalisten zijn bezig een verdeel en heerspolitiek/journalistiek te zaaien en worden daarvoor betaald ook. Het feit dat organisaties bezig zijn, draagt ertoe bij dat de escalaties tussen verschillende groepen bewoners niet uit de hand lopen. Het artikel in de brug heeft voor heel veel commoties gezorgd. Er is door verschillende groepen gereageerd en men blijft hen het antwoord schuldig. Een gesprek waar om gevraagd wordt blijft achterwege. Wie is op dit moment de onbetrouwbare?

Halit - 05/11/2013 18:56

Tsja, ben het eens met de stelling dat het tweede artikel in De Brug weinig recht doet aan de inderdaad weinig boze reacties van de organisaties.
Aan de andere kant vind ik het volkomen terecht dat van organisaties mag worden verwacht dat ze transparant zijn in wat ze doen met subsidiegeld. Een website of blog is snel gemaakt en makkelijk bij te houden. Terecht dat De Brug dit aan de orde stelt. Meneer Van Oordt kan wel beweren dat deze organisaties zoveel gedaan hebben, maar bewijs...? Wij moeten hem op zijn blauwe (?) ogen geloven, maar op de sites van de organisaties kunnen wij er weinig over teruglezen. Bruggen slaan bouw je met openheid en transparantie en websites en sociale media zijn daar tegenwoordig belangrijk voor. Organisaties die onder druk staan zoals migrantenorganisaties, moeten juist openheid bieden en niet schimmig zijn. En over framing gesproken:...om van een enkel tweetje van Femke Halsema te maken dat ze driftig met haar telefoon bezig was (en hoe weet u trouwens dat ze met haar telefoon twitterde?)