Imam Marzouk Aulad Abdellah: pluriformiteit is onze kracht

In opinie door Marzouk Aulad Abdellah op 03-10-2017 | 09:30

Tijdens de lustrumbijeenkomst van het Veiligheidspact tegen Discriminatie op 1 oktober sprak imam Marzouk Aulad Abdellah bij het homomonument (bloementocht) en in de Westerkerk.

Voor mij is het een enorme eer om mij in dit gezelschap te bevinden. Mijn woord  draag ik voor namens moskee Al Kabir.

Het behoort tot de geweldige gunsten van Allah dat Hij alle mensen geschapen heeft uit één enkele ziel. Vervolgens vermenigvuldigde het mensdom zich tot verschillende individuen, volkeren, en naties. Zo zijn we in oorsprong pluriform geschapen. De gelovige is van overtuiging dat dit allemaal onder de Wil van Allah valt. Deze schepping  in de vorm van diverse individuen, volkeren en gemeenschappen moet onderling in contact met elkaar kunnen komen. Dit begint eerst met kennismaking, dan volgt dialoog en vervolgens samenwerking om het welzijn van de mens en de menselijkheid te bevorderen.

Het is een gunst van Allah aan ons dat in de stad Amsterdam een groep mensen, verschillend in overtuiging, godsdienst, etniciteit, en oriëntatie, verenigd is. Het is ze sinds meer dan vijf jaar geleden gelukt om dankzij dit initiatief en dankzij hun lange termijnvisie, een uiteenlopende groep mensen bijeen te brengen. Eenieder van de groep koestert zijn eigen overtuiging die bij hem of haar past, maar hun ideeën, komen overeen als het gaat om de mens en hoe deze het beste van dienst te kunnen zijn.

Het doel van dit initiatief is op de eerste plaats puur menselijk. Onze samenleving vraagt om sociale cohesie, het bouwen van bruggen tussen de mensen zonder enige grens of beperking, verankering van menselijke waarden, het consolideren van wederzijds begrip en het opkomen voor de menselijkheid van de mens en zijn waardigheid. De manieren van co-existentie zijn tegenwoordig veelvuldig geworden. Laat staan het bijdragen aan de stabiliteit van onze samenleving en diens veiligheid. Wat ook tot de doelen behoort, is dat elke individu en burger in staat moet worden gesteld om te geloven wat hij wil, de weg te kiezen waar hij in gelooft en bij hem past en te leven op de manier die hij wenst. Niemand heeft het recht hem te dwingen of onder druk te zetten om iets anders te geloven of te doen wat hij niet wil.

De weg die met dit initiatief ingeslagen wordt, is geen weg van rozengeur en maneschijn. Er is ontzettend veel inspanning verricht door verschillende mensen op vrijwillige basis. Ze beseffen de waarde van dit initiatief in een wereld die door een hoop veranderingen getroffen wordt . Zo leidt de invloed van globalisering op onze waarden tot grote maatschappelijke, ethische en gedragsveranderingen. We hebben er grote behoefte aan om die waarden te beschermen en over te dragen aan onze toekomstige generaties. Laten we in plaats van onszelf af te sluiten en te isoleren er juist voor zorgen dat deze globalisering bijdraagt aan onze gemeenschappelijk waarden en aan de menselijkheid.

In dit kader moeten we wel de rol benoemen die de burgervader van Amsterdam heeft gespeeld. De ‘menselijke burgemeester’ die dit initiatief altijd heeft ondersteund, gedragen en geprezen. Ondanks zijn tijdgebrek wees hij geen uitnodiging af die door de vertegenwoordigers van dit initiatief naar hem werd gestuurd. Vanuit deze plek bedank ik onze ‘menselijke burgervader’ voor de inspanningen die hij verrichtte om dit initiatief te doen slagen. In dit opzicht is hij voor ons allemaal als een soort grote broer. Misschien zelfs als een geestelijke vader van ons en alle Amsterdammers. en zowel zijn familie, vrienden als alle Amsterdammers kracht, geduld en standvastigheid te schenken. En dat zijn ideeën onder ons zullen voortleven om daarop voort te bouwen ten voordele van onze samenleving. Laten we  ook niet zijn woorden vergeten waarin hij zei om goed te zorgen voor deze stad.

Tot slot wens ik eenieder te bedanken die in woord of daad heeft bijgedragen aan dit initiatief. Tevens richt ik mijn groet aan de organisatoren, de aanwezigen, de sprekers en degenen die ons gesteund hebben door naast ons te staan. Verder hoop ik van eenieder om aandacht te besteden aan dit initiatief en zich erbij aan te sluiten en het zo breed mogelijk kenbaar te maken.

We dienen te beseffen dat we deel uitmaken van een hele unieke samenleving. De pluriformiteit die het behelst moet daarom een bron van kracht en geen bron van zwakte zijn. We moeten ons gelukkig prijzen met deze samenleving en elkaar helpen om vooruitgang, veiligheid en vrede te bevorderen.

Onze kracht zit in onze pluriformiteit.


Meer over eberhard van der laan, godsdienstvrijheid, imam, marzouk aulad abdellah, menselijkheid, pluriformiteit, veiligheidspact tegen discriminatie.

Delen: