Kabinet herijkt actieprogramma anti-discriminatie

In opinie op 18-02-2015 | 10:40

Het kabinet is bezorgd over toenemende onverdraagzaamheid, discriminerende uitlatingen op social media, oproepen tot haat en discriminatoir gemotiveerd geweld. Het is voor het kabinet onaanvaardbaar dat Joodse gebedshuizen beveiligd moeten worden en moskeeën worden geconfronteerd met bekladding, brandstichting en vernielingen. Het kabinet wil discriminatie substantieel verminderen en verdraagzaamheid vergroten door herijking van het actieprogramma anti-discriminatie, dat uiteenlopende maatregelen omvat tegen alle vormen van discriminatie.

Dit staat in een brief aan de Tweede Kamer van minister Plasterk van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, minister Asscher van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, minister Opstelten van Veiligheid en Justitie, minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen en minster Koenders van Buitenlandse Zaken.

Het huidige actieprogramma tegen discriminatie is gedateerd (uit 2009 en 2010) en door internationale ontwikkelingen rond radicalisering, moslimhaat en antisemitisme niet meer actueel. Het kabinet gaat daarom dit jaar opnieuw kijken naar de samenhang, focus en doeltreffendheid van het actieprogramma. Komend najaar zal de herijking van het actieprogramma naar de Tweede Kamer worden gestuurd.

Het kabinet is onder andere van plan:

  • Een ‘handreiking discriminatie’ beschikbaar te stellen, die een toegankelijk overzicht biedt van instanties waar burgers terecht kunnen als ze gediscrimineerd worden.
  • Een handreiking op te laten stellen voor optreden rond incidenten bij moskeeën.
  • Een landelijke voorlichtingscampagne te lanceren om bewustwording en aangiftebereidheid te verhogen.
  • Te komen tot uniforme behandeling van aangiften van discriminatie.
  • Een vernieuwde wijze van rapporteren te ontwikkelen, die beter aansluit bij de informatiebehoeften van gemeenten, politie en Openbaar Ministerie.
  • De registratie van discriminatie te verbeteren. Er wordt nader onderzoek gedaan naar de effectiviteit van preventie en bestrijding van discriminatie, en naar incidenten rond moskeeën en discriminatie op grond van huidskleur. Een Kenniskamer anti-discriminatie zal een overzicht opleveren van relevante inzichten en handelingsperspectieven om discriminatie tegen te gaan.
  • Extra aandacht te besteden aan  homofoob geweld en high impact crimes waarbij discriminatie een rol speelt.

Verder meldt het kabinet dat bij de politie speciale contactpersonen zijn aangewezen voor de behandeling van discriminatiezaken en dat er binnen het openbaar ministerie een expertisecentrum discriminatie is. Arbeidsmarktdiscriminatie wordt effectiever gehandhaafd door het beëindigen van contracten met bedrijven die discrimineren en door uitsluiting in aanbestedingsprocedures.

Bron: rijksoverheid.nl

Meer over discriminatie op dit blog hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook! 


 

 


Meer over antisemitisme, discriminatie, kabinet, moslimdiscriminatie, moslimhaat.

Delen: