Marokkaanse organisaties verwerpen akkoord met Marokko

In opinie op 01-10-2015 | 10:27

Verschillende Marokkaans Nederlandse organisaties zijn teleurgesteld over het akkoord dat Nederland en Marokko onlangs hebben gesloten. Hierdoor worden Nederlandse uitkeringen voor Marokkaanse-Nederlanders in Marokko verlaagd. Marokko ging na enig verzet toch akkoord met het aanpassen van het uit 1972 stammende verdrag. Nederland is Marokko en de Marokkaanse migranten tegemoet gekomen met verzachtende maatregelen en langere overgangstermijnen.

De regeringspartijen reageerden enthousiast op het akkoord. Anoushka Schut-Welzijn (VVD) noemde het "goed nieuws" en Ahmed Marcouch (PvdA) vond het akkoord 'wijs en rechtvaardig'.

Marokkaanse organisaties, waaronder de SMN, MOBIN en Emcemo, zijn het niet met hen eens.

SMN en MOBIN

Het Samenwerkingsverband van Marokkaanse Nederlanders (SMN) en de Marokkaanse Ouderenbond in Nederland (MOBiN) zijn teleurgesteld dat de Marokkaanse overheid akkoord is gegaan met de aanpassing van het verdrag. Ze schrijven in een persbericht:

Na eerder herhaaldelijk te hebben verklaard pal te zullen staan voor de rechten van Marokkaanse migranten, stemt Marokko nu toch in met de invoering van het woonlandbeginsel, het stopzetten van de export van de kinderbijslag en de beperking van de werelddekking voor zorgkosten bij tijdelijk verblijf in Marokko. Hoewel de invoering van deze maatregelen geleidelijker zal verlopen dan de Nederlandse overheid wilde, blijft er sprake van aantasting van bestaande rechten van Marokkaanse migranten. Dit geldt zowel voor de rechten op kinderbijslag, kindgebonden budget, nabestaanden- en arbeidsongeschiktheidsuitkeringen en dekking van zorgkosten.

Volgens het SMN en MOBiN is de aanpassing van het sociale zekerheidsverdrag strijdig met het uitgangspunt dat rechthebbenden op sociale uitkeringen niet ongelijk behandeld mogen worden, zoals o.a. neergelegd in artikel 5 van het huidige sociale zekerheidsverdrag. Zij onderstrepen dat Marokkaanse migranten altijd hebben vertrouwd op behoud van door hen opgebouwde rechten en daarop de inrichting van hun leven afgestemd. "Hun vertrouwen in beide overheden wordt door de aanpassing van het verdrag diep geschaad. En zij betalen daarvoor een hoge prijs. Dat is een pijnlijke conclusie", schrijven de organisaties.

PVV-beleid

Abdou Menebhi, voorzitter van EMCEMO heeft dezelfde kritiek als SMN en MOBIN. Menebhi is de afgelopen jaren, samen met de inmiddels ernstig zieke Mohammed Rabbae, woordvoerder geweest van samenwerkende Marokkaanse organisaties die zich keerden tegen de plannen van het kabinet om te korten op de uitkeringen van Marokkaanse Nederlanders die in Marokko verblijven. (zie eerdere artikelen hierover hier)

Volgens Menebhi is dit beleid ontstaan onder invloed van de PVV in het eerste kabinet Rutte. Menebhi:

"Dat kabinet zette de beperking van migrantenrechten in. Dat gaat over minder rechten op het gebied van sociale zekerheid, de positie van ouderen, zieken, nabestaanden etc. Het huidige kabinet, van VVD en PvdA, heeft dit beleid grotendeels overgenomen en uitgebreid met een inperking van het stemrecht van migranten. De PvdA kreeg bij de kabinetsformatie het kinderpardon, maar heeft daarbij allerlei maatregelen geslikt die haaks staan op de uitgangspunten van de partij. In feite voeren ze nu op sommige onderdelen PVV-beleid uit."

Dictaat

Volgens Menebhi is het huidige akkoord in strijd met het oorspronkelijke artikel 5 van het bilaterale verdrag met Marokko waarin staat dat mensen ongeacht hun verblijfplaats dezelfde sociale rechten hebben. Ook stelt hij dat het akkoord strijdig is met artikel 65 van het Euromediterraan Verdrag uit 2010, een akkoord tussen de Europese Unie, Marokko, Algerije en Tunesië. En tenslotte is er met dit akkoord volgens hem sprake van discriminatie van Marokkaanse Nederlanders.

"Op grond van deze argumenten heeft de rechter ons eerder gelijk gegeven. Hierna heeft Nederland Marokko onder druk gezet om het verdrag te veranderen. Dit gebeurde op initiatief van de VVD, maar met steun van een meerderheid in de Tweede en Eerste Kamer. Er is in onze optiek geen sprake van een overeenkomst, maar van een dictaat van de Nederlandse overheid. De rechten van een groep Nederlanders met een Marokkaanse achtergrond zijn ondergeschikt gemaakt aan andere belangen."

Mensenrechten

Menebhi wijst in dit verband op de Nederlandse Marokkaanse samenwerking in het Global Counterterrorism Forum (GCTF). Nederland is sinds 27 september co-voorzitter van het GCTF en in 2016 neemt Marokko het co-voorzitterschap van Turkije over. Nederland en Marokko zullen dan gezamenlijk voorzitter zijn van dit overleg. Ook zijn Nederland en Marokko gezamenlijk voorzitter van de Foreign Terrorist Fighters werkgroep van het GCTF. Verder wordt op Marokko grote druk uitgeoefend in verband met de opvang van teruggestuurde ongedocumenteerden, ook wanneer deze niet uit Marokko afkomstig zijn. Menebhi:

"Voor Marokko hebben mensenrechten sowieso geen hoge prioriteit, ook de positie van Marokkaanse migranten niet. Marokko wil de gematigde malikitische Marokkaanse islam vooral promoten, om radicalisering in Europa en in Marokko tegen te gaan.  Ik vind uiteraard ook dat radiclaisering moet worden tegengegaan,  maar niet ten koste van wezenlijke rechten van Marokkaanse migranten. Het gaat in de meeste gevallen om Nederlanders, mensen met een Nederlandse paspoort. Het gaat ook vooral om arme mensen, vaak om hele kwetsbare mensen. Daarnaast ben ik ongerust over de wijze waarop Marokko invloed wil uitoefenen op de geloofsbeleving van Marokkaanse Nederlanders."

Wie controleert de controleurs?

Menebhi maakt zich ook veel zorgen over de wijze waarop de gegevens van Marokkaanse migranten in Marokko worden gecontroleerd:

"Voor alle helderheid: ik ben tegen fraude. Maar de ervaring leert nu dat de Sociale Verzekeringsbank (SVB) op uiterst dubieuze wijze 7000 Marokkaanse ouderen in Marokko comtroleert. We hebben vele verhalen gehoord van mensen die op oneigenlijke wijze onder druk worden gezet. Ook wordt in Marokko samengewerkt met volstrekt corrupte Marokkaanse ambtenaren. Wie controleert de controleurs? De gevolgen voor ouderen in Marokko en Nederland zijn schrijnend. We hebben verschillende verhalen gehoord van mensen die nu in Nederland van 300 euro in de maand moeten leven. Veel mensen zijn bang en onzeker."

Bijeenkomst

A.s. zondag organiseert Emcemo een bijeenkomst met Marokkaanse organisaties en met veel ouderen. Menebhi: "We willen kijken wat we juridisch kunnen doen tegen dit akkoord. We willen ook kijken hoe we van politiek en pers meer aandacht kunnen krijgen voor de enorme tragische effecten op veel ouderen."

Zie ook:

Nederland en Marokko bereiken akkoord over verlagen uitkeringen

Meer artikelen over dit onderwerp hier


Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.

 


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!Meer over emcemo, kinderbijslag, lodewijk asscher, mobin, ouderen, smn, uitkeringen, woonlandbeginsel.

Delen: