Reactie op anti-islamvideo: Jongerencentrum Argan roept op tot bezinning

In opinie op 19-09-2012 | 13:24

In reactie op de gewelddadige demonstraties in de Arabisch wereld en Antwerpen als gevolg van de anti-islamvideo uit de VS roept Jongerencentrum Argan in een persbericht haar achterban op zich te bezinnen en op een redelijke wijze te reageren. 'De demonstraties zijn begrijpelijk, maar het geweld wat ermee gepaard gaat is verwerpelijk. Wij dienen ons te realiseren dat vrijheid van meningsuiting alleen vitaal kan blijven als ook de grootste tegenstanders datzelfde recht hebben.'

Persbericht:

Opnieuw vormt een videoproductie aanleiding tot kritiek en een woede-uitbarsting onder moslims die zich beledigd voelen door een video die slechts weinigen van hen gezien hebben. Stichting Argan keurt de inhoud van de anti-islam film ‘Innocence of Muslims’ die vorige week uitkwam in de Verenigde Staten af wegens haar aanstootgevende en onwaarheidsgetrouwe inhoud, maar onderschrijft tegelijk dat dergelijke films vallen binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting.

De geweldsuitbarsting die zich de afgelopen dagen in een aantal Arabische en Westerse landen heeft gemanifesteerd, is op geen enkele manier te rechtvaardigen. De demonstraties en het geweld dat daarmee gepaard gaat stemmen tot verdriet. Niet alleen omdat rellen tot verschillende gewonden en zelfs doden hebben geleid, waaronder de Amerikaanse ambassadeur in Libië, maar ook omdat de gewelddadige demonstraties een uiterst negatief beeld geven van moslims en indruisen tegen de verdraagzaamheid en tolerantie die de volgelingen van de islam voorstaan.

Het geweld dat zich de afgelopen dagen in het Midden-Oosten en daarbuiten bij het uiten van de onvrede van moslims manifesteert, is spijtig en vooral onnodig. De demonstraties beperken zich echter niet langer tot de Arabische wereld, maar vinden nu ook dichter bij huis plaats, waaronder Antwerpen en Amsterdam. Gelukkig bleef het vrijdag beperkt tot een handjevol demonstranten op de Dam in Amsterdam. Wij wijzen erop dat van de 1 miljoen moslims in Nederland er niet meer dan circa 200 moslims gedemonstreerd hebben, waarvan een deel zelfs uit België afkomstig was. Wij zijn verheugd te zien dat het overgrote deel van de moslims zich niet wijs laten maken door de provocaties die op hen afkomen.

Toch geven dergelijke ontwikkelingen reden tot zorg. De rellen in Antwerpen en de vreedzaam verlopen demonstraties in Amsterdam maken duidelijk dat er ook dicht bij huis jongeren zijn, die zich in dergelijke mate geschoffeerd voelen dat zij hun woede kenbaar willen maken, desnoods met geweld. Deze jongeren zijn veelal geboren en getogen in het Westen en grootgebracht met de vreedzaamheid en verdraagzaamheid die de islam belichaamt, maar die ook weerspiegeld wordt in normen en waarden binnen de Nederlandse samenleving. Het recht dat deze jongeren opeisen om te demonstreren is een grondrecht dat verankerd ligt in de Nederlandse grondwet.

Het geweld dat een aantal van deze jongeren bij dergelijke demonstraties laat zien, staat ons inziens haaks op de waarden van de islam en gaat in tegen alle vormen van redelijkheid. Er zijn legio voorbeelden te noemen van zaken die terecht de aandacht van moslims binnen Europa vragen.
Problemen als werkloosheid, schooluitval en het zeker stellen van een goede toekomst vragen om passende oplossingen.

De onvrede en woede als reactie op het uitkomen van de anti-islamfilm in de Verenigde Staten is te
begrijpen, maar het geweld dat met het uiten van die kritiek gepaard gaat is onacceptabel. Stichting Argan roept jongeren daarom op om zich te bezinnen en op een redelijke manier te reageren op de film, door het debat aan te gaan. Wij dienen ons te realiseren dat vrijheid van meningsuiting alleen vitaal kan blijven als ook de grootste tegenstanders datzelfde recht hebben. Het gebruik maken van geweld kan niet worden getolereerd. Als er op een beheerste wijze op dergelijke ontwikkelingen wordt gereageerd, zal dit de moslimgemeenschap in Nederland en daarbuiten ten goede komen. Stichting Argan zal de komende periode met jongeren in gesprek gaan over de actualiteiten en hun gevoelens naar aanleiding van de anti-islamfilm en de reacties die daarop zijn ontstaan in binnen- en buitenland.

Wij hopen terdege dat onze oproep ter harte wordt genomen.

Het bestuur van Stichting Argan.

Argan is een Amsterdams jongerencentrum dat door middel van onder meer debatten en workshops jongeren ondersteunt, stimuleert en activeert. Dit persbericht is met toestemming van het bestuur van Argan op Republiek Allochtonië geplaatst.

Lees ook over Argan:
Nederlandse Marokkanen in debat over politieke en economische ontwikkelingen in Marokko


Meer over anti-islamvideo, Argan, demonstraties, islamkritiek.

Delen:

Reacties


Louis Boumans - 22/09/2012 23:38

Godallahmachtig, mevrouw De Wit! Wat een zure reactie toch weer!

Ik lees: "Stichting Argan (...) onderschrijft [!] tegelijk dat dergelijke films vallen binnen het kader van de vrijheid van meningsuiting."

Nou, een vrijzinniger opvatting kun je toch niet verlangen. Ik hoor het Barack Obama of Martin Schulz (voorzitter Europarlement) nog niet zeggen.

Bernadette de Wit - 21/09/2012 13:23

Fas-ci-ne-rend, die moslimse manier van krom redeneren. Het is een gesloten denksysteem waarin de deelnemers in een kringetje van zelfbedrog blijven ronddraaien. Ik neem uit bovenstaand standpunt twee kenmerkende passages.
1) "Deze jongeren zijn veelal geboren en getogen in het Westen en grootgebracht met de vreedzaamheid en verdraagzaamheid die de islam belichaamt, maar die ook weerspiegeld wordt in normen en waarden binnen de Nederlandse samenleving. Het recht dat deze jongeren opeisen om te demonstreren is een grondrecht dat verankerd ligt in de Nederlandse grondwet."
Wonderlijk. Deze jongeren zijn geboren in het Westen, maar kennelijk in een islamitische subcultuur opgegroeid, want ze zijn volgens Argan niet grootgebracht met de seculiere waarden, maar met de islamitische. Argan doet hier trouwens wel heel makkelijk over, alsof het op hetzelfde neerkomt. Maar als het waar is dat de islam vreed- en verdraagzaamheid belichaamt en goed verenigbaar is met de westerse seculiere burgerrechten, hoe kan het dan dat zoveel moslims, ook de zwijgende meerderheid, zoveel moeite hebben met het feit dat deze film in vrijheid openbaar gemaakt kan worden? Waarom zijn dan zoveel moslims zo zwaar beledigd door deze film? Kennelijk zijn die waardensystemen (islam en westers) toch niet zo gelijkluidend. Argan gaat er daarnaast aan voorbij dat de minderheid van demonstranten zich unaniem op dezelfde islam beroept als waar Argan zelf en de zwijgende meerderheid in gelooft. Namelijk een godsdienst die als enige wil heersen (bijv. 2:139 en vele soortgelijke: Strijdt tegen hen tot er geen verzoeking meer is en de godsdienst alleen Allah toebehoort. Als zij ophouden dan geen vergelding meer, behalve tegen de onrechtplegers).
2) De tweede kenmerkende passage is wat dubbelzinniger:" Wij dienen ons te realiseren dat vrijheid van meningsuiting alleen vitaal kan blijven als ook de grootste tegenstanders datzelfde recht hebben."
Wat zegt Argan hier precies? Dat de grootste tegenstanders van de vrijheid van meningsuiting ook gebruik mogen maken van dat recht? In elk geval lees ik hier niet in de uitdaging die iedereen in het Westen heeft: dat je ook mensen die een tegengesteld standpunt hebben, of die jouw opvatting beledigen, recht op vrije meningsuiting hebben.
Als Argan het eerste bedoelt (ook tegenstanders van de vrijheid hebben rechjt op vrijheid), dan wil ik graag een antwoord op de vraag: en wat als door een succesvolle islamiseringsagenda de vrijheid van meningsuiting (nog verder) wordt ingeperkt door de tegenstanders? Is Argan dan tevreden? Of gelooft dit jongerencentrum oprecht in vrijheid en is ze bereid om deze oprecht te verdedigen, ook als het resultaat (de uiting) hen niet bevalt.