Ruim 40 aanbevelingen om mensenrechten in Nederland te verbeteren

In opinie op 12-05-2015 | 09:18

Het College voor de Rechten van de Mens stelt in haar vandaag verschenen jaarrapport dat mensenrechten in Nederland vaak op het tweede plan komen bij politiek lastige kwesties. Als voorbeeld noemt het college het bed-bad-broodakkoord over de afgewezen asielzoekers. Mensen hebben in beginsel altijd recht op bed, bad en brood zonder voorwaarden vooraf, vindt het college. In het rapport staat ook dat de overheid zich te vaak afzijdig houdt als er discriminerende uitlatingen zijn. Op de arbeidsmarkt gaat het vooral om discriminatie van migranten, bijvoorbeeld het weigeren van stages voor meisjes met een hoofddoek.

In het rapport doet het college 42 aanbevelingen op uiteenlopende terreinen om de mensenrechten te verbeteren. Hieronder de aanbevelingen. Voor de context en nadere toelichting verwijzen we naar het volledige jaarrapport Mensenrechten in Nederland 2014 van het College voor de Rechten van de Mens

 1. Bekrachtig de facultatieve protocollen bij verdragen die een individueel klachtrecht mogelijk maken.
 2. Neem concrete initiatieven voor het bevorderen van kennis bij gemeenten over de relevante mensenrechtennormen en hun consequenties voor het beleid in het sociale domein.
 3. Geef steevast een duidelijk signaal af dat discriminerende opmerkingen en racistische stereotyperingen onacceptabel zijn.
 4. Monitor de effectiviteit van gemeenten in het bestrijden van horecadiscriminatie. Indien de beschikbare bestuursrechtelijke maatregelen tegen horecadiscriminatie niet voldoende zijn, neem dan aanvullende maatregelen.
 5. Zorg dat stagecoördinatoren op scholen en werkgevers die stageplaatsen aanbieden zich bewust zijn van het recht op gelijke behandeling van meisjes die een hoofddoek dragen. Informeer stagecoördinatoren over de mogelijkheid discriminatie door stagebedrijven te melden. (Dit omdat één op de 5 studenten met een niet-westerse achter- grond heeft moeite een stageplaats te vinden. Verschillende bedrijven weigeren studenten die een hoofddoek dragen voor een stageplaats.)
 6. Wijzig artikel 49 Wet wapens en munitie en artikel 9 Opiumwet, zodat voorafgaande toetsing van de rechter-commissaris vereist is als op basis van deze artikelen noodzaak bestaat een woning te betreden en/of te doorzoeken.
 7. Draag er zorg voor dat personeel van de Dienst Justitiële Inrichtingen in extra beveiligde inrichtingen bij calamiteiten moet ingrijpen als dit nood- zakelijk is om de veiligheid of het leven van personeel én gedetineerden te beschermen.
 8. Garandeer dat de inbreuk op het recht op gezinsleven niet verder gaat dan strikt noodzakelijk.
 9. Draag zorg voor een NPM dat kan adviseren over wet- en regelgeving die alle situaties van vrijheidsbeneming betreffen, ook in andere sectoren dan strafrecht en jeugdbescherming, zoals de zorg.
 10. Zorg dat kinderen niet in een politiecel worden opgesloten, tenzij er zwaarwegende redenen zijn. Indien kinderen worden vastgehouden, plaats hen dan in een voorziening die voor kinderen geschikt is.
 11. Pas beleid en regelgeving ten aanzien van de opvang van mensen zonder verblijfspapieren aan in die zin dat onderdak, voedsel en kleding aan hen die hierin niet zelf kunnen voorzien, in beginsel zijn gegarandeerd.
 12. Breng het Nederlandse beleid in overeenstemming met het uitgangspunt van de Gezinsherenigingsrichtlijn van een welwillende houding ten aanzien van een aanvraag voor gezinshereniging. Garandeer dat de uitvoeringsorganisatie alle persoonlijke omstandigheden van een gezin in onderling verband weegt bij de beoordeling van een aanvraag voor gezinshereniging.
 13. Plaats asielzoekers niet standaard in grensdetentie. Beperk deze vrijheidsontnemende maatregel tot gevallen waarin er concrete aanwijzingen zijn voor gevaar voor de openbare orde of nationale veiligheid. Pas altijd een individuele belangenafweging toe. Implementeer artikel 8 lid 2 van de nieuwe Opvangrichtlijn in de nationale wetgeving.
 14. Breng het conceptwetsvoorstel tot aanpassing van de bewaarplicht telecommunicatiegegevens in overeenstemming met de internationale normen over privacybescherming.
 15. Voorzie bij een inbreuk op het telecommunicatiegeheim in alle gevallen in voorafgaande rechterlijke toetsing.
 16. Versterk het onafhankelijk toezicht op de inlichtingen- en veiligheidsdiensten door bij grootschalige dataonderschepping te voorzien in voorafgaande of versnelde – en bindende – rechtmatigheidscontrole door de Commissie van Toezicht betreffende de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (CTIVD). 
 17. Neem in de Wiv 2002 als voorwaarde voor samen- werking met een buitenlandse veiligheidsdienst op dat bij die dienst is voorzien in adequaat recht- matigheidstoezicht en leg in die wet expliciet vast wie bepaalt wanneer voldaan is aan de wettelijke afwegingscriteria voor samenwerking met andere landen.
 18. Verlaag de drempel om hulp te zoeken, onder meer door voorlichting, voor vrouwen met een afhankelijke verblijfsstatus die slachtoffer zijn van geweld en bied passende hulpverlening.
 19. Verlicht de bewijslast voor slachtoffers die moeten aantonen dat onttrekken aan huiselijk of eergerelateerd geweld niet mogelijk is. Zorg dat alle meisjes en vrouwen die slachtoffer zijn van geweld, ook meisjes en vrouwen zonder verblijfsvergunning, veilig aangifte kunnen doen en toegang hebben tot passende opvang en hulpverlening.
 20. Geef hoge prioriteit aan maatregelen om geweld tegen vrouwen en meisjes in Caribisch Nederland te bestrijden. Stel een concreet plan en tijdspad op voor spoedige toepassing van het Verdrag van Istanbul in Caribisch Nederland.
 21. Handhaaf de huidige wettelijke grens van verwaarloosbare risico’s en minimale bezwaren voor niet-therapeutisch medisch-wetenschappelijk onderzoek met kinderen onder de twaalf jaar en meerderjarige wilsonbekwamen.
 22. Bevorderdebewustwording van (aankomend) docenten en schoolleiders van de problemen waar LHBTI-jongeren mee te maken hebben en stel hen in staat de acceptatie van LHBTI-jongeren te bevorderen. Zorg ervoor dat zij dat doen vanuit het per- spectief van de mensenrechten.
 23. Onderzoek de specifieke problemen van kinderen met een intersekse-conditie in het licht van hun mensenrechten.
 24. Garandeer dat elke vervoersmaatschappij altijd mensen met een beperking kan meenemen, zodat deze zelfstandig met de bus kunnen reizen. Doe periodiek onderzoek naar de toegankelijkheid van bussen. Informeer gemeenten over de problemen die mensen ervaren bij flexibele bushaltes en dring erop aan die problemen te verhelpen en te voorkomen.
 25. Zorg dat gemeenten noodzakelijk leerlingenvervoer van kinderen met een beperking garanderen en dat zij kinderen en ouders betrekken bij de inrichting en toepassing van het vervoer in regels en beleid.
 26. Pas het Bouwbesluit dusdanig aan dat het 100 procent toegankelijkheid van openbare gebouwen garandeert en zorg voor voldoende toezicht op naleving van het Bouwbesluit.
 27. Voorzie in een voorafgaande rechterlijke toets bij het opleggen van maatregelen die een grote inbreuk maken op vrijheidsrechten, zoals het intrekken van het Nederlanderschap en het intrekken van reisdocumenten. Zorg ervoor dat de wet de gronden voor het treffen van deze maatregelen duidelijk definieert.
 28. Neem in het plan ter implementatie van het VN-verdrag inzake de rechten van personen met een handicap, autonomie van mensen met een beperking als een van de uitgangspunten voor te nemen maatregelen. Om goede bescherming te kunnen bieden is melding van slachtoffers van arbeidsuitbuiting bij CoMensha noodzakelijk. Te veel slachtoffers zijn daar echter niet bekend.
 29. Tref voortvarend maatregelen om te verzekeren dat mensen met een beperking zelfstandig kunnen wonen, reizen en openbare gebouwen kunnen betreden. Betrek hierbij mensen met een beperking en organisaties die hun belangen behartigen.
 30. Regel in de kieswet expliciet de voorzieningen die nodig zijn om mensen met een beperking in staat te stellen zelfstandig of waar nodig met hulp van anderen hun stem uit te brengen.
 31. Zorg ervoor dat instanties die een plicht hebben slachtoffers van uitbuiting te melden deze conse- quent naleven. Bevorder dat ook instanties die een dergelijke meldplicht niet hebben desondanks alle bij hen bekende mogelijke slachtoffers melden.
 32. Intensiveer de handhaving van het wettelijk verbod op discriminatie van vrouwen wegens zwangerschap.
 33. Garandeer laagdrempelige klachtenmogelijkheden voor cliënten en hun vertegenwoordigers om kwesties over zorg en bewoning aan te kaarten en op te lossen.
 34. Verzeker dat gemeenten de rechten van de mens als uitgangspunt en als toetssteen nemen bij beleid en toepassing van de Wmo.
 35. Vergroot de bewustwording onder scholen over de verplichtingen in de Wet passend onderwijs en de Wgbh/cz. Breng de oordelen van de Geschillencommissie passend onderwijs en het College onder hun aandacht.
 36. Zorg dat de beslissers over toelating van studenten goed op de hoogte zijn van de rechten en plichten uit de Wgbh/cz opdat bestaande stereotyperingen en andere vooroordelen geen kans krijgen op alle mbo-niveaus.
 37. Regel dat onderwijsinstellingen en beroeps- opleidingen belemmeringen voor studerende zwangere vrouwen en jonge moeders wegnemen.
 38. Geef het leren over en het oefenen met mensenrechten een vaste plek in het toekomstgerichte curriculum voor het onderwijs van 4 tot 18 jaar.
 39. Neem mensenrechteneducatie expliciet op bij de initiatieven ter versterking van burgerschap, in het bijzonder op de website ‘Burgerschap in de school’.
 40. Zet een interdepartementaal programma ‘mensen- rechteneducatie en training’ op dat erin voorziet dat beroepsgroepen, waaronder politiepersoneel, militairen en ambtenaren, mensenrechten kennen en toepassen in hun werk.
 41. Draag op korte termijn zorg voor een justitieel jeugdbeleid en (jeugd)strafwetgeving in overeen- stemming met het Kinderrechtenverdrag.
 42. Stel zo spoedig mogelijk vast wat het sociaal minimum is op de drie eilanden. Neem alle passende maatregelen om te verzekeren dat ten minste de minimum levensstandaard van de bewoners van Caribisch Nederland is gegarandeerd.
   

Meer over mensenrechten op Republiek Allochtonie hier

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  


Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!   

 

 


Meer over asiel, college voor de rechten van de mens, discriminatie, jaarrapport, mensenrechten.

Delen: