Turkse arbeidersorganisaties kritisch bij bezoek Gül

In opinie op 18-04-2012 | 21:48

De Turkse arbeidersverenigingen HTIB en DIDF hebben het bezoek van de Turkse president Gül aangegrepen om een kritisch geluid te laten horen.

De HTIB beklaagt zich in een open brief aan Gül vooral over de ongelijke behandeling van Turkse belangenorgansiaties door de Turkse hoofdconsul. De DIDF vraagt in een persbericht vooral de aandacht voor de mensenrechtensituatie in Turkije.

Hieronder achtereenvolgens het persbericht van DIDF en de open brief van de HTIB.

Persbericht DIDF

"In de regeerperiode van AKP verdubbelde het totaal aantal gevangenen. Volgens de informatie van mensenrechtenorganisaties zitten elfduizend mensen in de Turkse gevangenissen wegens hun politieke overtuiging. In de meeste gevallen zijn het de politici, vakbondsbestuurders, studenten, milieuactivisten en vertegenwoordigers van andere maatschappelijke organisaties die de regering bekritiseren en zich inzetten voor democratische rechten en vrijheden. Het Koerdische volk en haar vertegenwoordigers worden door deze repressie in het bijzonder getroffen. Duizenden volksvertegenwoordigers, gemeenteraadsleden, burgemeesters, journalisten, intellectuelen en functionarissen van de Partij voor Vrede en Democratie (BDP) bevinden zicht momenteel in de gevangenis. Kort voor de jaarwisseling werden 34 Koerdische boeren aan de Irakese grens gedood tijdens de luchtaanvallen van de Turkse luchtmacht.

Door de economische groei wordt Turkije ook ’China van Europa’ genoemd. Dat deze economische groei door steeds groter wordende sociale onrechtvaardigheid en het verder snijden in werknemersrechten wordt bereikt, wordt al te vaak verzwegen. Sinds het aantreden van AKP gingen de reële lonen in Turkije met 20 procent omlaag. De buitenlandse schuld steeg 2,5 keer. Jaarlijks sterven 1100 mensen bij bedrijfsongevallen. De vakbondsrechten worden verder beperkt. Werknemers die zich aansluiten bij een vakbond worden ontslagen. Wie zich inzet voor betere werkomstandigheden en meer vakbondsrechten, wordt geconfronteerd met politieterreur.

In Turkije zitten momenteel meer dan honderd journalisten achter de tralies. Volgens de Turkse regering en president Gül, zouden ze allemaal ’terroristen of gewone misdadigers’ zijn die niet wegens hun journalistieke activiteiten in de gevangenis zouden zitten.

Ook op het gebied van vrijheid van geloof is Turkije mijlen verder van de normen van een democratische rechtsstaat. Religieuze gemeenschappen zoals de Alevieten die niet tot de Soennitische hoofdstroom van de Islam behoren, moeten nog steeds op hun rechten wachten. Ze worden zowel juridisch als maatschappelijk gediscrimineerd. Ook anders gelovigen zoals de Armeniërs en andere minderheden, de dienstweigeraars, homoseksuelen, transseksuelen en personen die behoren tot nationale minderheden, worden constant gediscrimineerd, uitgesloten en vervolgd.

Turkse regering bemoeit zich ook met de migranten afkomstig uit Turkije die in Nederland en andere Europese landen wonen. Al jaren wordt op nationale- en geloofsgevoelens van deze mensen ingespeeld om ze aan zich te binden en ze in te zetten voor eigen politieke en economische doelen. Turkije ziet de migranten afkomstig uit Turkije als een kip die gouden eieren legt. Vele jongeren moeten bijv. 10.000 Euro betalen om af te komen van hun militaire diensplicht. O.a. deze houding van de Turkse regering belemmert de daadwerkelijke integratie van deze migranten.

Wij roepen de Nederlandse regering op om niet alleen de voorkeur te geven aan de economische belangen. De mensenrechtenschendingen in Turkije dienen ook op de agenda te komen. De Nederlandse media, journalisten en politici behoren een kritische relatie met Turkije aan te gaan.

Open brief HTIB

"Geachte President,

Allereerst willen wij u welkom heten in ons nieuwe land.
Wij zijn verheugd dat u Nederland komt bezoeken in het kader van de viering van de Turks-Nederlandse bilaterale 400 jarige handels en diplomatieke betrekkingen.
Wij ondersteunen van harte uw wens om de vriendschapsbanden met Turkije aan te halen en de bilaterale betrekkingen te versterken.
Geachte president,
Met uw toestemming wil ik graag HTIB, de vereniging waarvan ik thans voorzitter ben aan u voorstellen; HTIB ( Turkse Arbeidersvereniging Nederland) is in 1974 door een aantal bewogen Turkse arbeiders opgericht en strijdt sedertdien voor gelijke rechten voor Turkse arbeiders in Nederland. Onze activiteiten zijn te groot omin deze brief allemaal te benoemen, echter om u een beeld te geven willen wij een korte toelichting geven. In de afgelopen 38 jaren heeft HTIB zich bij nagenoeg elke discussie en geschil betrokken met betrekking tot de positieverbetering van Turkse migranten in Nederland.

Geachte president,
Wij kennen en waarderen u als een voorstander van pluriforme democratie waarin u diversiteit van volkeren als een verrijking beschouwd. Uit uw monde hebben wij herhaaldelijk de slogan mogen horen dat diversiteit ons rijkdom is.

Helaas moeten wij echter constateren dat uw hoofdconsul in Nederland, de heer Uğur Doğan door een geheel andere handelswijze aan te nemen ons heeft gedesillusioneerd. Een voorbeeld hiervan is het feit dat uw hoofdconsul onze vereniging HTIB heeft buitengesloten van de voorbereiding van de viering van de Turks-Nederlandse bilaterale 400 jarige handels en diplomatieke betrekkingen. Nog een stap verdergaand heeft hij nagenoeg geen enkele linkse,liberale of democratische belangenvereniging uitgenodigd voor deelname aan de vergadering die bij uw komst gehouden zou worden. Wij voelen de plicht deze uitsluiting aan u mede te delen en geven te kennen dat wij ons niet zullen neerleggen bij deze behandeling van de hoofdconsul.

Ons verzoek aan u is om een einde te maken aan deze uitsluiting en te bewerkstelligen dat, ongeacht de politieke achtergrond, er een gelijke benadering en behandeling plaatsvindt van belangenorganisaties die als grondslag de belangenbehartiging van Turkse migranten in Nederland hebben. Mocht u dit nalaten, dan zal uw kritiek op de groeiende xenofobie en islamfobie in Europa door niemand serieus genomen te worden.

In het verlengde hiervan willen wij u meegeven dat wij uw recente positieve opstelling met betrekking tot de positieverbetering van de christelijke minderheden in Turkije toejuichen. Wij zien dit als een goed begin aan een lange weg van nog te verrichten hervormingen. Immers indien Koerden, Suryoyos en menig andere minderheden in Turkije in de rechtsongelijke positie blijven kan Turkije niet als een volwaardig democratisch land worden beschouwd. Dit zal koren op de molen zijn van xenofobe politici zoals Wilders.

In de hoop dat onze verwachtingen in de in aanmaak zijnde nieuwe Turkse grondwet zullen worden verankerd en wensende dat Turkije haar plaats in de mondiale arena als een verlicht, pluriforme,multiculturele en democratische rechtsstaat zal innemen.

Hoogachtend,
Mustafa Ayrancı ( Voorzitter)
Turkse Arbeidersvereniging Nederland (HTİB)"

Links:

Turken als lichtend voorbeeld tolerantieMeer over didf, guul, htib, mensenrechten, migrantenorganisaties, open brief, turkije, zelforganisaties.

Delen: