Zembla zonder ontploffende spinnen – Deel 1 over uitzending over Wilders (Martijn de Koning)

In opinie door Martijn de Koning op 05-05-2010 | 14:06

Een uitzending van Zembla over de PVV van Geert Wilders zorgde voor veel ophef. De makers werden beschudigd van nazi-praktijken, manipulatie en misleiding.
Martijn de Koning schreef er een blog over.

Zembla Er is veel te doen over de uitzending van Zembla. Een bloemlezing: Leni Riefenstahl technieken, linkse omroepmisbruikende makers, taboedoorbrekend, olie op het vuur, journalistiek dieptepunt, adequaat, ontevreden, leugenachtig, nazi-hitserij, linkse journalistiek in overdrive, tunnelvisie, zeperd, dom en smakeloos en manipulatieve leugenachtigheid en misleiding van links! Zembla hanteerde methoden die we terug kunnen vinden in films als Fitna en Der Ewige Jude om duidelijk te maken hoe Geert Wilders de angst voor islam exploiteert en wat hem dat oplevert. Laten we nu deze Wilders docu eens strippen van alle ongein en focussen op twee zaken: zijn uitlatingen in de docu en de uitspraken van deskundigen.
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Moslims kunnen de teksten in de Koran die eeuwig gelden voor alle moslims, ook vandaag de dag nog beschouwen als een license to kill. Wat zou ik trots zijn als de Nederlandse Tweede Kamer een keer zou zeggen we wachten niet af en we gaan die zieke ideologie, die foute godsdienst de Islam en dat boek de Koran wat oproept om verschrikkelijke dingen te doen met mensen, met christenen, met Joden, met vrouwen met noem maar op, ‘t staat er allemaal letterlijk in, we gaan er voor zorgen dat dat niet meer in de hoofden van de mensen komt en ook niet meer in de moskee wordt voorgelezen door iemand, een imam die zegt dat het ook nog de waarheid en het ware woord van God is. Als we dat nou eens zouden voorkomen, dan zou Nederland er toch zo veel beter uitzien.

Let goed op wat Wilders hier zegt. Allereerst interpreteert hij de Koran als een license to kill. De Koran zou moslims een vrijbrief geven om te moorden. Nou is het zonder meer waar dat de Koran diverse citaten bevat die uitgelegd kunnen worden als een oproep tot geweld of op z’n minst denigrerend zijn ten opzichte van ongelovigen. Dat gebeurt echter vrijwel altijd in een context van oorlog en strijd en op het moment dat de strijd luwt aan de kant van de ongelovigen dienen ook moslims hun strijd te staken. Prof. Leemhuis die een gezaghebbende vertaling heeft gemaakt van de Koran stelt het volgende:

Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Stem    “Maakt voorbereiding tegen hen met wat gij kunt aan kracht en paardenvolk. Om daarmee te terroriseren. Te terroriseren Allah’s vijand en uw vijand. ”

Voiceover    Bij dit citaat gaat het erover wat je moet doen als je bondgenoten je verraden. Maar Wilders laat de zin weg die daar direct op volgt.
Leemhuis    “En als zij geneigd zijn tot vrede, wees daar dan ook toe geneigd…”
[titel in beeld]    F. Leemhuis, arabist/islamoloog
Leemhuis    Als ze dan geneigd zijn tot vrede, moet je dus vooral niet doorgaan. Nou dat is dus precies het omgekeerde van wat er gesuggereerd wordt in Fitna.

[tekst in beeld]    Bron: Muntzvandewint.com
Wilders    In 1 vers staat het woord terroriseren.
Int.    ja
Wilders    ja dat zie je in anderen niet maar dat is het Arabische woord [toerhibor] en dat zie je ook als dat wordt gereciteerd, dat betekent echt terroriseren.

Leemhuis    Terrorisme is een modern begrip wat niet voor het begin van de 19e eeuw zich voordoet. Staat er ook niet. Er staat gewoon vrees aanjagen. En verder niks.

[tekst in beeld]    Koran Soera 47, vers 4
Stem    ”Wanneer gij dus een ontmoeting hebt met hen die ongelovig zijn, houwt dan in op de nekken. En wanneer gij onder hen een bloedbad hebt aangericht, bindt hen dan in boeien. ”

Leemhuis    “Wanneer jullie hen die ongelovig zijn, in de strijd ontmoeten” , dat wordt ook even weggelaten dat het gaat over in de strijd ontmoeten, dus wanneer je met ze vecht, slaat hen dan dood. ”Maar wanneer jullie dan de overhand over hen verkregen hebben, boeit hen dan stevig vast. Hetzij om hen later als gunst vrij te laten, hetzij om hen los te laten kopen wanneer de lasten van de oorlog zijn afgelegd. Zo is het.”.
Int.    Dit is oorlogsrecht. Dit gaat niet over ongelovigen op straat.
Leemhuis    nee. Nee ook hier weer is precies hetzelfde het geval. Wat lijkt een uitnodiging tot ongelimiteerd geweld te zijn, als je de context er helemaal bij neemt, dan is het precies het omgekeerde. Geweld, wanneer er gevochten wordt, maar o wee je bent fout als je geweld gebruikt wanneer er niet meer gevochten wordt.

[tekst in beeld]    Koran, Soera 4, vers 56
Stem    ”Zij die ongelovig zijn in onze tekenen zullen wij in een vuur laten braden en telkens als hun huid gaar gebakken is vervangen wij die door andere huid opdat zij de bestraffing proeven, Allah is machtig en wijs.”
Leemhuis    Dat vers gaat over wat er met de ongelovigen gebeurt als zij gestorven zijn en in de hel zijn.
Int.    En het gaat niet over wat je moet doen met ongelovigen.
Leemhuis    Nee, dat helemaal niet.
Int.    Dit, dit is een beeld van de hel.
Leemhuis    De context is hier echt overduidelijk, in het hele verset, het gaat echt om een beschrijving van wat zich afspeelt na de dood van mensen die ongelovig zijn geweest.

Voiceover    En zo maakt Leemhuis gehakt van alle Koran citaten uit Fitna. Met zo’n kinderlijk gemak dat je je afvraagt wat Wilders heeft bezield.
Leemhuis    Of hij heeft ‘m niet gelezen en heeft aan iemand gevraagd, wil je mij een paar vreselijke passages uit de Koran bedenken of opschrijven. Of hij heeft ‘m wel gelezen en dan heeft ie er niets van begrepen.

Int.    De Koran wordt gezien als het woord van God en dan is er toch ook wel het gevaar dat niet alleen mensen als Wilders maar ook heel veel moslims de koran verkeerd interpreteren en ook dus zelf daar ook een legitimering in zien voor geweld?
Leemhuis    ja. Door stukken uit hun verband te halen kun je tot verkeerde conclusies komen, dat is inderdaad mogelijk. Maar dat is, dat weten we maar al te goed, dat is bij de meeste heilige geschriften kan dat.

De offensieve jihad is door vooraanstaande islamgeleerden als Qaradawi tot overbodig verklaard en de defensieve jihad met zoveel voorwaarden omkleed dat het aardig vergelijkbaar is met de rechtvaardige oorlogstheorie van Augustinus en Thomas van Aquino; het is deels gericht op een beteugeling met betrekking tot oorlog zoals ook Hugo de Groot heeft bepleit. Iemand als Bin Laden heeft echter de jihad-doctrine zo ver opgerekt dat er nauwelijks nog mensen zijn die in zijn optiek geen oorlogszuchtige ongelovigen zijn. Het gaat juist deels om die interne spanningen over de interpretatie van de Koran die het gedrag van sommige moslims mede-bepalen. Het is volkomen, maar dan ook volkomen onzinnig, om de Koran te analyseren (laat staan zelf te interpreteren) om iets van het gedrag van moslims te kunnen begrijpen. Mijn analyse van Fitna toont aan dat Leemhuis nog vriendelijk is over Wilders.

Voorts wil Wilders verder gaan dan het verbieden van de Koran. Hij wil voorkomen dat de Koran in de hoofden van mensen komt; met andere woorden het (ongeuite) gedachtengoed van mensen controleren. Zijn anti-islam boodschap is daarom zonder meer totalitair te noemen.
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Dat is een minister onwaardig. Daarmee maakt hij zich in feite een politieke handlanger van Mohammed [Boujeri] door mee te werken aan een klimaat van haat en van woede tegen de PVV.

Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA
Dat was een reactie op een aanval van minister Van der Laan en van D66 leider Pechtold op Wilders. Die kwalificatie mag een ieder voor zichzelf op waarde schatten.

Iedereen past zich aan onze dominante cultuur aan. Wie dat niet doet, is hier over twintig jaar niet meer. Die wordt het land uitgezet

Ook hier zien we een totalitair trekje. Iedereen, (dus ook niet-moslims?), past zich aan de dominante cultuur. Een inkoppertje is natuurlijk dat we door toenemende individualisering en fragmentering van de maatschappij nauwelijks nog kunnen spreken over dominante cultuur. Waarschijnlijk bedoelt Wilders hier zijn idee van de Nederlandse/Westerse cultuur die superieur zou zijn ten opzichte van de islam en doelt hij in het bijzonder op emancipatie van de vrouw, seksuele vrijheid en vrijheid van meningsuiting. Dat is echter vooral anti-islam gericht. U zult Wilders zelden of nooit kamervragen horen stellen over de behandeling van homo’s of vrouwen door christenen of anderen. Wilders’ idee van dominante cultuur is er één die anti-islam is, een cultuur die gezuiverd is van islam. Wilders stelling dat hij zich alleen op islam richt en niet op moslims is onzinnig. Wanneer we kijken naar zijn recente verkiezingsprogramma zien we bijvoorbeeld dat hij de migratie uit moslimlanden onmogelijk wil maken en dat hij niet alleen criminelen wil strippen van hun Nederlandse nationaliteit en uitzetten, maar ook werkeloze vreemdelingen: ‘werken of wegwezen’. Dat hij zich ook op moslims richt blijkt ook uit de volgende quote:
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Over twintig jaar zitten ze overal.(..) we verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet en niemand doet er iets aan

Hier is de volledige quote:
‘Nederland verkocht aan islam’ – DePers.nl

U had het net over demografische ontwikkelingen die niet de goede kant op gaan. Wat bedoelt u?
“Autochtonen planten zich minder snel voort dan allochtonen. Nu zitten allochtonen, overwegend moslims, voornamelijk in de grote steden. Over twintig jaar zitten ze overal, van Apeldoorn tot Emmen en van Weert tot Middelburg. We verkopen ons land aan de duivel die Mohammed heet, en niemand doet er iets aan.”

In mijn stuk Muslim Demographics ben ik al eerder ingegaan op het spookbeeld van de demografische tsunami.  Kern is dat de huwelijksvruchtbaarheidscijfers onder Turken en Marokkanen weliswaar hoger liggen dan die onder autochtonen; maar waar deze in de laatste groep gestegen zijn, dalen ze juist onder Turken en Marokkanen. In de uitzending werd daarover het volgende gezegd:
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

R. Bijl, Sociaal Cultureel Planbureau
Bijl    Iedereen heeft natuurlijk het idee van nou die, de de Turkse en Marokkaanse gezinnen, veel kinderen, 4, 5 kinderen. Dat was in het begin wel he toen ze hier kwamen, 20, 30 jaar geleden maar op dit moment is het zelfs zo dat juist bij de jongere Marokkanen en Turken de vrouwen, de meisjes hebben, krijgen net zo veel kinderen gemiddeld en op net zo late leeftijd als de Nederlandse vrouwen. Dus je ziet gewoon het, die gezinnen zijn net zo groot of net zo klein net zo he, als Nederlandse gezinnen. Dus die groei die neemt gewoon, neemt gewoon af.
Int.    En de immigratie?
Bijl    De immigratie stelt niet zo veel meer voor. Kijk de, de grenzen zijn behoorlijk dicht he, de arbeidsmarkt is, de regels zijn erg sterk, streng. Je komt niet zo maar als iemand vanuit het buitenland die in Nederland wil werken kom je niet zo makkelijk Nederland meer binnen.

[tekst in beeld]    Nederlandse bevolking 2010.
Voiceover    Er zijn geen cijfers over het aantal Moslims in Nederland. Maar als je kijkt naar Turken en Marokkanen dan vormen die nu 4,4 procent van de bevolking. Over 15 jaar is dat 4,9 procent. Hun aandeel stijgt met een half procent. Is dat wat je noemt een tsunami?

Bijl    Ze zijn wel moslim zal ik maar zeggen, van geboorte, van huis uit. Maar veel, steeds minder bezoeken ze de moskee en voelen zich ja laten we zeggen betrokken bij het, bij het geloof. Dus dat, dat is afgelopen jaren…
Int.    Dus de gelovigheid van moslims neemt af als het ware.
Bijl    ja, ja. En dat heeft bijvoorbeeld te maken en dat is, in feite is dat dus niet anders dan dat je bij de Nederlanders, de autochtone Nederlanders ziet de afgelopen jaren, mensen raken steeds beter opgeleid. Dat geldt ook voor de Turken en Marokkanen. Hoger opgeleid en dat betekent dat, dat gaat eigenlijk altijd gepaard met ja minder betrokkenheid bij de godsdienst, bij de religie en dus minder ja minder die, die betrokkenheid van elke week naar de moskee gaan.

Een CBS schatting van het aantal moslims in Nederland is HIER terug te vinden (de cijfers liggen hoger dan Zembla laat zien). Dergelijke cijfers blijven echter in hoge mate speculatief. De retoriek over de demografische overname door moslims heeft nog een ander probleem: demografisch determinisme. De demografische veranderingen zouden de toekomst van Nederland bezegelen. Diversiteit onder bevolking is echter niet hetzelfde als diversiteit in opvattingen en waarden. Religiositeit, opvattingen en waarden liggen niet in ons DNA besloten. Religiositeit, secularisme worden al naar gelang tijd en plaats gevormd, verworpen, aangepast, ge-uit of juist privé gehouden; autochtone voorouders hebben is geen garantie voor het hebben van Verlichtings-idealen en het hebben van Moslim migranten als voorouders is geen garantie voor religiositeit. Demografisch determinisme maakt van dat soort zaken biologische aangelegenheden en grenst daarom bijna aan racisme.

De uitspraak dat moslim minder religieus zouden zijn is overigens vooral gebaseerd op hun moskeebezoek en deelname aan de Ramadan. Dat is een, (net als bij christenen in relatie tot kerkbezoek e.d.) een wat beperkte definitie van religiositeit. Maar feit blijft dat het moskeebezoek daalt én dat de tweede generatie zich in grotere mate omschrijft als niet (langer) religieus. Overigens vervalt ook dat type onderzoek in de tegenstelling moslims – NL. Wilders’ beeld van de tsunami van moslims heeft in zijn retoriek eveneens een directe relatie tot de toestand van Europa:
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Wilders    Europa kan best wel eens op zijn weg zijn naar de vernietiging. Het Europa dat u kent als toerist staat op het punt in te storten. We maken ingrijpende veranderingen mee die het lot van Europa voorgoed zullen veranderen. Het kan ons continent wel eens storten in, zoals Reagan het ooit noemde duizend jaar duisternis. De overname van Europa hoort bij de wereldwijde strijd van de islam voor de wereldheerschappij.
[titel in beeld]    Geert Wilders warning to America
Voiceover    Hier is hij bij de militant rechtse Florida security council. De oorlogsmuziek en de enge beelden zijn door de Amerikanen zelf later toegevoegd.
[ondertiteling]    [vervolg fragment]
Wilders    Het hoogste genot in de islam is doden en gedood worden.
[ondertiteling]    [fragment Wilders, Florida maart 2009]
Wilders    Geef toe dat de islam geen godsdienst is. Geef toe dat de islam een totalitaire ideologie is.
[ondertiteling]    [fragment Wilders,  Orlando, oktober 2009]
Wilders    Onze gezamenlijke vijand is de islamitische ideologie en al die moslims die die aanhangen.

Wilders    We moeten het offensief inzetten. We moeten terug gaan vechten.

[ondertiteling]    [fragment Rome, februari 2009]
Wilders    Was het maar een conventionele oorlog. Als ze in een oorlog ons land binnenvielen, zou iedereen zien wat er gebeurde en terugvechten.
[ondertiteling]    [fragment New York, februari 2009]
Wilders    Was ‘t maar een conventionele oorlog, dan zou je een leger zien en tanks. Iedereen zou weten: we moeten ons verdedigen.
[ondertiteling]    [fragment Los Angeles, oktober 2008]
Wilders    Was ‘t maar conventioneel. Dan zou men de vijand zien en die bestrijden. Maar het is niet zo. Het gaat door middel van demografie en immigratie en door de slappe houding van de elite.
Wilders    Ga in de aanval, zelfs als u daar soms harder voor moet zijn dan anders.

De anti-semitisme organisatie Anti Defamation League (ADL) heeft Wilders sterk veroordeeld voor deze opmerkingen in Florida. En niet voor niets. Het is oorlogsretoriek die hij hier gebruikt. Het is een ritualistische retoriek waarin hij bepaalde logische en gezond verstand veronderstellingen gebruikt (de openlijke vijand, de islam als dreiging met als voorbeeld de aanslagen) die zijn argumenten voorspelbaar maken en tevens een zekere geloofwaardigheid geven. Het schept een zodanige emotionele toestand dat mensen vinden dat zijn boodschap moeilijk te weerleggen is omdat het ‘nu eenmaal zo is’. Op die manier schept hij een beeld van de wereld die eigenlijk niet aangevallen wordt, maar juist versterkt wordt doordat mensen voortdurend stellen: ‘ja, maar we moeten natuurlijk ook niet ontkennen dat er reële problemen met migrantenjongeren zijn’. Dan wordt er,naast terreuraanslagen, voornamelijk gedoeld op criminaliteit en overlast van Marokkaans-Nederlandse jongeren:
Wilders, profeet van de angst: ZEMBLA

Int.    Maar dit is wel een echt probleem. Marokkaanse hangjongeren in de steden vormen af en toe een plaag van jewelste. Ze zijn vaak ongemanierd en vaak vertonen ze crimineel gedrag.

Bijl    In cijfers zijn ze ongeveer voor de autochtone Nederlanders, d’r komt zoiets, jaarlijks zo 1, anderhalf procent als verdachte komt die bij de politie. Eh, bij bijvoorbeeld bij de Marokkanen is dat iets van 6, 6 en half procent. Van die Marokkaanse groep, dus dat is echt iets van 4, 5 keer zoveel. Die in contact komt, in aanraking komt en verdacht is van een of ander misdrijf. Nou dat is…
Int.    En Turken bijvoorbeeld?
Bijl    Turken ligt dat een tikkeltje lager, is dat zo rond de 4, 4 en half procent. Dus dat is ook nog hoger maar toch lager dan de Marokkanen. Dus er zit ook binnen die groep van, van allochtonen zitten grote verschillen in.

[titel in beeld]    F. Bovenkerk, criminoloog
Bovenkerk    Er zijn veel Marokkaanse jongens die heel snel zich de Hollandse gedragsstandaarden en waarden en normen hebben eigen gemaakt. Maar hun sociale positie groeit niet mee daar naartoe. En die spanning levert een hoge criminaliteit op.
Int.    Ja de frustratie, dat het niet lukt. Want dan doe ik het we op een andere manier.

Voiceover    Tegelijkertijd blijkt dat Marokkaanse jongeren het juist heel goed doen op school.
Bijl    Je ziet een enorme toename ook van, van Marokkaanse jongeren ook in het hoger onderwijs. HBO, universiteit en dat is echt heel opvallend.
Bovenkerk    Ze noemen het ook wel eens de integratie paradox he. De best geïntegreerde groep, die .. ja.. vertonen een tijd lang de hoogste criminaliteit.
Int.    Mm. Een tijd lang.
Bovenkerk    ja, ja want het gaat allemaal weer over natuurlijk. Dat is een kwestie van generaties, dat dooft uit.
Int.    ja?
Bovenkerk    ja.

Bijl    Dan hebben we het dus inderdaad over die, laten we zeggen die tien procent van, van die jongeren en die andere 90 procent doet het we heel goed he, die, die is wel goed bezig om een, een plek in de Nederlandse samenleving te vinden.

[fragment film]
[ondertiteling]    Houd de dief.

Int.    Wat voor rol speelt islam daarin?
Bijl    Ja, volgens mij niet veel. Ik bedoel, goed, ook de islam is geen godsdienst die het, die een vrijbrief heeft of geeft voor crimineel gedrag. Dus ja die godsdienst doet er helemaal niet toe.

[fragment Tweede Kamer]
Wilders    Het is geen toeval, dat allemaal die Marokkaanse jongeren, tuig, dat is het gewoon, dat bent u toch met mij eens, die keer op keer opnieuw het land verzieken. Homo’s in elkaar slaan. Die doen dat weliswaar niet met de Koran in hun hand maar die komen we uit een cultuur waar dat wordt gedoogd. Waar het wordt geleerd. Waar dat boek in de kast staat, de Koran en waar over dat boek wordt gesproken op vrijdag in de moskee, waar het onderdeel van uit maakt.

De tussenvoegingen die Wilders maakt zoals ‘dat is het gewoon’ en ‘dat bent u toch met mij eens’ appelleren aan dat gevoel van gezond verstand die zo noodzakelijk is om retoriek overtuigend te maken.

In Deel 2 zal ik daar verder op ingaan. Deze verschijnt over een week.

Deze blog is geschreven door Martijn de koning en eerder verschen op zijn weblog Closer. Met toestemming van Martijn de Koning is de blog ook op de Republiek Allochtonie geplaatst.


Meer over geert wilders, martijn de koning, pvv, zembla.

Delen: