Zijlstra, kom liever met oplossingen dan angsten aan te wakkeren

In opinie door Leo Lucassen op 22-06-2015 | 12:42

Het is mooi dat VVD-fractievoorzitter Zijlstra een einde wil maken aan onmenselijke taferelen op de Middellandse Zee, maar dan zal hij met echt liberale oplossingen moeten komen in plaats van bestaande angsten verder aan te wakkeren.

Dat betoogt Leo Lucassen.

In zijn opiniestuk in de NRC van 17 juni legt de fractieleider van de VVD, Halbe Zijlstra, opnieuw uit waarom de VVD vindt dat er geen asielzoekers meer in Europa, en daarmee Nederland, toegelaten moeten worden. Hij noemt twee belangrijke argumenten. Ten eerste is dit een humane maatregel, omdat we daarmee de dramatische taferelen op de Middellandse Zee voorkomen en de gewetenloze smokkelaars het brood uit de mond stoten. Daarnaast zou het aantal asielzoekers dusdanig groot zijn dat Europa, en Nederland, er onder dreigt te bezwijken. We worden ‘overspoeld’ en dit leidt tot ontwrichting van onze samenleving. Bovendien zet de migratiecrisis de bijl aan de wortels van de Europese Unie, nu landen als Frankrijk en Engeland de interne grenzen dreigen te sluiten. De oplossing, zoals al eerder door het VVD kamerlid Malik Azmani gelanceerd, is opvang in de eigen regio. Dat zou de prikkel om naar Europa te komen wegnemen en hun een veilige haven bieden. Probleem opgelost.

Afgezien van het punt dat we Europa helemaal niet af kunnen sluiten en dat een dergelijk beleid indruist tegen internationale vluchtelingenverdragen, valt op dat Zijlstra zich bedient apocalyptische beelden die ten onrechte de indruk wekken dat we met z’n allen regelrecht op een catastrofe aankoersen. Een beeld dat nauwelijks afwijkt van hetgeen de PVV ons al jaren voorhoudt, alleen ontbreken de Moslims in de VVD variant.

Is het dan werkelijk zo erg? Laten we eerst eens nuchter naar de aantallen kijken. In tegenstelling tot Zijlstra’s betoog, dat is doordrenkt van watertaal als ‘stromen’ en ‘overspoelen’, is het aantal mensen dat in Nederland asiel aanvraagt tamelijk bescheiden. In de eerste vijf maanden van dit jaar zelfs 36% lager dan in dezelfde periode in 2014. Op grond van IND-cijfers komen we voor 2014 op zo’n 24.000 eerste asielaanvragen en we moeten nog maar afwachten of we daar dit jaar bovenuit komen. Voor de goede orde, we hebben het dus over anderhalf promille (0,15%) op de totale Nederlandse bevolking. Als we die evenredig zouden verdelen, betekent dit voor het dorp waar ik geboren ben, Meijel, 9 personen erbij. Zouden die werkelijk in staat zijn het leven van de andere 6000 te ontwrichten? In de jaren negentig lagen die aantallen bijna twee keer zo hoog, met een uitschieter van boven de 50.000 in 1995, en ik kan me niet herinneren dat Nederland toen ten onder is gegaan. Voor Europa zijn die verhoudingen vergelijkbaar. In 2014 arriveerden er 432.000 asielzoekers. Dat zijn een hoop mensen, maar op de totale bevolking van het rijke deel van Europa (300 miljoen inwoners) opnieuw, anderhalf promille.

Laten we vervolgens het idee van opvang in de eigen regio eens onder de loep nemen. Halbe Zijlstra zou eigenlijk heel tevreden moeten zijn, want het overgrote deel van de vluchtelingen in het Midden-Oosten (van Irak tot Yemen), zo’n 95%, wordt al in de regio, vaak zelfs in het eigen land, opgevangen. Verreweg de meesten kiezen daar zelf voor, omdat ze hopen snel weer terug naar huis en haard te kunnen keren. Of daar blijven overigens zo’n veilige optie is, valt te betwijfelen. Ik neem althans niet aan dat Zijlstra dat wil volhouden voor de honderdduizenden Syriërs die het afgelopen jaar naar het door IS geteisterde Irak zijn gevlucht. En als er al over ‘ontwrichting’ gesproken kan worden, dan is het wel hier. Zo zijn de afgelopen paar jaar meer dan één miljoen Syriërs naar Libanon gevlucht, waar ze inmiddels een kwart van de totale bevolking uitmaken. Dat is nog eens andere koek.

Dat Europese landen dit probleem niet op kunnen, of willen, lossen, lijkt voor een belangrijk deel ingegeven door angst voor populistisch rechts, van Pegida tot Front National, PVV en UKIP. Want dat het rijkste deel van de wereld geen opvang zou kunnen bieden aan een relatief kleine groep vluchtelingen, wil er bij mij niet in. Het continent heeft voorwaar wel voor hetere vuren gestaan, zoals de vele miljoenen vluchtelingen en displaced persons na de Tweede Wereldoorlog, toen Europa bovendien grotendeels in puin lag.

Daar komt nog bij dat veel van die asielzoekers een positieve bijdrage kunnen leveren aan de welvaart van het snel vergrijzende en demografisch krimpende Europa. Want de meesten van die 5% die wel onze kant op komen zijn doorgaans de beter opgeleiden, met initiatief en doorzettingsvermogen. Precies het soort kwaliteiten waar de VVD zo dol op is. Tot slot lijkt iedereen wel vergeten dat een groot deel van de politieke problemen in het Midden Oosten (Afghanistan, Irak, Syrië) en Noord-Afrika (Libië) grotendeels zijn veroorzaakt, of in iedere geval verergerd, door ons eigen toedoen. Zo heeft de VVD (en veel andere partijen) de VS door dik en dun gesteund bij de vele militaire interventies in deze regio.

Kortom, het is mooi dat Zijlstra een einde wil maken aan de onmenselijke taferelen, maar dan zal hij met echt liberale oplossingen moeten komen in plaats van bestaande angsten verder aan te wakkeren.

Leo Lucassen is directeur Onderzoek van het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis en hoogleraar aan de Universiteit Leiden. Dit artikel verscheen eerder in het NRC en is in overleg met de auteur ook op Republiek Allochtonië geplaatst. Meer artikelen van Leo Lucassen op Republiek Allochtonië leest u hierZie ook:

Open de grenzen. Restricitief vreemdelingenbeleid heeft averechts effect

Feiten en mythes over vluchtelingen, asielzoekers en illegalen

Mini-college van professor Rosling

 

Volg Republiek Allochtonië op twitter of like ons op facebook.  

Waardeert u ons vrijwilligerswerk? U kunt het laten blijken door een bijdrage over te maken op rekeningnummer NL12INGB0006026026 ten name van de stichting Allochtonenweblog te Amsterdam. Met een donatie van 5 euro zijn we al blij. Meer mag ook!  

 


Meer over asielzoekers, halbe zijlstra, leo lucassen, middellandse zee, vluchtelingen.

Delen:

Reacties


De Mondige Student - 22/06/2015 23:55

Beste Brahim

Inderdaad, factoren als tewerkstelling tellen ook mee. Ik plaats deze onder de noemer "sociale voorzieningen".

U hebt mij misbegrepen over cultuur. In een normaal assimilatieproces ziet men dat de immigrant opgaat in het gastland en Nederlander onder Nederlanders wordt. Bij de 1ste generatie observeert men nog een sterk vasthouden bij de eigen cultuur. Tegen de 3de generatie ziet men dat deze is vervangen.

Dat is toch de theorie. In realiteit ziet men het omgekeerde, afhankelijk wat ik de comptabiliteit van de cultuur noemde.
Ten eerste is het moeilijker voor een immigrant om te integreren als de eigen cultuur weinig verwant is met de Leitkultur. Als van diezelfde cultuur meerdere immigranten komen, dan klitten deze samen en ontstaat er gettovorming wat resulteert in een lagere druk om te integreren.
Ten tweede kan die nieuwe cultuur bedreigend overkomen voor de autochtonen en diens Leitkultur. Dit is zeker wanneer beleidsmakers onder het mom van multiculturalisme de Leitkultur aanpassen en de vreemde cultuur ondersteunen. Dit leidt tot wrijvingen en de immigranten (zeker de jongelingen) plooien zich terug op de cultuur van hun land van oorsprong. Ze verwerpen de Leitkultur en worden fanatiek, wat leidt tot meer angst, meer wrijving, enz.

Dit is kort geschetst het probleem van de islamcultuur in Nederland maar evengoed de rest van Europa. Een samenleving kan maar zoveel immigranten met een incompatibele cultuur aan. Het is dus beter een immigratiestop te houden en de problemen op te lossen voordat het eindigt in een burgeroorlog.

Over de cijfers: ik heb enkel de niet-EU immigranten genomen omdat de meeste EU-immigranten sneller integreren. Er is minder frictie tussen Polen en Nederlanders dan tussen Marokkanen en Nederlanders. De link naar de cijfers bevestigt mijn cijfer.

Het artikel van Hein de Haas was nuttig, dank je wel. Ik heb wel commentaar: de professor kent blijkbaar niet het verschil tussen kennisvlucht (brain drain) en kapitaalvlucht. Als hoogopgeleiden wegvluchten kunnen ze wel een monetaire bijdrage leveren aan de economische ontwikkeling van hun land van oorsprong maar niet aan de sociale ontwikkeling. Een dokter kan niemand genezen door middel van een cheque. Dit menselijk kapitaal gaat voorgoed verloren en is veel meer waard op de lange termijn.

Brahim - 22/06/2015 18:19

Beste mondige student,

U gebruikt grote woorden en poneert met stelligheid uw 'waarheid'.
De draagkracht van een samenleving wordt behalve netto-immigratie inderdaad door meerdere factoren bepaald (ook opleidingsniveau nieuwkomers, behoefte op arbeidsmarkt in gastland). De factor die u noemt (comptabiliteit van immigrant met gastland op basis van cultuur) lijkt mij een boterzachte, een moeilijk meetbare en bovendien factor die uitgaat van achterhaalde theorieen over (statische) culturen. Inmiddels weten we dat cultuur doorlopend verandert en ook binnen een land kan verschillen - afhankelijke van vele factoren (bv Staphorst of grachtengordel A'dam, opleidingsniveau, inkomen, leeftijd etc).
Ik zou op grond van uw argumenten kunnen concluderen: hoe meer migranten er met een bepaalde culturele achtergrond in een (bepaald deel van een) land wonen, hoe groter de draagkracht.

Het lijkt me verder tamelijk onwaarschijnlijk dat de draagkracht in Marokko en zeker in Libie groter zal zijn.

De cijfers die u gebruikt, lijken me tamelijk onwaarschijnlijk. Het aantal niet-westerse allochtonen (allemaal niet EU-burgers) ligt al op 2 miljoen. Zie verder hier: http://www.republiekallochtonie.nl/nederlanders-buitenlanders-allochtonen-de-cijfers

Over braindrains, kosten van vluchtelingen e.d. kan ik u tenslotte van harte de zeven mythes over migratie van Hein de Haas aanbevelen: http://www.republiekallochtonie.nl/zeven-mythes-over-migratie

De Mondige Student - 22/06/2015 17:43

Beste Leo Lucassen

Een wijze statistiek professor zei mij ooit: met cijfers kan je alles bewijzen. Inderdaad, 24 000 op een bevolking van 17 miljoen is een peulschil. U neemt hierbij wel een loopje met de waarheid. De draagkracht van een samenleving voor immigratie is niet zozeer bepaald door de netto influx, maar ook door de al aanwezige immigrantenbevolking en de comptabiliteit van de immigrant met zijn gastland op basis van cultuur.

Zo waren in 2013 in Nederland 714 000 niet-EU burgers, waarvan er dat jaar 130 000 bijkwamen (bron: Eurostat). Als jaar na jaar die groep groeit met 20%, dan gaat ooit de draagkracht van de samenleving bereikt zijn. Vergeet niet dat elke immigrant handenvol geld kost aan sociale voorzieningen. Hoeveel kan de Nederlandse sociale zekerheid nog aan? Dus ja, 0,15% is niet veel maar cumulatief legt het molensteen rond Nederland (en ook andere Noordwest-Europese landen).

Natuurlijk is de draagkracht van Libanon al bereikt. Het is onzinnig om de vluchtelingen daar te houden. Nee, kampen worden beter gezet in Marokko en Libië, de plekken waar immigranten oversteken.

U bejubelt de welvarende vluchteling (?) die de Nederlandse vergrijzing gaat oplossen. Ten eerste is dit quatsch, deze worden ook oud en zullen ook geld kosten. Ten tweede is het klasse-immigratie met enorme sociale ongelijkheid. En ten derde is dit een enorme braindrain die hun thuisland ruïneert.

Mea culpa, er zijn fouten gemaakt in het verleden. Dit betekent niet dat men apathisch moet zijn en de gevolgen ervan moet laten ondergaan.